Szociológia mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szociológia mesterszak

A pécsi szociológus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmélyült diszciplináris ismereteik birtokában képesek összetett társadalmi problémákat azonosítani, feltárni, elemezni és más szakmák képviselőivel együtt megoldani. Széles körű szakmai kapcsolatrendszer birtokában szakértőként és vezetőként is képesek komplex kutatási vagy gyakorlati életbeli feladatok, projektek megvalósítására.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:400.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 50, NK: 50

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles szociológus
Képzés célja

A pécsi szociológia mesterszakot azoknak a társadalomtudományi, pedagógiai vagy bármilyen bölcsész alapszakot végzett hallgatóknak ajánljuk elsősorban, akik megszerzett főiskolai végzettségük mellé egy színvonalas egyetemi diplomát kívánnak szerezni, amely mögött elmélyült elméleti és kutatás-módszertani ismereteket állnak. A szociológia mester hallgatók emelt szintű elemzői ismeretekre és gyakorlatra tesznek szert, jártasságot szereznek a kutatói műhelymunkában, valamint a kutatási projektciklusban. A szakmai karriertervezési modul lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatépítésre és a szakmai gyakorlat partnerhálózatunk intézményeiben történő megszerzésére.  

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

PTE-BTK

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Politikatudomány Program

PTE-TTK

Földtudományok Doktori Iskola


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG MÁS EGYETEMEK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

BCE Szociológia Doktori Iskola

ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit
 • kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 10-50 kredit
 • differenciált szakmai ismeretek (szakmai karriertervezés, kutatóműhely kutatási projekt keretében) 20-60 kredit
 • a képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit
  • a specializációk célja, hogy elmélyült, naprakész tudást és a gyakorlati életben is alkalmazható készségeket biztosítson három tematikus területen. A specializáció elvégzésével hallgatóink átfogó problémaérzékelésre tesznek szert, képessé válnak a specializáció tématerületén folyó kutatómunkába, illetve innovációs tevékenységekbe történő bekapcsolódásra

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 6 kredit. A szakmai gyakorlat a tanult ismeretek elmélyítését célozza. Időtartama egy hét (öt munkanap), amit dél-dunántúli vagy fővárosi intézményben/terepen tölt a hallgató, ahol mentorok vezetésével kutatási feladatot végez el, amelyről írásos beszámolót készít a gyakorlat zárásaként.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • Demográfia
 • Település és társadalom 
 • Társadalmi erőforrás fejlesztő
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

Egyéb diplomák esetén  kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.​

Ezen diplomák esetén a belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen társadalomelmélet és módszertan tárgykörből. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgykörei ITT találhatók,


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

 • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad;
 • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad;
 • vagy a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad.
Felvételi irányszám

5<20 fő

Felvételi követelmények
a szóbeli felvételi elhagyható az alapdiploma eredményének duplázása esetén
Elhelyezkedési területek

Egyetemi diplomájuk birtokában a pécsi szociológus mester képzésen végzett hallgatóink olyan területeken helyezkedhetnek el, ahol önállóan vagy csapatban kell komplex problémákat azonosítani, feltárni, elemezni és megoldani, illetve irányítani kell szervezeti egységek munkáját. A szakmai gyakorlattal megerősödő szakmai beágyazottságuk lehetővé teszi, hogy országszerte sikerrel pályázzanak olyan állásokra, ahol kamatoztathatják mind szakmaspecifikus felkészültségüket, mind az innovációs folyamatok, valamint a projekttevékenységek terén szerzett gyakorlati tapasztalataikat.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  


Társadalom- és Médiatudományi Intézet

Szociológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://szociologia.btk.pte.hu

Élvezzék a város minden adottságát, a fiatalságukat, a tanulást, bulizzanak, kiránduljanak jókat a Mecsekben, őrizzék meg szívükben iskolájukat, tanáraikat és szerezzenek annyi tudást, ami jó alapja lehet jövőjüknek.
Volt BTK-s hallgatónktól