Szakvédőnő MSc

Egészségtudományi Kar

Szakvédőnő MSc

A képzés célja a védőnők felkészítése a szakvédőnői feladatok különböző színterű ellátására, akik képessé válnak arra, hogy kiterjesztett kompetenciakörrel vehessenek részt az
egészségügyi alap-, és szakellátás megelőzési, gondozási, egészségfejlesztési, valamint a mentálhigiénés feladatok ellátásában, a közoktatási intézmények egészségfejlesztési prevenciós munkájának támogatásában. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
400.000 Ft

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLÁ 15-20 fő, MLK 10-15 fő

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 54 (Szhely), LK: 50 (Szhely)

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles szakvédőnő
Képzés célja

A képzés célja a védőnők felkészítése a szakvédőnői feladatok különböző színterű ellátására, akik képessé válnak arra, hogy kiterjesztett kompetenciakörrel vehessenek részt az egészségügyi alap-, és szakellátás megelőzési, gondozási, egészségfejlesztési, valamint a mentálhigiénés feladatok ellátásában, a közoktatási intézmények egészségfejlesztési prevenciós munkájának támogatásában. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő
folytatására.

Képzési jellemzők

Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

Képzési forma, munkarend: mesterképzés (MSc) nappali és levelező munkarendben

Képzési idő (félév): 3 félév

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Önköltség (félév): 400000 Ft

Képzés helye: Szombathely

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit

Szakképzettség megnevezése: Okleveles szakvédőnő (specializáció megnevezésével)

Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb témakörök

A tanulmányok során az alapképzésben megszerzett ismeretek bővítése a fő cél. A képzés keretében az alapozó egészségtudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok, jogtudományok elméleti és klinikai orvos- és egészségtudományok, szakvédőnői módszertani ismeretek témakörök merülnek fel mélyebb megközelítésben.

Képzés helyszíne(i)
PTE ETK SZKK Szombathely, Jókai u. 14.
Szakirányok, specializációk

Specializációk:

  • kórházi szakvédőnő,
  • területi szakvédőnő,
  • ifjúsági szakvédőnő,
  • család- és nővédelmi szakvédőnő
Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi tárgyak

A felvételi elbeszélgetés tematikájához kattintson IDE.

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya,

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a kórházi szakvédőnő specializáció esetén az ápolás- és betegellátás alapképzési szak szülésznő szakiránya.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A 4.2. és 4.3. pont tekintetében a mesterképzési képzési ciklusba való belépés
minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről:
– alapozó ismeretek: biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi alapismeretek, népegészségtan, elsősegélynyújtás, informatika,

– szakmai ismeretek: anatómia, biokémia, sejtbiológia, genetika, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, egészségpszichológia, ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, klinikai propedeutika, egészségügyi informatika, egészségügyi menedzsment, szakápolástan, klinikai ismeretek, egészségfejlesztés gyakorlata, védőnői módszertan, táplálkozástan, speciális gondozási ismeretek, szakmai vezetési és irányítási ismeretek, latin nyelv.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.”

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.


Felvételi pontok számítása 

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

Felvételi irányszám

MLÁ 15-20 fő, MLK 10-15 fő

Elhelyezkedési területek

A végzett hallgató diplomájával elhelyezkedhet oktatói, kutatói, egészségügyi intézményekben. Az okleveles szakvédőnőknek a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatásokban, illetve a tudományos felmérésekben való aktív részvétele kiemelt fontosságú feladat lehet a közeljövőben.

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó:
BOGNÁR Judit

Tel.: +36-30-184-2289
Email: info@etk.pte.hu
www.facebook.com/pteetk
www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Jó döntést hoztak, hogy a PTE-t választották
Volt ETK-s hallgatónktól