A PTE egyetemi állatházi szabályzata

A PTE egyetemi állatházi szabályzata

Javaslat  /2015.05.04/

 

A létesítményre és berendezésre vonatkozó követelmények

1.     Az állatháznak a tartani kívánt faj szükségleteihez igazodó építményben kell helyet kapni valamint a megfelelő berendezésekkel kell felszerelni.
2.     Az állatház kialakítása során figyelembe kell venni az adott faj élettani és etológiai szükségleteit.
3.     Illetéktelen személyek bejutását valamint állatok ki és beszökését meg kell akadályozni.
4.     Egymással nem összeférhető fajok nem tarthatók közös helységben.
5.     Biztosítani kell az újonnan érkező egyedek elkülönítését.
6.     Külön elhelyezést kell biztosítani a beteg, illetve sérült egyedeknek.
7.     Gondoskodni kell a megfelelő higiéniai viszonyok fenntartásáról.
8.     Az állatház belső felületének kialakításakor figyelembe kell venni a tisztítási eljárások okozta erős igénybevételt.
9.     A raktárhelyiségeket úgy kell kialakítani és üzemeltetni, hogy a takarmány és az alom minősége ne károsodjon.
10.    A helységek közötti eszközmozgatásnál ügyelni kell, hogy a szennyezett és a tiszta eszközök útja teljesen elkülönüljön.
11.    A létesítményben gondoskodni kell az állati tetemek és hulladékok biztonságos és higiénikus tárolásáról és ártalmatlanításáról (elszállításáról).
12.    Az állatháznak rendelkeznie kell az állat fajához kapcsolódó alapvető állategészségügyi diagnosztikai és laboratóriumi eszközökkel.
13.    Az állatok nem tehetők ki számukra káros időjárási viszonyoknak
14.    Gondoskodni kell az állatház szigeteléséről, illetve szellőztetéséről, adott faj szükségleteihez igazodva.
15.    A hőmérsékletet és relatív páratartalmat a tartott faj sajátosságainak megfelelően kell beállítani.
16.    A hőmérsékleti és páratartalom adatokat naponta ellenőrizni és rögzíteni kell.
17.    Gondoskodni kell az állatok biológiai sajátosságaihoz igazodó fényviszonyok beállításáról és a foto-periodicitásról.
18.    A zajszintek - beleértve az ultrahangot - nem befolyásolhatják hátrányosan az állatok jólétét.
19.    A riasztóberendezések hangja nem zavarhatja meg jelentősen az állatok nyugalmát. Adott esetben az állatházat hangelnyelő szigeteléssel kell ellátni. A riasztóberendezés jelzéseinek ember általi érzékelhetősége nem sérülhet. Az két szempontot figyelembe véve kell meghatározni a hangerőt, frekvenciát, fényjelzések alkalmazásának lehetőségét.
20.     A hőmérsékletet és szellőzést fenntartó rendszereket felügyeleti és vészjelző rendszerekkel kell ellátni.
21.     A legalapvetőbb elektromos környezetszabályozókat (hőmérséklet, szellőzés) tartalékrendszerrel kell felszerelni.
22.     A vészhelyzet esetén alkalmazandó eljárási rendet jól látható helyen ki kell függeszteni.
23.     A létesítményekben karbantartási programot kell életbe léptetni az épületek és berendezések állagmegóvása, valamint az esetleges hibák elhárítása érdekében (A Pécsi Tudományegyetem állatházainak karbantartási programját az 1. melléklet tartalmazza).

 

Az állatok tartására vonatkozó követelmények

1.     Az állatnak az egészségi és jóléti állapotának megfelelő elhelyezést, élőhelyet, táplálékot, vizet és gondozást kell biztosítani.
2.     Az állat élettani és viselkedésbeli szükségleteinek kielégítését csak minimális mértékben lehet korlátozni.
3.     Az állatok tartásának környezeti viszonyait legalább napi szinten ellenőrizni kell.
4.     Megfelelő intézkedése tervvel kell rendelkezni az esetlegesen felmerülő hiányosságok felszámolására.
5.     Megfelelő intézkedési tervvel kell rendelkezni az esetlegesen felmerülő elkerülhető fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó egészségkárosodás mielőbbi felszámolására.
6.     A létesítménynek stratégiával kell rendelkezni az állatok jólétét és egészségmegőrzését illetően. Ezen stratégia részei: rendszeres egészségügyi nyomonkövetés, mikrobiológiai felügyeleti program, betegségek kezelésére vonatkozó terv. Továbbá meg kell határozni az újonnan érkező állatok befogadásával kapcsolatos egészségügyi paramétereket és eljárásokat. (A Pécsi Tudományegyetem kísérleti állatainak egészség-megőrzési programját a 2. melléklet tartalmazza)
7.     Az állatok állapotát megfelelő tapasztalattal bíró személynek napi rendszerességgel ellenőrizni kell. A megszokottól eltérő állapot esetén a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni.
8.     A természetben is magányosan élő fajok kivételével az állatokat társasan kell elhelyezni. Egyedi összeférhetetlenség esetén az állatokat látó-, halló-, szagló-, és tapintási távolságon belül kell elhelyezni.
9.     Az állatoknak megfelelő nagyságú és kellően ingergazdag életteret kell biztosítani. Az egyedeknek bizonyos fokú cselekvési szabadsággal kell rendelkezniük úgy, hogy gyakorolhassák a fajukra jellemző tevékenységeket. (A PTE kísérleti állatainak környezetgazdagítási programját a 3. melléklet tartalmazza)
10.    A tartásra szolgáló hely nem készülhet olyan anyagból, amely káros lehet az állat egészségi állapotára. Ellenállónak kell lenni az állatokkal és a higiéniai állapot fenntartásából fakadó tevékenységekkel szemben. A tarásra szolgáló hely az állatnak károsodást nem okozhat.
11.    Gondoskodni kell a megfelelő alomanyagról illetve alvóhelyről. Igazodva az egyedi eltérésekhez (pl.: fészeképítés, utódnevelés)
12.    Az akváriumokban és medencékben élő halak, kétéltűek és hüllők szükségleteinek és egyedi tűréshatárainak megfelelő vízellátásról kell gondoskodni.
13.    A létesítménynek az állatoknak, az alkalmazott kísérleteknek és a projekt időtartamának megfelelő szoktatási és idomítási programokat kell létrehozniuk.
14.    A táplálék formája, az étrend és az etetés módja feleljen meg az állatok táplálkozási és etológiai igényeinek.
15.    A felhasznált takarmánynak szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Mindent meg kell tenni a felmerülő vegyi, fizikai vagy biológiai szennyeződések minimalizálása érdekében.
16.    A takarmányozáshoz használt felszereléseket és berendezéseket megfelelő módon tisztán kell tartani.
17.    A táplálkozáshoz minden állatnak elegendő helyet kell biztosítani, hogy versengés nélkül hozzá tudjanak férni a táplálékhoz.
18.    Az állatokat folyamatosan el kell látni szennyeződésmentes ivóvízzel. Automatikus rendszer esetén napi ellenőrzés és a lehetséges elárasztás megakadályozása szükséges.

 

 Az állatok nyilvántartására vonatkozó követelmények

Az állatház köteles nyilvántartást vezetni:

1.     A tartott állatok számáról és fajáról
2.     Az állatok eredetét igazoló adatokról
3.     Az állatok behozatalának/kivitelének időpontjáról
4.     Az elpusztult vagy leölt állatok számáról és fajáról (amennyiben ismert: a halál okáról)
5.     Az állatokat felhasználó projektekről
6.     A rögzített adatokat 5 évig köteles megőrizni
7.     A kutya, macska vagy főemlősök egyedeit tartó állatházaknak továbbá rögzíteni kell: az egyedek azonosító adatait, születési helyét és idejét, a kísérletre való tenyésztettség tényét. Főemlős egyed esetében hogy fogságban tartott egyedek leszármazottja e az állat. Minden egyedhez egyéni eseménynaplót kell vezetni. Minden egyednek egyéni azonosítóval kell rendelkezni.

 

Az állatok szállítására vonatkozó követelmények

A szállítóeszköznek az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

1.     A szállítóeszköz az állatban sérülést nem okozhat
2.     Védi az állatot az időjárás körülményeitől
3.     Megakadályozza a szökést
4.     Megakadályozza mindennemű anyag a belső térből történő kihullását
5.     Tisztán tartható és fertőtleníthető vagy egyszer használatos
6.     Nem akadályozza a légcserét
7.     Az állat ellenőrizhető és szükség esetén ellátható
8.     Aljzata vízszintes helyzetben áll, szilárd és csúszásmentes
9.     Megfelelő alomanyagot tartalmaz, vagy tisztán tartható
10.     Jelzéssel rendelkezik: élő állat szállítása
11.    A rágcsálókat zártfalú, de a szállítás ideje alatt is megfelelően szellőző dobozban vagy ládában, puha alomanyagon, hosszabb úton ivóvízzel vagy ezt helyettesítő egyéb anyaggal, takarmánnyal ellátva, 16–26 °C közötti hőmérsékleten tartva kell a lehető legrövidebb idő alatt a rendeltetési helyére szállítani.

A szabályzat a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről c. rendelettel összhangban készült.

Az állatokat a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről

3. mellékletében foglalt elhelyezési és gondozási előírások szerint kell tartani.

Intézetvezető aláírása

 

1.     Melléklet

A Pécsi Tudományegyetem állatházainak karbantartási programja.

Minden állatházban naponta ellenőrizni szükséges:

· Elektromos berendezések (dugaljak, kapcsolók, stb.) sérülés mentességét.
· Vízcsapok működését, csepegés mentességét.
· Üveg burkolatú felületek (üvegezett ajtók, ablakok, lámpák lámpa burkolatok, stb.) épségét.
· Az állatházak szerkezeti elemeinek (vakolathullás, festékpergés, stb.) sérülését.
· Kísérleti állatok tartására szolgáló állványok, dobozok, fa elemek, stb. épségét.

Az állatházi gondozó munkakezdés előtt, és végén köteles ellenőrizni a fent felsorolt berendezések épségét. Amennyiben problémát észlel köteles jelenteni a munkahelyi felettesének, aki ezt írásban jelzi a műszaki osztály vezetője felé (Hibabejelentés sablon) aki haladéktalanul gondoskodik a hiba kijavításáról. A feladatot végrehajtó dolgozó az elvégzett munkát a karbantartási naplóban (Karbantartási napló sablon) bejegyzi.

Minden állatházban félévente ellenőrizni szükséges:

· Hőmérsékletérzékelő riasztó rendszer működését.
· Az állatházak szerkezeti elemeinek sérülését.

A műszaki osztály munkatársai végzik az ellenőrzést és az osztály vezetője az ellenőrzés tapasztalatai alapján intézkedik a hiányosságok kijavításáról.

A riasztórendszer működési hibája esetén azonnal, egyéb esetben a probléma súlyosságát

figyelembe véve - de legalább évente egyszer - gondoskodik a hiba kijavításáról, és ezt karbantartási naplóba bejegyzi (Ellenőrzési napló sablon).

Gépek, berendezések ellenőrzése:

A műszaki osztály nyilvántartja az állatházakban levő berendezéseket, és azokról a használati utasításukban leírt karbantartási előírásoknak megfelelően gondoskodik (Gépnyilvántartás sablon).

Minden állatházban évente ellenőrizni szükséges:

· az elektromos berendezések érintésvédelmét,
· az állatházak szerkezeti elemeinek állapotát.

A fenti ellenőrzéseket a műszaki osztály végzi.

Az állatházak általános festését az elhasználódást figyelembe véve, de legalább ötévente szükséges elvégezni.

 

2.     Melléklet

A Pécsi Tudományegyetem kísérleti állatainak egészség-megőrzési programja.

Az állatokat fajra, fajtára, nemre, korra, vemhességi állapotra tekintettel kell gondozni, táplálni, ivóvíz minőségű vízzel kell itatni. Gondoskodni kell a megfelelő tartási körülmények biztosításáról. Az állatok környezetében csak olyan anyagok lehetnek, amelyek nem okoznak kémiai, fizikai, biológiai károsodást számukra.

Az állatokkal kíméletesen kell bánni.

A rovarok és rágcsálók ellen megfelelő szerek alkalmazásával védekezni kell.Az állatházakba a helységek térképén feltüntetett, számozott csapdákat kell kihelyezni. Hetente legalább egyszer ellenőrizni szükséges a csapdákban levő méreganyag fogyását, (önellenőrzés keretében végzendő feladat, gondozó is ellenőrizheti) erről feljegyzést kell készíteni a rovar és rágcsáló irtó ellenőrző naplóba. A szokásostól eltérő méreg fogyás esetén értesíteni kell azt a vállalkozót, aki ezt a tevékenységet végzi, és gyakrabban kell ellenőrizni a csapdákban levő szer mennyiségét.

Az állatházak zártságáról gondoskodni kell, oda csak az állatház minősítésének megfelelő sterilitást betartva léphetnek be a beosztott gondozók, engedéllyel rendelkező személyek, ez vonatkozik a szükséges javításokat végző személyre, annak felszerelésére is.

Új állatot az állatházba csak karanténozás után lehet bevinni. Az állatok megrendelése előtt ki kell kérni az állatorvos tanácsát, hogy milyen státuszú állatokat lehet behozni az állatházba. A beérkező állatoknak állatorvosi igazolással kell rendelkezniük, amelyben a származásukon kívül az egészségi állapotukat is igazolni szükséges. A teljesen zárt állatházakban javasolt a karatén ideje alatt ellenőrző diagnosztikai vizsgálatok elvégzése.

Az állatok érkezése előtt ki kell jelölni a karantén helyét annak érdekében, hogy az eltérő státuszú, különböző igényű állatok szükségleteit maradéktalanul ki lehessen elégíteni.

A kölcsönadott és visszaszállított állatokra is vonatkoznak a karanténozás feltételei.

Az állatházakban levő minden egyes állatot a gondozónak naponta legalább egyszer meg kell szemlélni. Rendellenes viselkedés, betegségre utaló jelek esetén értesíteni kell az egyetem állatorvosát.

A konvencionális állatházakban tartott rágcsálóknál félévente szerológiai vizsgálatokat kell végezni az alábbi betegségekre:

· Listeria,
· Toxoplasma,
· Leptospira (6 szerotípus: Ballum, Canicola, Grippotyphosa, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Pomona)

A konvencionális állatházakban tartott nyulak egészség védelme:

Az újonnan érkező nyulakat a behozatal előtt két héttel korábban, vagy a karantén ideje alatt myxomatosis és nyulak vérzéses betegsége ellen oltani kell. A tovább tartott nyulakat évente kell a fenti betegségek ellen vakcinázni. A betelepítés előtt epeér coccidiozis ellen kezelni szükséges az állatokat. Ismételt kezelés diagnosztikai vizsgálat után szükséges.

A konvencionális állatházakban tartott macskák: az újonnan érkező macskákat 6-8-10 hetesen, majd évente macskanátha ellen kell beoltani. Félévente parazita ellenes kezelést kell végezni.

Az egyetem intézetei a gondozásukban lévő állatok számára a kutatás és az oktatás igényeinek megfelelő kiegészítő vizsgálatokat is előírhatnak.

 

3.     Melléklet

A Pécsi Tudományegyetem kísérleti állatainak környezetgazdagítási programja.

Az állatok fajára, fajtájára, nemére, korára, vemhességi állapotára, viselkedési szokásaira jellemző optimális körülmények kialakítására kell törekedni.

1. Majmok részére: csoportos tartás biztosítása, játszóház kiépítése és használat engedélyezése felügyelet mellett ketrecenként felváltva, televízió nézés lehetőségének kiépítése a számukra érdekes műsorok  nézésének lehetőségével. Az állatok egészségére nem káros anyagból készült játékok használatának lehetősége.
2. Macskák részére: csoportos tartás biztosítása, macskalétra elhelyezése, magasan levő pihenőhely kialakítása, játékok berakása a szobákba.
3. Rágcsálok részére: csoportos tartás biztosítása, fénykerülést, elbújást rágcsálást elősegítő anyagok biztosítása a dobozokban. Vemhes állatok részére fészekkészítéshez szükséges anyagok adása.
4. Kutyák részére: csoportos tartás biztosítása, rágcsálást elősegítő anyagok rendelkezésre bocsátása a ketrecekben, humán kontaktus.
5. Nyulak részére: csoportos tartás biztosítása, rágcsálást elősegítő anyagok rendelkezésre bocsátása a ketrecekben.

A PTE-MÁB által megfogalmazott javaslat az egyetemi állatházak működési szabályainak minimumkövetelményeire.

2015.05.04

 

Letölthető táblázatok (csak bejelentkezett egyetemi polgárok számára elérhető):

Hibabejelentés sablon
Karbantartási napló sablon
Ellenőrzési napló sablon
Gépnyilvántartás sablon
Karbantartási program sablon
Rágcsáló szerológia sablon

A védett tartalmak elérése bejelentkezéshez kötött. Belépés egyetemi polgárok számára