Közzétételi listák

Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Cím
Forrás
Archiv
1.
Az egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
2.
Az Egyetem szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
3.
Az Egyetem vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszám, elektronikus levélcím)
4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) neve(i), elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
6.
Az Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése, és elérhetőségi adatai Archiválva: 2023.07.31.
7.
Az Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, az Egyetem részesedésének mértéke Gazdálkodó szervezetek - archív 2024.04.03., Gazdálkodó szervezetek - archív 2023.07.31.
8.
Az Egyetem által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

9.
Az Egyetem által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Archivált tartalom megegyezik az aktuális tartalommal.
10.
Az Egyetem felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírására jogosult szervnek, ennek hiányában az Egyetem felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai felettes szervek archiv 2023.01.31.
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Cím
Forrás
Archiv
1.
Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Archiválva: 2023.04.18.
2.
Az Egyetem által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Archiválva: 2023.04.18.
3.
Az Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; az Egyetem által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
4.
Az Egyetem nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve költségtérítés mértéke Archivált tartalom megegyezik az aktuális tartalommal.
5.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Archiválva: 2022.11.09.
6.
Az Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények Archiválva: 2022.11.08.
7.
Az Egyetem által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
8.
Az Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
9.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
10.
Az Egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
11.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
12.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Egyetem az egyik szerződő fél

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

13.
Az Egyetem kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

14.
Az Egyetemre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
15.
Az Egyetem kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

16.
A 15. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

17.
A 15. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

18.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat

19.
Az Egyetem által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

III. Gazdálkodási adatok
Cím
Forrás
Archiv
1.
Az Egyetem éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
2.
Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3.
Az Egyetem által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagy vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, a minősített adatok kivételével
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

6.
Az Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7.
Az Európai Únió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Különös közzétételi lista
Cím
Forrás
Archiv
1.
Az Egyetem Alapító Okirata
2.
A hallgatók felvételi eljárására vonatkozó szabályok
3.
Intézményi várólista és előjegyzési lista nyilvántartás
4.
Az Egyetemen működő érdekképviseletek, érdekképviseletek vezetői
5.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!