Dokumentumok

Adatvédelmi tájékoztatók és nyereményjáték szabályzatok 

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem nyereményjátékok során végzett adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a Pécsi Tudományegyetem nyereményjáték során végzett (továbbiakban: Játék) résztvevő érintetteknek személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

 

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve: Hegedüs Réka

Telefonszám: 0630/3704776

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely

Elérhetősége: szoke.gergely@ajk.pte.hu ; +36-72-501 500/ 23321-es mellék

 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

 

A kezelt adatok köre kiterjed az érinett által a Játékon való részvétele során megadott valamennyi személyes adatra: különösen az Ön családi és utónevére, valamint e-mail címére. Amennyiben az érintett a nyereményjáték során a nyereményt elnyeri, úgy az Adatkezelő a nyeremény megküldése céljából az érintett levelezési címét kérheti. Ha az érintett az „Irány a PTE!” applikáción (továbbiakban: Applikáció) keresztül vesz részt a játékban, ezen adatok ismételt megadására nincs szükség.  Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása. Az adatok megadása nem kötelező, azonban hozzájárulás hiányában a Játékban nem tud részt venni, illetve nyertesség esetén a nyeremény nem postai úton kerül kiküldésre. A Játékon való részvétel önkéntes.

 

A Játékon való részvételt egyes esetekben kérdőív kitöltése előzheti meg, melyben a kezelt adatok köre kiterjed az érintett családi és utónevére, e-mail címére, valamint az érinett által megadott valamennyi további személyes adatra Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása. Az adatok megadása nem kötelező, azon személyek, akik nem adják meg a személyes adataikat, semmilyen hátrány nem éri, azonban hozzájárulás hiányában a kérdőívet nem tudják az Adatkezelő részére megküldeni, valamint a Játékon részt venni. Ezen esetek tekintetében a Játékon való részvétel függ a kérdőív kitöltésétől.

 

Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Játékban.

 

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

3.1. Az Egyetem a Játékban való részvétel biztosítása, valamint az érintett nyertessége esetén az érintett és a nyilvánosság erről való tájékoztatása céljából az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kezeli az érintett által megadott adatokat.

3.2 Az Egyetem közfeladata ellátása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján a nyertes érintett azonosítása céljából kezeli az érintett által megadott adatokat.

3.3 Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján a nyeremény kézbesítése céljából kezeli az érintett által megadott adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

Adatkezelés szakasza

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

jelentkezési szakasz

 

részvétel biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

az érintett családi és utóneve, e-mail címe, kérdőív esetén a résztvevő által megadott valamennyi további adat a kérdőív kitöltésekor

sorsolási szakasz

érintett azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

az érintett családi és utóneve, e-mail címe

nyertes tájékoztatása  és a nyeremény átadása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

a nyertes érintett, az érintett családi és utóneve, e-mail címe és levelezési címe

 

A nyereményjáték szabályzatát, a nyereményt és a játék időtartamát külön dokumentum tartalmazza. Kérjük a részvétel előtt figyelmesen olvassa el ezen dokumentumot is.

 

4. Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatok kezelése az érintett a hozzájárulásának visszavonásáig tart, ennek hiányban pedig az adatkezelési célhoz szükséges mértékben és ideig történik.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

 

Amennyiben az Játékban való részvételt kérdőív kitöltése előzi meg és az Applikáción belül történik, az Egyetem az adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe, applikáció üzemeltetése, marketing tevékenység végzése, közösségi média üzenetek küldése céljából.

 

Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: FERLING Kft.

Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 8., I. em. 3. a.

Telefonszám: +36 72 512 370

E-mail: info@ferling.hu

 

Amennyiben az Játékban való részvételt kérdőív kitöltése előzi meg és az nem az Applikáción belül történik, az Egyetem a kérdőív kitöltésekor az érintett által megadott személyes adatait a Játék technikai lebonyolítása céljából a Google Ireland Limited számára továbbítja.

 

Az Egyetem a nyertes érintett nevét, az érinett és a nyilvánosság tájékoztatása céljából a Facebook Ireland Limited számára továbbíthatja.

 

6. Adatbiztonság

 

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

 

7.1. A résztvevő jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

 

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

 

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

 

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e.

 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

 

7.7. Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

 

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

 

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

 

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatvédelmi tájékoztató az Irány a PTE! applikáció keretében végzett adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek (Reklám tv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve:  Hegedüs Réka

Telefonszám: 0630/3704776

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre kiterjed az applikáció használata során megadott adatokra, így az Ön nevére, titulusára, e-mail címére, tudományterületre, ami iránt érdeklődik.

Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján regisztráció céljából kezeli az érintett nevét, titulusát, e-mail címét, a tudományterületet, ami iránt érdeklődik. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában nem áll módunkban regisztrálni az applikációban.

3.2. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján direktmarketing üzenetek (hírlevél, közösségi média hirdetések) küldése céljából kezeli az érintett nevét, titulusát, e-mail címét, a tudományterületet, ami iránt érdeklődik.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Regisztráció

Hozzájárulás

6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Név, titulus, e-mail cím, a tudományterület, ami iránt érdeklődik

Direktmarketing

Hozzájárulás

6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Név, titulus, e-mail cím, a tudományterület, ami iránt érdeklődik

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

 

Az Egyetem applikáció üzemeltetése, marketing tevékenység végzése céljából a FERLING Kft-t mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.

Elérhetőségek: info@ferling.hu, 0672/512-370

 

Az Egyetem közösségi média üzenetek küldése céljából FERLING Kft.-t mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.

Elérhetőségek: info@ferling.hu, 0672/512-370

Az Egyetem a személyes adatokat más címzett számára nem továbbítja vagy teszi megismerhetővé.

 

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

7.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

 

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

 

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

 

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

 

7.7. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

 

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Irány a PTE! Kvíz Nyereményjáték szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

Az Irány a PTE! Applikáció „Irány a PTE Kvíz!” nevű online játék (továbbiakban: Játék) szervezője a FERLING Kft. (továbbiakban: Szervező), amelynek bejegyzett székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8., adószáma: 11018661202, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a www.felveleti.pte.hu  oldalon.

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. A FERLING Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.

 

2. Részvételi szabályzat

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem és a FERLING Kft.. vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai.

A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

 

3. A Játék időtartama

A promóciós játék teljes időtartama: 2020. december 7. – 2021. február 16.

 1. forduló: december 7-én jelenik meg – sorsolás január 4-én (az app indulásával együtt jelenik meg, a felfutás miatt ilyen hosszú ez a forduló)
 2. forduló: január 5-én jelenik meg – sorsolás január 15-én
 3. forduló: január 18-án jelenik meg – sorsolás február 12-én

Főnyeremény sorsolás: február 16-án

Eredményhirdetés: 2020. február 16., 14:00, az Irány a PTE! Applikációban.

 

4. A játék menete

A játékban az Irány a PTE! Applikációban megjelenő kvízeket kell kitöltenie a játékosoknak. A kvíz három fordulóból áll. A kvízt helyesen kitöltők között fordulónként 3-3 PTE ajándékcsomag  kerül kisorsolásra. A mindhárom kvízt helyesen kitöltők között pedig a fődíj kerül kisorsolásra, ami egy két fős 2021-es Fishion on Orfű heti jegy. A nyerteseket a FERLING Kft. munkatársai véletlenszerűen sorsolják ki.

 

5. Nyeremények

A három forduló esetében, fordulónként 3-3 (három-három) főt egy-egy darab, a játékfelhívásban szereplő PTE ajándékcsomaggal jutalmazzuk. A nyereményeket előzetes egyeztetés után postai úton kézbesítik a FERLING Kft. munkatársai a nyertesek postai címére.

A mindhárom fordulóban helyesen válaszolók között egy két fős 2021-es Fishion on Orfű heti jegy kerül kisorsolásra.

A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési költségeket a FERLING Kft. viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyeremények a sorsolástól számított két hónapon belül vehetők át. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.felveteli.pte.hu oldalon. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

6. Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. A játékosok a promóciós játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül az nevüket nyilvánosságra hozza az Irány a PTE! applikációban. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. Jelen játékszabályzatban és az Avtv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a FERLING Kft. mint adatkezelő felel. A FERLING Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Irány a PTE! Applikáció „Első 300 regisztráló!” nevű online játék szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

Az Irány a PTE! Applikáció „Első 300 regisztráló!” nevű online játék (továbbiakban: Játék) szervezője a FERLING Kft. (továbbiakban: Szervező), amelynek bejegyzett székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8., adószáma: 11018661202, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a a felveteli.pte.hu oldalon: https://felveteli.pte.hu/iranyapte_tajekoztatok_szabalyzatok

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. A FERLING Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.

 

2. Részvételi szabályzat

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem és a FERLING Kft.. vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai.

A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

 

3. A Játék időtartama

A promóciós játék teljes időtartama: 2020. december 10. – első 300 regisztrálóig

Nyeremény sorsolás: amint megvan az első 300 regisztráló

Eredményhirdetés: az Irány a PTE! Applikációban és az Irány a PTE! Facebook oldalon.

 

4. A játék menete

A játékban az vehet részt, aki az első 300 között tölti le az Irány a PTE! applikációt.  Az első 300 regisztráló között 3 db powerbank kerül kisorsolásra.  A nyerteseket a FERLING Kft. munkatársai véletlenszerűen sorsolják ki.

 

5. Nyeremények

Az első 300 regisztráló között 3 db powerbank kerül kisorsolásra. 

A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési költségeket a FERLING Kft. viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyeremények a sorsolástól számított két hónapon belül vehetők át. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Irány a PTE! applikációban illetve FAcebook oldalon.  A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

6. Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. A játékosok a promóciós játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül az nevüket nyilvánosságra hozza az Irány a PTE! applikációban. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. Jelen játékszabályzatban és az Avtv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a FERLING Kft. mint adatkezelő felel. A FERLING Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Educatio Kvíz Nyereményjáték szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

Az Irány a PTE! Applikáció „Educatio kvíz” nevű online játék (továbbiakban: Játék) szervezője a FERLING Kft. (továbbiakban: Szervező), amelynek bejegyzett székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8., adószáma: 11018661202, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a www.felveleti.pte.hu  oldalon.

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. A FERLING Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.

 

2. Részvételi szabályzat

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem és a FERLING Kft.. vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai.

A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

 

3. A Játék időtartama

A promóciós játék teljes időtartama: 2021. január 21-23-ig

Eredményhirdetés: 2021. január 25., az Irány a PTE! Applikációban.

 

4. A játék menete

A játékban az Irány a PTE! Applikációban megjelenő Educatio kvízt kell kitöltenie a játékosoknak. A kvízt kitöltők között 5 db PTE ajándékcsomag  kerül kisorsolásra. A nyerteseket a FERLING Kft. munkatársai véletlenszerűen sorsolják ki.

 

5. Nyeremények

A nyereményjáték  esetében, 5 darab, a játékfelhívásban szereplő PTE ajándékcsomaggal jutalmazzuk a nyerteseket. A nyereményeket előzetes egyeztetés után postai úton kézbesítik a FERLING Kft. munkatársai a nyertesek postai címére.

A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési költségeket a FERLING Kft. viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyeremények a sorsolástól számított két hónapon belül vehetők át. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.felveteli.pte.hu oldalon. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

6. Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. A játékosok a promóciós játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül az nevüket nyilvánosságra hozza az Irány a PTE! applikációban. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. Jelen játékszabályzatban és az Avtv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a FERLING Kft. mint adatkezelő felel. A FERLING Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Felvételizők kérdőív - Nyereményjáték szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

A Felvételizők kérdőív kitöltői között hirdetett nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a FERLING Kft. (továbbiakban: Szervező), amelynek bejegyzett székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8., adószáma: 11018661202, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a www.felveleti.pte.hu  oldalon.

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. A FERLING Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.

 

2. Részvételi szabályzat

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem és a FERLING Kft.. vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai.

A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

 

3. A Játék időtartama

A promóciós játék teljes időtartama: 2021. január 21- 2021. február 15-ig

Eredményhirdetés: 2021. február 16., az Irány a PTE! facebook oldalon és az Irány a PTE! applikációban.

 

4. A játék menete

A játékban a felveteli.pte.hu oldalon elérhető kérdőív kitöltői vesznek részt. A kérdőív kitöltői között 5 db PTE ajándékcsomag  kerül kisorsolásra. A nyerteseket a FERLING Kft. munkatársai véletlenszerűen sorsolják ki.

 

5. Nyeremények

A nyereményjáték esetében, 5 darab, a játékfelhívásban szereplő PTE ajándékcsomaggal jutalmazzuk a nyerteseket. A nyereményeket előzetes egyeztetés után postai úton kézbesítik a FERLING Kft. munkatársai a nyertesek postai címére.

A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési költségeket a FERLING Kft. viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyeremények a sorsolástól számított két hónapon belül vehetők át. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.felveteli.pte.hu oldalon. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

6. Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. A játékosok a promóciós játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül az nevüket nyilvánosságra hozza az Irány a PTE! applikációban. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. Jelen játékszabályzatban és az Avtv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a FERLING Kft. mint adatkezelő felel. A FERLING Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Adatvédelmi tájékoztató az Irány a PTE! Kultúrfeszt program során megvalósuló adatkezelésről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve: Hegedüs Réka

Telefonszám: +36 30 975 5692

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Résztvevő az „Irány a PTE! Kultúrfeszt” elnevezésű nyilvános rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) történő részvétele során az Adatkezelő rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket Résztvevő a rendezvénnyel kapcsolatban az Adatkezelő számára megküld, így különösen: a nevére, online előadáson részvételére, Teams/Zoom felhasználónevére, képmására, hozzászólására.

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjti személyes adatok különleges kategóriáit.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1. Adatkezelő a rendezvényen részvétel biztosítása céljából a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont ‐ alapján kezeli - amennyiben az előadáson a kamerát nem kapcsolja be, előadáshoz nem szól hozzá – Teams/Zoom felhasználónevét, előadáson részvételét.

Amennyiben a hozzájárulását az adatkezelés során visszavonja, a rendezvényen való részvételét nem áll módunkban biztosítani, azonban a részvételhez nem szükséges olyan felhasználónevet megadni, ami alapján azonosíthatóvá válik, a kamera bekapcsolása nem feltétele a részvételnek, az előadáshoz fűzött kérdéseit chat felületen is felteheti.

3.2. Adatkezelő a rendezvényen részvétel biztosítása céljából kezeli a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján kezeli -amennyiben az előadáson kamerakép bekapcsolásával vesz részt és/vagy a foglalkozáshoz hozzászól - Teams/Zoom felhasználónevét, foglakozáson részvételét, képmását, hozzászólását.

3.3. Az Egyetem az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap – azaz az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása – alapján az előadás későbbi időpontban való visszanézhetősége céljából az előadásról - kép – és hangfelvétel rögzítésével - kezeli az érintett képmását, hozzászólását, Teams/Zoom felhasználónevét. A kép- és hangfelvétele tekintetében a hozzájárulást a kamera bekapcsolásával és a hozzászólással, mint ráutaló magatartással adható meg.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz a Pécsi Tudományegyetem jogosultsággal rendelkező közalkalmazottjai férhetnek hozzá.

Az Egyetem online előadáshoz szükséges platform biztosítása céljából a Microsoft-ot vagy a Zoom-ot mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Microsoft Ireland Operations Limited

Székhelye: Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

Elérhetőségek:

Levelezési cím: Microsoft Enterprise Service Privacy

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington 98052 USA

Adatvédelmi webes űrlap: http://go.microsoft.com/?linkid=9846224

Zoom Meeting:

Neve: Zoom Video Communications, Inc.

Székhelye: 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113

Elérhetőségek:

Levelezési cím: Lionheart Squared Ltd. (EU Representative)

Data Privacy

2 Pembroke House

Upper Pembroke Street 28-32

Dublin

DO2 EK84

Republic of lreland

Adatvédelmi webes űrlap: https://zoom.us/privacy

Adatkezelő a visszanézhetőséget az alábbi platformon biztosítja: https://felveteli.pte.hu/kulturfeszt

 

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

7.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7.7 Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

 

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Letöltések

Letölthető dokumentumok 

 

Kezedben a jövőd - hét napos önismereti és karriertervezési munkafüzet »

 

Nyomtatványok 

 

Egyéb dokumentumok 

 

Kiadványok 

 

PTE Osztálykirándulás »