Sportmenedzser mesterszak

Egészségtudományi Kar

Sportmenedzser mesterszak

Azoknak ajánljuk akik magas szintre akarják fejleszteni képességeiket sportrendezvények szervezése, sportszervezetek vezetése terén.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK:400 000 Ft

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA 15-20 fő, MLK 10-15 fő

Legutóbbi ponthatár
LK: 50 (Pécs), LÁ: 54 (Pécs)

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles sportmenedzser
Képzés célja

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Szakmai jellemzők: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • sporttudomány 40-60 kredit;
 • közgazdaság- és jogtudomány 15-30 kredit;
 • szervezés- és vezetéstudományok 15-30 kredit;
 • társadalomtudomány 10-20 kredit;
 • nevelés- és pszichológiatudomány 10-20 kredit;
 • egészségtudomány 2-10 kredit.

 

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány tudományág részeként.

Főbb témakörök

Alapozó ismeretek: 

Közgazdaságtudományi alapismeretek (marketing, menedzsment, vállalt-gazdaságtan stb.),társadalom- és sporttudományi ismeretek (testnevelés- és sporttörténelem, sporttörténet, sporttudományi ismeretek).

Szakmai törzsanyag:

Sportjogi- sportdiplomáciai ismertetek, kutatásmódszertan, stratégiai vezetés, alkalmazott menedzsment (sportmédia, sportmarketing, sportmenedzsment), stb.

Differenciált szakmai ismeretek: 

turizmus, sportpedagógia, egészségpszichológia, sportgazdaságtan, stb.

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A képzést 2023-ban csak Pécsett hirdetjük!

Felvételi tárgyak

A felvételi elbeszélgetés: felvetelizoknek.etk.pte.huA mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sportszervező alapképzési szak, a sport és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakiránya, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-sportszervezés alapképzési szak.

A képzési és kimeneteli követelmények 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: A testnevelő-edző, az edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya, a gazdaságtudományok képzési területen a közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és rekreáció szak.

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
sportmenedzser (levelező és nappali képzések)

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- hátrányos helyzet: 2 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
- 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
- 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
- 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
- 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 5 pont
- sporteredmény: 5 pont 

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sportszervező alapképzési szak, a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakiránya, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-sportszervezés alapképzési szak.

4.2. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: A testnevelő-edző, az edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya, a gazdaságtudományok képzési területen a közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és rekreáció szak.

4.3. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

(*) A 4.2 és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: - sporttudomány területéről 10 kredit;- egészségtudomány területéről 10 kredit;- neveléstudomány és pszichológia területéről 10 kredit;- társadalomtudományok területéről 10 kredit;- közgazdaság- és jogtudomány 10 kredit;- szervezés és vezetéstudományok területéről 10 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányokból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kiket várunk? Akik magas szintre akarják fejleszteni képességeit és készségeit sportrendezvények szervezése, sportszervezetek vezetése terén. Érdeklődést mutatnak a testkultúra, azon belül a sport és a sportgazdaság iránt, továbbá érdeklik az emberi szervezet felépítése és működése általában és sportolás közben. Fontosnak tartják, hogy egy jó sportszakember megfelelő sportrekreációs, sportgazdaságtani alapismeretekkel is rendelkezzen a sportmenedzseri szakma szakismeretein túl.

Teljes kreditek beszámításával vehető figyelembe: sportszervező alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testneveléssportszervezés.

A bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a testnevelő-edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodási, a turizmus-vendéglátás alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és rekreáció szakok.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Felvételi irányszám

MLA 15-20 fő, MLK 10-15 fő

Elhelyezkedési területek

Sportegyesületeknél, sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, rekreációval és turisztikával foglakozó vállalkozásokban, egészségcentrumokban, wellness és fitness kluboknál és az idegenforgalom területén

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Élvezzék ki az egyetemista évek minden pillanatát!
Volt ETK-s hallgatónktól