Grafikusművész tervezőgrafika szakirány osztatlan

Művészeti Kar


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám
6 < 20 fő

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 376, NK: 376

Költségtérítés összege
NK:950 000 Ft/félév

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)

    

Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles grafikusművész (Graphic Artist)
Képzés célja

A képzés célja olyan, a tervezőgrafika szakiránynak megfelelő grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, ismerik az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori (DLA) képzés keretében történő folytatásához.

Képzési jellemzők

Képzési tematikája, oktatási koncepciója szervesen kapcsolódik a festőművész, szobrászművész szakok mesterképzéséhez, tapasztalataihoz, ugyanakkor határozott lépést jelent a tervezômûvészet, a design területére is. Hidat kíván képezni az autonóm és az alkalmazott mûvészet között, kapcsolatot építeni a képzômûvészeti mesterképzés és a tervezômûvészeti oktatás között. A grafika mesterszak indításának igénye a Művészeti Karon több éve érlelődik. A szak tartalmának, szerkezetének meghatározásában nagy fontosságot tulajdonítottunk annak, hogy a képzés mindenben feleljen meg a szak képzési és kimeneti követelményeit tartalmazó leírásnak, a szakmai képzés legjavát tartalmazza.

 

GRAFIKUSMŰVÉSZ OSZTATLAN SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: grafikusművész (Graphic Arts)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211/0213

7. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formába történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A grafikusművész

a) tudása

Specializált ismeretekkel rendelkezik a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról, grafikai munkásságát ezen ismeretek birtokában alakítja.

Specializált ismeretekkel rendelkezik a grafikában végzett kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, autonóm képzőművészeti elképzelései kontextusba helyezéséhez rendelkezik a háttér anyagok, analógiák feltérképezésének metódusával.

Specializált ismeretekkel rendelkezik egy adott grafikai alkotói gyakorlat eredetiségének, művészettörténeti jelentőségének felismerésével kapcsolatban.

Specializált ismeretekkel rendelkezik a grafika főbb elméleteiről, technikatörténetéről, művészettörténeti vonatkozásairól, illetve a kortárs művészetben való szerepéről, megjelenési módjairól.

Speciális ismeretekkel rendelkezik a hagyományos és legújabb sokszorosító eljárásokról, az egyetemes grafika kifejezési eszközeiről, lehetőségeiről.

Behatóan ismeri a grafikai alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit, folyamatait, a grafikai technikákkal, a nyomtatással, különböző anyagokkal elérhető hatásokat.

Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a grafikának egyes részei, továbbá a társművészetek közötti kapcsolódási pontokról.

Beható ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet intézményrendszereiről és azok működési elveiről.

Magas szinten ismeri a grafikus művészeti tevékenységre vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogokat.

b) képességei

Képes kreatívan cselekedni és rugalmasan reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes adekvát módon választani. Grafikai praxisában egyéni látásmódjával és munkamódszerével képes addig ismeretlen művészeti gyakorlatokat megvalósítani, az anyagok, technikák lehetőségeit alkotó módon felhasználni.

Képes grafikai elképzeléseit módszeres munkával megvalósítani.

Képes az alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széles látókörű művészeti gondolkodás kialakítására, a grafika technikák eljárásaiban, képalkotó folyamatban való gondolkodásra.

Képes a grafikai technikák gyakorlati alkalmazására és az ezzel kapcsolatos művészettörténeti tudásanyag feldolgozására és kezelésére

Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy önálló művészi elképzeléseit egyéni módon és szakmai biztonsággal, az ismert grafikai kifejezésmódok mellett technikai kísérleteket, új eljárásokat, új szemléletet bevezetve valósítsa meg.

Képes a képgrafika és a tervezőgrafika területén végzett alkotó tevékenység végzésére, egyéni invenciók alapján, különféle műfaj variációkra épülő grafikai sorozatok, szabad grafikák, könyvillusztrációk elkészítésére.

Képes a társművészetek területeiről munkásságába elemeket (technikai megoldásokat, kifejezőeszközöket stb.) beemelni, illetve más művészeti területek szereplőivel együtt dolgozni; az együttműködés során hatékony kommunikációra képes.

Képes felmérni és érvényesíteni a saját grafikai tevékenységének végzésére, valamint annak feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó elvárásait. Ennek érdekében képes cselekedni, hatékonyan, meggyőzően kommunikálni.

Képes alkalmazni szakterülete etikai normáit.

Képes művészeti tevékenységének környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, ennek keretében a megfelelő munkakörnyezet és a megfelelő eszközök, anyagok megválasztására, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki egészségéhez való hozzájárulásra.

c) attitűdje

Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket, és ezeket folyamatosan beépíti képzőművészeti tevékenységébe.

Törekszik arra, hogy folyamatos autonóm alkotómunkát végezzen.

Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a grafika stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz, saját grafikai munkásságát önreflektíven, a kortárs művészetbe ágyazottságában szemléli.

Összegző és analizáló, kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik, mellyel képes a képzőművészet egész területét vizsgálni, értékelni.

A grafikával kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál, keresi a bemutatkozási, kiállítási lehetőségeket.

Nyitott a hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, produkciók társadalmi megismertetésére és megértetésére.

Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak, más szakterületek szereplőivel. Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában. Szakmája etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége

Szakmai, alkotó grafikusművészi identitása kialakult.

Saját grafikus művészeti koncepciót alkot, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg. Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket, kiállításokat szervez, kiadványok, arculatok, vagy online oldalak vizuális megjelenítését tervezi.

Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.

Társadalmilag érzékeny művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában.

7.1.2. A képgrafika specializáción továbbá a grafikus művész

a) tudása

Általános és speciális ismeretekkel rendelkezik a hagyományos sokszorosító eljárások (magas-, mély-, síknyomó műfajok) mellett az alkotó munkában használatos új technikai médiumok magas színvonalú alkalmazásáról.

b) képességei

Rajzi készségét, valamint grafikai technikai ismereteit felhasználva képes szuverén intuitív látásmódját érvényesíteni, és autonóm, kortárs szellemű grafikai műalkotást létrehozni.

A képgrafikára speciálisan jellemző új ismereteket és módszereket kutat.

c) attitűdje

Önálló művészeti produkcióival társadalmi helyzetekre reflektál, aktívan részt vesz a művészeti közéletben, együttműködik más művészeti ágak képviselőivel, műveivel formálja a közösségek grafikai ízlését.

Kialakítja egyéni grafikai stílusát, nyitott az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, produkciók társadalmi megismertetésére, rajz és grafikai kiállításokon szerepel, kapcsolatot létesít grafikai műveket bemutató galériákkal, könyvillusztrációs feladatokat teljesít.

7.1.3. A tervezőgrafika specializáción továbbá a grafikus művész

a) tudása

Általános és speciális ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika specializáció tekintetében releváns informatikai eszközök legkorszerűbb technikájából adódó vizuális lehetőségekről.

b) képességei

Képes a tervezőgrafika specializáció területén felmerülő feladatok (tipográfia, jel-, arculat-, csomagolás-, kiadvány- és plakáttervezés, illusztráció, alkalmazott fotográfia, interaktív grafikai felületek tervezése) sikeres és felelősségteljes megoldására.

A tervezőgrafikára speciálisan jellemző új ismereteket és módszereket kutat, önálló tervezőgrafikai alkotásaival társadalmi helyzetekre reflektál.

c) attitűdje

Törekszik a szakmai közéletben való aktív részvételre, a más művészeti ágak képviselőivel való együttműködésre

Műveivel formálja a közösségek vizuális ízlését.

Kialakult egyéni tervezői stílusa van.

Nyitott az új megközelítést hordozó tervezőgrafikai irányzatok megismerésére és társadalmi megismertetésére. Alkotásaival a tervezőgrafika specializáció szempontjából releváns kiállításokon szerepel.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan képes összetett vizuális kommunikációs tervezési kihívásoknak megfelelni, terveit a gyakorlatban megvalósítani, önálló tevékenységként vagy munkavállalóként tervezőgrafikai csoportot vezetni

8. A mesterképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

grafika, (gyakorlati, elméleti, történeti, technikai vonatkozásai) 170-190 kredit (ebből 42 kredit a diplomamunkához rendelt kredit),

művészeti anatómia, 10-30 kredit,

művészettörténet (ezen belül klasszikus és modern művészet, kortársművészet, építészettörténet) 40-60 kredit;

társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretek (művészetpszichológia, művészetszociológia, jogi és menedzsment ismeretek, munkavédelem) 25-45 kredit.

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a tanterv alapján a tervező grafika és a képgrafika szakterületén szerezhető speciális ismeret.

A specializáció kreditaránya a képzés egészén belül 120-140 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat hatvan óra művésztelepi gyakorlat.

Főbb témakörök

Alapozó ismeretek: Anatómia, térábrázolás, Ábrázoló geometria, Bevezetés az irodalomtudományba,
Filozófiatörténet, Kreatív stúdiumok, Műtermi gyakorlat, Művészettörténet, Rajz, festés
Szakmai törzsanyag: A design története, A kortárs művészet kérdései, A tervezőgrafika története és elméleti vonatkozásai, Az esztétika alapproblémái, Betűismeret, tipográfia, Építészet és társművészetek,
Formastúdiumok, Képgrafikai technikák, Komplex tervezés és kutatás, Korunk kultúrája, Műtermi tervezőgrafikai szakmai gyakorlat, Művésztelepi gyakorlat, Népművészet, Szín- és fénytan, Szitanyomás, Technikai kép, Tipográfia, kiadványtervezés, Újmédia és művészet, Vizuális antropológia, Zenei informatika,3D látványtervezés.

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
Szakirányok, specializációk

válaszható specializációk: képgrafika, tervező grafika

Ösztöndíjak

A tanterv által szabályozott és garantált tudás megszerzésén túl fontosnak tartjuk, és szorgalmazni kívánjuk a hallgatók külföldi egyetemeken való tapasztalatszerzését és önművelését is, melyre az egyetem (többek között, más karok kurzusainak áthallgatásával) és a város kulturális intézményei (kiállítóhelyek, múzeumok, zenei, színházi események) is lehetőséget kínálnak.

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A Grafikusművész mesterképzési szak, tervezőgrafika szakirány 10 féléves osztatlan mesterképzés, ezért a képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezését fogadjuk el.

A felvételi pontszámokhoz a előadó-művészet, alkotóművészet és muzikológia alapszak és a zenetanári osztatlan képzés területén nem számítanak be többletpontokat.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

 

Grafikusművész osztatlan képzés, tervezőgrafika szakirány

grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirány szakon a felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító, kompozíciós képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni tervezőművészi (tervezőgrafikai) invencióinak, művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti tájékozottságának, a tervezőművészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés, kreatív szakmai feladatok), valamint szóbeli (pályaalkalmassági beszélgetés) és írásbeli vizsga alapján.

A pályaalkalmassági beszélgetés során a jelölt mutassa be tájékozottságát a kortárs autonóm és tervezőművészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a tervezőművészi pályára

Az alkalmassági vizsga: otthonról hozott munkák bemutatása.

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt"/"nem felelt meg"

 

A szakmai gyakorlati vizsga menete: 

 

 1. ELŐRE KIADOTT FELADATOK (gyakorlati képzőművészeti vizsga, a kreatív feladatok része) (maximum 20 pont)  

 

Az első feladat egy zenei album grafikai újratervezése: 

Cseh Tamás: Antoine és Désiré (1978) 

 

Meghallgatható: 

 

A látványtervek elemei: 

- a hanglemeztasak első és hátsó borítója 

- a belső védőborító (papír, vagy selyempapír tok) 

- a korong közepén található matrica 

 

Az alábbi információk a grafikai, tipográfiai feladat szerves részét képezik: 

A dalokkal kapcsolatos adatok: a dalok kiosztása (Track lista A, illetve B oldal), a dalok hossza, szerző(k), szövegíró(k), a zenekar tagjai, közreműködő művészek és hangszereik. A hanglemez kiadásával kapcsolatos egyéb információk. 

 

Az adatokat itt (is) megtalálja: 

 

A hanglemez borítókkal kapcsolatos technikai információkat itt is találhatók: 

 

A második feladat egy filmfesztivál plakátjának megtervezése: 

IDEJE MOZIBA MENNI FESZTIVÁL – 2021. május 27-30. 

 

Ez egyben a plakát szövege is. A plakát mérete: 50 x 70 cm, álló formátum. 

Ez egy valóban létező rendezvény, de a terveknek semmiben sem kell követniük a meglévő vizuális elemeket! 

 

Információk a fesztiválról: https://art7.hu/film/ideje-moziba-menni/ 

 

A grafikai, tipográfiai megformálás bármilyen technikával készülhet. 

 


A kész munkákon kívül mindkét feladat esetében szívesen látjuk a feladatokhoz készült vázlatokat is. Kérjük, hogy PDF, vagy JPG állományokat küldjön. A classroom könyvtárban maximálisan 100 MB/felvételiző áll rendelkezésre. (Kérjük, vegye figyelembe a feltöltéssel kapcsolatos követelményeket!) 

 

AZ ELKÉSZÜLT FELADATOT JÚNIUS 14. 23:59 ÓRÁIG KELL FELTÖLTENIE A GOOGLE CLASSROOM FELÜLETRE. 

Leadási határidő: JÚNIUS 14. (23:59) 

 

2. MOTIVÁCIÓS LEVÉL (mely kiváltja a művészettörténeti, tervezőművészeti ismeretek vizsgarészt, ez a szakelméleti vizsga írásbeli része) (maximum 10 pont) 

 

A levél tartalma: 

Hol, mikor tanult tervezőgrafikát? Ha gondolja, a szakmai tanárait nevesítheti is. A levélben fogalmazza meg gondolatait a tervezőgrafikusi pályáról, fejtse ki a pályához kapcsolódó jövőbeli elképzeléseit, céljait a diploma megszerzése után, valamint írjon az Ön számára legkedvesebb tervezőgrafikai műfajokról, stílusokról, alkotókról. 

 

A levél formai követelményei: 

maximum 1600 karakter, word formátumban, 12 pontos betűvel, 2-es sortávval. 

 

A LEVELET JÚNIUS 14. 23:59 ÓRÁIG KELL FELTÖLTENIE A GOOGLE CLASSROOM FELÜLETRE. 

Leadási határidő: JÚNIUS 14. (23:59) 

 


3. ONLINE GYAKORLATI VIZSGA (gyakorlati képzőművészeti vizsga, második rész) 

június 16. 9:00-13:00: tanulmányrajz (50x70 cm) szabadon választott technikával: 

a rajz konkrét témáját és leírását 8.45-kor tesszük közzé a felületen, a feladatoknál. (maximum 20 pont) 

június 16. 14:00-19:00: kreatív szakmai (tervezőgrafikai) gyakorlati feladat 1.: 

a feladat konkrét témáját és leírását 13.45-kor tesszük közzé a felületen, a feladatoknál. (maximum 10 pont) 

június 17. 9:00-13:00: illusztráció (mely kiváltja az aktrajzolást) (maximum 50x70 cm) szabadon választott technikával: 

a feladat konkrét témáját és leírását 8.45-kor tesszük közzé a felületen, a feladatoknál. (maximum 20 pont) 

június 17. 14:00-19:00: kreatív szakmai (tervezőgrafikai) gyakorlati feladat 2.: 

a feladat konkrét témáját és leírását 13.45-kor tesszük közzé a felületen, a feladatoknál. (maximum 20 pont) 

 

4. ONLINE SZÓBELI SZAKELMÉLETI VIZSGA 

június 16. 14:00-19:00; 

június 17. 14:00-19:00; 

június 18. 9:00-19:00. 

Folyamatosan, a felvételi bizottság előtt, egyenkénti behívással a Classroom felületen, a falon közzétett módon. 

 

Részei: 

 • mappa bemutatás (képernyő megosztással); a mappában tanulmányrajzok, szakmai jellegű tervezőgrafikai munkák, (minimum 20, maximum 26 munka) 

maximum 10 perc időtartamra számíthat (maximum 70 pont 

 • pályaalkalmassági beszélgetés 

maximum 10 perc időtartamra számíthat (maximum 30 pont) 

 

A gyakorlati képzőművészeti vizsgán 90 pont szerezhető. (előre kiadott feladatok, tanulmányrajz, kreatív szakmai tervezőgrafikai gyakorlati feladat 1., illusztráció, kreatív szakmai tervezőgrafikai gyakorlati feladat 2.) A szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsgán összesen 110 pont szerezhető. (motivációs levél, mappa bemutatás, pályaalkalmassági beszélgetés) A felvételi összpontszám a gyakorlati vizsga pontszámának (maximum 200 pont) megkettőzésével kerül meghatározásra. Tanulmányi pont nem vehető figyelembe. 

 

Az online gyakorlati vizsgára a következő eszközöket szíveskedjen előkészíteni: 

 • a tanulmány rajzolásához és az illusztrációs feladathoz: minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, vagy ragasztószalagot, papírt, ceruzát, rajzszenet, fixatívot, krétát stb. A rajzok, illusztrációk megörökítéséhez, feltöltéséhez fotókészítésre alkalmas eszköz is szükséges (akár jó minőségű kép készítésére képes mobiltelefon is megfelelő). 

 • a kreatív tervezőgrafikai feladatokhoz: számítógépet (tervezőgrafikai szoftverekkel, amit használni tud) az aktuális téma kiírása szerint; anyagokat és eszközöket, például: papírokat, színes ceruzákat, akvarellt, temperafestéket, vagy más vizes alapú festéket, rajztollakat, tust, szerkesztő eszközöket, csőtollat, kollázsokhoz szükséges alapanyagokat, betű mintalapokat stb. 

 • A hagyományos eszközökkel készült feladatok megörökítéséhez, feltöltéséhez fotókészítésre alkalmas eszköz is szükséges (akár jó minőségű kép készítésére képes mobiltelefon is megfelelő). 

 

A gyakorlati vizsgára szíveskedjen előkészíteni a személyi igazolványát, vagy egyéb arcképes igazolványát 

 

A vizsgával kapcsolatos fontos információk az elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban találhatók meg. A felvételivel kapcsolatos szakmai kérdésekben további információt a prellnorbert@gmail.com e-mail címen vagy a 06 20 914 4838 telefonszámon kérhet. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a vizsgán nem vesz részt, akkor a felvételi rangsorban nem fog szerepelni, az eljárás további részéből kizárásra kerül. 

 

A vizsga eredményéről készült jegyzőkönyvet elektronikusan küldjük meg a felvi.hu-n megadott e-mail címére. Adatvédelmi szempontok miatt a vizsga eredményéről telefonon nem áll módunkban tájékoztatást adni. 

Gyakorlati vizsga: 200 pont

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 90 pont

-          aktrajzolás: 0-20 pont

-          fejtanulmány: 0-20 pont

-          kreatív feladat: 0-50 pont

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 110 pont

-          művészettörténeti, tervezőművészeti ismeretek: 0-10 pont

-          otthoni munkák bemutatása: 0-70 pont

-          pályaalkalmassági beszélgetés: 0-30 pont

 

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. A középiskolai hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.

alkalmassági vizsga
időpont: 2021.04.19-07.02. díj: 3000 Ft

 

gyakorlati vizsga

 időpont: 2021.06.16-17-18. (szerda-csütörtök-péntek)

A vizsga helyszíne: a gyakorlati vizsga ONLINE módon lesz megtartva, egy újabb tanteremben, czafssk jelzésű Google Classroom alkalmazáson keresztül (melynek neve: PTG Felvételi 2021 II. forduló). 


A Google Classroom alkalmazáson keresztül, a felületünkre való belépéshez Google fiók (................@gmail.com) szükséges. A gmail-es postafiókján keresztül a jobboldalon felül a Google alkalmazások ikonjai (kilenc kicsi négyzet ikon) között találja a Google Classroom, vagy Google Tanterem alkalmazást. 

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.

Felvételi követelmények
Érettségi bizonyítvány
Szakirányú ismeretek
Elhelyezkedési területek
 • önálló tervezőgrafikus
 • alkotóművész
Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Második otthon, jó közösség."

Kapcsolat

Művészeti Kar

Design és Médiaművészeti Intézet

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

e-mail: tervezografika@pte.hu

telefonszám: 06-72/501-500 mellék: 22878