Szociálpolitika mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szociálpolitika mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

Két másik nagy hazai egyetem mellett a PTE-n működik hosszabb ideje szociálpolitika mesterszak. A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően – foglalkoztatáspolitika és területi szociálpolitika specializációk keretében egyaránt elmélyült ismereteket szerezhetnek. A Foglalkoztatáspolitika specializáció pécsi egyedülálló sajátossága, hogy jelentős mértékben fókuszál a vállalati szociálpolitikára, a munkavállalói és vállalati jólét (well-being) területéhez kapcsolódó politikák és tevékenységek ellátására képes vállalati szakemberek kiképzésére A területi szociálpolitika specializáció képzési program elkötelezett a társadalmi problémák területi jellemzőinek (például a kistelepüléseken vagy nagyvárosokban jelen lévő szegregációnak) a feltárása, a kezelésüket szolgáló megoldások kutatása és oktatása iránt. A foglalkoztatáspolitika specializációt választó hallgatók elsősorban munkaerőpiaci, foglalkoztatáspolitikai, vezetési és szervezési ismeretekkel gazdagodnak, amelyek alkalmassá tehetik őket arra, hogy a szociálpolitika makro-, mezo-és mikro-szintjein egyaránt a munkaerőpiaci-, foglalkoztatáspolitikai-, illetve vállalati szociálpolitikusként (well-being szakértőként) a munkavállalói és vállalati jólét (well-being) témakörhöz kapcsolódó politikákkal, rendszerekkel, intézkedésekkel foglalkozzanak.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
magyar nyelvű képzés NK, LK: 375.000 Ft /félév, angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás, angol nyelvű önköltséges képzés: 375.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
3<20 fő

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 79, LK: n.i., NA: n.i., NK: n.i., angol nyelven: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles szociálpolitikus
Képzés célja

olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén, különböző színterein a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszerek tervezésére és irányítására, az európai uniós és hazai támogatáspolitikában, illetve a vállalati szociálpolitikai szisztémák működtetésében való közreműködésre, a társadalmi-, illetve munkavállalói és szervezeti vállalati érdekek együttes képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Miért a Szociálpolitika mesterszak?

A szociálpolitika mesterszak sajátossága, hogy egyszerre készíti fel a hallgatókat a szociális munka magasabb szintjére, a szociális és humán szolgáltatást végző intézmények menedzseri feladataira, és szakpolitika művelésére. Az eddigi évfolyamok hallgatói általában a következőkkel indokolták, hogy miért ezt a szakot választották:

 • Már hosszabb ideje szociális munkásként vagy humánpolitikai, munkaerőpiaci szakemberként dolgoznak, és szakmai továbblépésük érdekében szeretnék mélyebben megérteni, elsajátítani a segítő munka szervezeti, jogi, szakpolitikai környezetét.
 • A korábban már a fejlesztéspolitika, a humán vagy a szociális szolgáltatások, illetve a vállalati szociálpolitika területein dolgozók szeretnék továbbfejleszteni kompetenciáikat, például vállalati szociálpolitikusként munkavállalói / vállalati jóléti szakértővé szeretnének válni.
 • Szociális vagy egyéb szervezetben már vezetői beosztásban dolgoznak, illetve arra aspirálnak, és ehhez van szükségük speciális kompetenciák megszerzésére.
 • Akár a szociális védelem területén, akár más területen tevékenykednek (például mint országgyűlési képviselő, egyházi személy, civil szervezet vezetője stb.), kompetenssé kívánnak válni a szakpolitikák alkotásának, elemzésének, igazgatásának kérdéseiben.

Miért a Pécsi Tudományegyetemen?

Két másik nagy hazai egyetem mellett a PTE-n 1991 óta működik Szociálpolitika mesterszak. A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően – foglalkoztatáspolitika és területi szociálpolitika specializáció keretében egyaránt elmélyült ismereteket szerezhetnek magyar és angol nyelvű képzési programok résztvevőiként. Pécsett a foglalkoztatáspolitika specializáció egyedülálló sajátossága, hogy jelentős mértékben fókuszál a vállalati szociálpolitikára, a munkavállalói és vállalati jólét (well-being) területéhez kapcsolódó politikák és tevékenységek ellátására képes vállalati szakemberek kiképzésére. A területi specializáció elkötelezett a társadalmi problémák területi jellemzőinek (például a kistelepüléseken vagy nagyvárosokban jelen lévő szegregációnak) a feltárása, a kezelésüket szolgáló megoldások kutatása és oktatása iránt.

Képzési jellemzők

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.


Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta,
 • levelező munkarendben félévente 3-4 alkalom (csütörtök 8.30 órától szombat 12.00 óráig) (további online vagy személyes konzultációs lehetőséget szükség esetén biztosítunk)

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE BTK DOKTORI (PhD) ROGRAMJAIBA

Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Program

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Politikatudomány Program

Pszichológia Doktori Iskola

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola / Nevelésszociológia Program

Főbb témakörök

Társadalomtudományok (szociológia, multidiszciplináris társadalomtudományok) 70-90 kredit

 • társadalom- és szociálpolitika 50-70 kredit
 • állam- és jogtudomány, gazdaságtudomány, bölcsészettudomány 10-40 kredit

A választható specializációk minimális kreditértéke a képzés egészén belül 30 kredit.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a szociálpolitika műveléséhez kapcsolódó, projektszerű, külső terepen végzett, összesen legalább 240 óra intenzív szakmai munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-12 kredit. A külső terepen folyó terepgyakorlatokon kívül a terepgyakorlat részét képezik a nem terepen folyó képzési formák is (kutatási terepmunka és a kutatást feldolgozó szeminárium, műhelyszeminárium és projektgyakorlat, a gyakorlathoz, a terepeken folyó szakmai munkához kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szeminárium).

A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani ismeretek, valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb egyharmad részét teljesítheti saját munkahelyén.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • területi szociálpolitika
 • foglalkoztatáspolitika
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

A nem teljes kredit értékkel bíró diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, politikatudomány alapképzési szakokon szerzett szakképzettség esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit (a felvételhez legalább 15) a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

A fentiektől eltérő diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit (a felvételhez legalább 30) a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. A hiányzó kreditek pótlásának díja 9 000 Ft/kredit.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.
 

Az előzetes munkatapasztalat elismerése (validáció)

A kreditek elismerése történhet az előzetes munkatapasztalat elismertetésével is

Az egyetem kreditátviteli bizottsága az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapasztalatot tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. (Nftv. 49.§ (6) bekezdése, PTE TVSZ 54.§ (2) bekezdése).

A szociálpolitika mesterképzési szak esetében a jelentkezés előtt megszerzett tudás, munkatapasztalat elismerése során annak vizsgálatára kerül sor, hogy a jelentkező megszerzett kompetenciái megfeleltethetők-e a PTE szociális munka alapszak mintatantervében szereplő tantárgyaknál megnevezett kompetenciákkal. A szakon a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismeretei körébe tartozó kreditek szerezhetők meg az előzetes tudás/munkatapasztalat elismerésével. (Különösen a szociális szolgáltatások és a szociális igazgatás területén végzett tevékenység adhat alapot ilyen kompetenciák megszerzésére, de – amennyiben azzal az alapszakra jellemző kompetenciák megszerezhetőek voltak – bármely más területen szertett munkatapasztalat is figyelembe vehető.)

A kreditelismerési kérelem mellé az előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat elismertetése (validáció) érdekében kérelem nyújtható be, mellékelve az alábbiakat:

a) szakmai önéletrajz,

b) az eddigi tanulmányok igazolása (a dokumentumok fénymásolt példányával)

c) munkatapasztalat leírása

d) munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy mennyi ideje dolgozik az adott munkakörben,

e) munkaköri leírás.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgykörei ITT találhatók.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad. A felvételi ponthatár a szakon általában 75-80 pont körül alakul.

Felvételi irányszám

3<20 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Az oklevél – a szorosan vett szociálpolitika körén túl – sokféle területen felhasználható, így például a közigazgatásban, a különféle humán szolgáltató intézményekben, a piaci és a nonprofit szektor területén. Fontos tudni, hogy a jogszabályok mind a közigazgatás, mind a munkaerőpiaci, foglalkoztatáspolitikai állami és privát rendszereiben, intézményeiben, mind a szociális és gyermekvédelmi ellátások körében sokféle munkakör betöltését teszik lehetővé a szociálpolitikus oklevéllel rendelkezők számára. A mesterszakos oklevelet megszerzők jelentős része általában már rendelkezik állással, és az új oklevél munkaköri előrelépéshez, vezetői beosztás elnyeréséhez, vagy munkahely-váltáshoz is szükséges lehet. Lényeges információ, hogy a KSH adatai szerint szociális területen az utóbbi években komoly munkaerőhiány alakult ki, amely a szociálpolitika különböző szintjeit és területeit egyaránt érinti.

A végzettek jelentős része a szociálpolitikához kapcsolódó szakpolitikákat képviselő intézményekben, így például a támogatás-, illetve fejlesztéspolitikai intézményrendszerben programok és projektek keretei között, vagy a humán szolgáltatások terén, így például a munkaerőpiaci, foglalkoztatáspolitikai-, illetve HR tevékenységeket ellátó intézményekben, illetve a szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozik alkalmazottként, általában vezető beosztásokban. Ugyancsak sokan dolgoznak a privát és a civil szektorban civil-, nonprofit vagy üzleti szervezetek keretei között, illetőleg egyházi, karitatív vagy politikai szervezetekben használják fel a képzésben megszerzett tudásukat.

Jellegzetes pályák

 • hazai vagy európai uniós munkaerőpiaci-, foglalkoztatás-vagy egyéb szakpolitikai intézmények (pl. fejlesztéspolitikai, szociális, gyermekvédelmi stb.), illetve egyéb humán szolgáltató intézmény vezetője, szakértője
 • szociális, gyermekvédelmi, illetve egyéb humán szolgáltató intézmény vezetője
 • a fenti intézményekben önálló, illetve speciális feladatot ellátó munkatárs
 • a közigazgatásban vezetői, illetve szakértői munkakör betöltője
 • a kormány központi szerveinél tervező, elemző feladatot végző munkatárs
 • érdekvédelmi, illetve egyéb nem állami szervezet munkatársa
 • a piaci szektorban különféle szolgáltatások tervezője, irányítója
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Élvezzék az egyetemi éveiket. Ha tehetik, tanuljanak szorgosan, gyarapítsák tudásukat mind emberileg, mind szakmailag. Ismerjék meg a világot minél jobban, legyenek nyitott elméjűek, kössenek barátságokat, és közben szórakozzanak is, élvezzék az idejüket.
Volt BTK-s hallgatónktól