Rövid ciklusú (egyszakos) tanári mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Rövid ciklusú (egyszakos) tanári mesterszak

A képzés diszciplináris egyetemi v. mesterszakos oklevél vagy tanári vagy tanítói szakképzettség birtokában választható.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
2-4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptember és február

Költségtérítés összege
LK: 400.000 Ft /félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
Részletesen a felvételi információk menüpontban

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles [szak neve] tanár
Képzés célja

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A képzés hossza

 • képzés a jelentkező előtanulmányaitól függően 2-4 féléves időtartamú, 60 - 120 kredit értékű

Konzultációk gyakorisága

 • egy félévben maximum 7 alkalommal (képzésfüggő), csütörtök-péntek-szombati napok

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

*Az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; az ENSZ hivatalos nyelvei közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)


Bővebben (meghirdetett szakok, bemeneti feltételek) lásd ITT, Jó tudni menüpont.

Főbb témakörök

A tanári szakképzettség általános elemei

 • a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás
 • a tanári munkához szükséges
 • pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlatiszakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség
 • a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat
 • a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

2 FÉLÉVES TANÁRI SZAKOK

Diszciplináris mester vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, valamint tanári szakképzettséggel rendelkezők, akik diplomájuk szintjét kívánják emelni (pl. főiskolai szintű történelemtanári diplomával mesterszintű történelemtanári diplomát szeretne)


4 FÉLÉVES TANÁRI SZAKOK

Tanári szakképzettséggel már rendelkezők jelentkezhetnek, akik újabb tanári szakképzettségért tanulnának, ill. bizonyos szakok esetén (magyartanár, némettanár szakok ill. történelemtanár) tanító szakképzettséggel rendelkezők.


SZAKTANÁRI KÉPZÉSEK

A 2022-ben először hirdethető újfajta, szaktanári képzésre az osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget vagy főiskolai szintű azonos tanári szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógus jelentkezhet és nyerhet felvételt, ha a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában  Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja

A középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11-12 évfolyamon fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.


IDEGENNYELVI BEMENTI KÖVETELMÉNY

nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.


Meghirdetett szakjaink

 • Etikatanár
 • Filozófiatanár
 • Francia nyelv és kultúra tanára
 • Hon- és népismerettanár - FEBRUÁRBAN IS INDULÓ KÉPZÉS
 • Horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • Könyvtárostanár
 • Latin nyelv és kultúra tanára
 • Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • Magyar mint idegen nyelv tanára
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár
 • Német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • Német nyelv és kultúra tanára
 • Olasz nyelv és kultúra tanára
 • Orosz nyelv és kultúra tanára - FEBRUÁRBAN IS INDULÓ KÉPZÉS
 • Pedagógiatanár
 • Romológiatanár
 • Történelemtanár
 • Francia nyelv és kultúra szaktanára
 • Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára
 • Latin nyelv és kultúra szaktanára
 • Magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár
 • Német nyelv és kultúra szaktanára
 • Olasz  nyelv és kultúra szaktanára
 • Orosz nyelv és kultúra szaktanára
 • Történelem szaktanár

FELVÉTEL MÓDJA

A tanárszakon egy szóbeli felvételi beszélgetésre kell készülni, ennek neve: szakmai és motivációs beszélgetés. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés.

A 2 féléves képzés vizsgájának alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

Bővebben lásd ITT, Jó tudni menüpont.


Ponthatárok 2022-ben

Szak LK
Filozófiatanár (2 félév) n.i. n.i.
Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára (2 félév) n.i. n.i.
Könyvtárostanár (2 félév) 50 50
Magyartanár (2 félév) 50 50
Orosz nyelv és kultúra tanára (2 félév) n.i. n.i.
Romológiatanár (2 félév) n.i.

n.i.

Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (2 félév) 50 50
Könyvtárostanár (4 félév) n.i. n.i.
Magyartanár (4 félév) 50 n.i.
Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (4 félév) 50 n.i.
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (4 félév) 50 50
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Neveléstudományi Intézet

Intézeti honlap

Bátran jöjjenek ide, mert kiváló tanárokról tanulhatunk.
Volt BTK-s hallgatónktól