Szociálpedagógia mesterszak

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Szociálpedagógia mesterszak

A szociálpedagógusok elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Ha te is segíteni szeretnél nekik, jelentkezz a PTE KPVK új mesterképzésére!


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK: 400.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA: 5<10, MLK: 5<5

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 88, LK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles szociálpedagógus
Képzés célja
A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjú-sági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására..
Képzési jellemzők

A szakmai gyakorlat követelményei (KKK szerint):

A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, szociálpedagógiai színtereken végzett kutatási terv alapján, az oktató közvetlen irányítása mellett.

A szakmai gyakorlat követelményei (tanterv szerint):

 • A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) kreditértéke: 12 kredit.
 • Időtartama teljes idejű képzésben: nappali tagozaton 6 hét/ napi 8 óra=120 óra, levelező tagozaton 40 óra.

A szakmai gyakorlat 6 hét időtartamú egybefüggő gyakorlat, szociálpedagógiai színtereken végzett kutatási terv alapján, az oktató közvetlen irányítása mellett zajlik.

Ezt egyrészt a tereptanár, másrészt a gyakorlatfeldolgozó szemináriumot vezető oktató biztosítja.

Tanulmány célja és várható eredménye:

 • Az esetek folyamatos követésével hozzájárulni azok megértéséhez.
 • Az elméleti tudás megfelelő alkalmazásának elősegítése a konkrét gyakorlati munkában.
 • Gyakorlatzáró dolgozat elkészítése, mely megfelel a tudományos írásmű ismérveinek.

Kurzus végére a hallgatók:

 • Gyakorlatzáró dolgozatban bizonyítják, hogy képesek voltak kialakítani egy szakmailag megalapozott kapcsolatot kliensével/klienseivel, csoporttal, közösséggel.
 • A gyakorlatzáró dolgozat nem egy eset kronológiai leírása, hanem az adott klienssel, klienscsoporttal, közösséggel való kapcsolat utólagos feldolgozása, rálátás a saját tevékenységére. A feldolgozás során a hallgatónak törekednie kell arra, hogy írásában egyaránt támaszkodjon gyakorlati tapasztalataira és elméleti ismereteire. Reflektálnia kell arra, hogy saját szakmai identitása hogyan alakult a gyakorlati félév ideje alatt.
 • A gyakorlatzáró dolgozatban bizonyítani kell, hogy a gyakornok keresett és használt szakirodalmat ahhoz, hogy a kliensei, a klienscsoport, közösség problémáját, problémáit jobban megértse és a lehetséges megoldásokat végiggondolja.
Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül, összesen 60-100 kredit az alábbiak szerint:

 • társadalomtudományi kutatás elmélete és gyakorlata 9-12 kredit;
 • szervezés- és vezetéselmélet 3-7 kredit;
 • szociológia és társadalomismeret 9-16 kredit;
 • etika 3-7 kredit;
 • pszichológia 9-16 kredit;
 • pedagógia 9-16 kredit;
 • szociálpedagógia, szociális munka elmélete és módszertana 15-19 kredit;
 • társadalom és szociálpolitika 3-7 kredit.
Képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak és támogatások a Pécsi Tudományegyetemen

Ösztöndíjak és kedvezmények a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

a) A bemenethez feltétel nélkül (teljes kreditérték beszámításával) elfogadott alap)szakok:

A szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szakok, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális munkás és szociálpedagógia alapképzési szakok.

 

b) A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások (KKK 4. ill. 9.4. pont) az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben:

A tanító, az óvodapedagógia, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakok képzései esetében a hallgatók ismeretei a felsőoktatási törvényben meghatározottak szerint összevethetőek és elismerhetőek min. 50 kredit értékben a korábbi tanulmányok szerint az alábbi témakörökben:

 • pszichológiai témakör (14 kredit): pszichológiai alapismeretek, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságai
 • pedagógiai témakör (14 kredit): anyanyelvi, irodalmi, matematikai, környezeti, ének-zenei, vizuális, testnevelés, a játék, a szabadidő nevelés- és módszertana, kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar jellemzői, sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumai, a családdal való együttnevelés lehetőségei
 • szociológiai témakör (12 kredit): Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdéskörei, társadalmi változások és köznevelés összefüggései, devianciák, család, iskola és társadalom kapcsolatrendszere,  multikulturális nevelés, hátrányok és kisebbségek
 • egyéb társadalomtudományi tárgyak témakör (10 kredit): pl.információs és kommunikációs technikák, oktatás-igazgatás, egészsésgtudomány, filozófia, etika, mávészettudományok, antropológia és etnográfia területéhez kapcsolódó tárgyak témakörei.

 

További szakok esetében a mesterképzésbe belépéshez a fent nevesített képzések mellett az intézmény kreditátviteli bizottsága határoz a kreditelismertetés alapjául szolgáló ismeretek összevetése és elfogadása alapján. A szociálpedagógia mesterképzésbe való belépéshez a további alap- és mesterképzési szakok, illetve az 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok esetében a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből, az alábbiak szerint:

 • pszichológiai témakörből legalább 14 kredit;
 • pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;
 • szociológiai témakörökből legalább 12 kredit;
 • egyéb társadalomtudományi tárgyak témakörökből legalább 10 kredit;

 

c) A mesterképzésbe való felvétel minimális feltétele, hogy a hallgató korábbi tanulmányai alapján legalább 25 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterképzéssel egyidejűleg, a felvételtől számított két féléven belül a PTE tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszereznie, a kreditpótlás a képzési időt nem növeli.

A részletes tájékoztató ide kattintva érhető el!

Felvételi irányszám

MLA: 5<10, MLK: 5<5

Felvételi követelmények
Felvételi elbeszélgetés
Elhelyezkedési területek

A mesterszakon végzett hallgatók elhelyezkedhetnek valamennyi típusú gyermekvédelmi (pl. gyermekotthonok, lakásotthonok), gyermekjóléti (pl. családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, biztos kezdet gyermekházak) és szociális szolgáltatásban (pl. támogató szolgálatok, idősek nappali ellátása és bentlakásos otthona, fogyatékossággal élőket segítő intézmények, pszichiátriai és szenvedélybetegeket segítő intézmények, a hajléktalan ellátás intézményei), jóléti célú civil és egyházi szervezeteknél, közigazgatásban gyámügyi és szociális területen, köznevelési intézményekben (pl. iskolai gyermekvédelmi felelős/iskolai szociálpedagógus munkakörben), kollégiumokban, rendőrség ifjúságvédelmi osztályán, társadalomtudományi kutatóintézetekben.

Kapcsolat

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (nagy.janka@pte.hu)

Használják ki az egyetemi éveket, bulizzanak, szórakozzanak, vegyenek részt az egyetem által szervezett programokon, mert visszatekintve egy nagyon szép időszak lesz Nekik is. :)
Volt KPVK-s hallgatónktól