Kulturális örökség tanulmányok mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kulturális örökség tanulmányok mesterszak

A hallgató tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási, kisebbségi és társadalmi sokszínűség fontosságát, korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség jellemzi szóban és írásban.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember
Képzés célja

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.

A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására, másrészt tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • levelező munkarendben havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Főbb témakörök

A szakképzettség szempontjából meghatározó tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet 12-20 kredit
 • a kulturális örökség reprodukálása, az átörökítés technikái (kodikológia, bibliológia, fotográfia, film, digitális technika, restaurálás) 8-20 kredit
 • a média és a társadalmi kommunikáció története 8-20 kredit
 • a kulturális örökség fogalma történeti értelemben 8-16 kredit
 • a kulturális örökség jogi szabályozása; összehasonlító művelődéstörténet 12-20 kredit
 • kulturális örökség bemutatása 12-28 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT

A kulturális örökséggel foglalkozó intézményben (köz-, illetve magángyűjtemény, múzeum, szakhivatal) végzett, a képzés tantervében meghatározott gyakorlat.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • kulturális diplomácia és örökségmenedzsment specializáció
  • A kulturális diplomácia átfogó kulturális, kultúrpolitikai ismereteket, körültekintő tervezést és kiváló kapcsolatépítési képességeket feltételező stratégiai terület. Korunk kulturális értékváltásai és az Európai Unió ilyen irányú tevékenysége, programjai igénylik, hogy minél több magasan képzett szakember jelenjen meg a kulturális diplomácia és örökségmenedzsment területén hazánkban is. Ehhez kínál megfelelő alapokat ez a specializáció, amely révén a hallgatók megfelelő tudást, gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hazai és külföldi kulturális projektek menedzseléséhez. Megismerik a kultúrpolitika, kulturális diplomácia alapjait, a kulturális örökségvédelem politikai és jogi környezetét. Képessé válnak arra, hogy nemzetközi és hazai intézményi együttműködéseket alakítsanak ki és koordináljanak a kulturális örökségvédelem jegyében. Ezeket a készségeket többek között olyan kurzusok keretében sajátíthatják el, mint például Marketing, örökség marketing; Nemzetközi kulturális projektek, pályázati ismeretek; Kulturális örökség és az örökségturizmus a későmodern társadalomban; Kultúrpolitika, kulturális diplomácia.
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe  a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet, a történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok.

 

A nem teljes kreditbeszámításos diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

 

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges legalább 30 kredit, ettől eltérő diplomák esetén legalább 40 kredit művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató az előzőkből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga tárgykörei, szakirodalma ITT találhatók. A honlapon közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt nyilatkozik az általa választott tárgykörről, ami a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.

Ha a jelentkező egyéb szakokra is jelentkezik a Karon (ezek lehetnek: andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány, kulturális mediáció), a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, kérelmeznie kell, hogy a vizsga eredményét a Karra történő többi jelentkezésekor is vegyék figyelembe.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy 

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.

A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható maximum 4 többletpont:

a) OTDK különdíj: 4 pont

b) az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony igazolás) gyakorlat: 4 pont

c) tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont

d) idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 4 pont

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Felvételi irányszám

3<20 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Magyar és nemzetközi örökségvédelmi, közművelődési (állami, piaci és nonprofit) intézményekben, szervezetekben; önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben; építészeti örökségvédelemmel foglalkozó intézményeknél, cégeknél; nemzeti, regionális és globális szintű örökségvédelmi programokban.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. P épület

Tiszteljék, becsüljék az intézményt és az oktatóikat.
Volt BTK-s hallgatónktól