Neveléstudomány mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Neveléstudomány mesterszak

A képzésen végző hallgatók képesek tanulás sajátosságainak ismerete alapján, az adott életkori sajátosságok figyelembevételével megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
5<20 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 90, NK: n.i., LÁ: 82, LK: 83

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Készek és képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói, fejlesztői és innovációs feladatokat ellátni; részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás, fejlesztés és innováció terén feladatokat végezni; hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a  neveléstudomány kutatási eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Mit tud nyújtani a képzés? Hallgatóink részére a neveléstudományi területen már meglévő ismereteiket bővítő, korszerű ismereteket. Végzettjeink számára továbblépési lehetőséget az osztatlan tanári felkészítésébe, valamint a Neveléstudományi Doktori Iskola képzésébe.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben általában havonta egy alkalommal (csütörtök-péntek-szombat)

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK DOKTORI (PHD) ROGRAMJAIBA

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 • Nevelésszociológia Program
 • Oktatáselmélet és Szakdidaktika Program
 • Pedagógiatörténet és Nevelésfilozófia Program
 • Educational Theory and Methodology Doctoral Program (angol nyelven)
Főbb témakörök
 • A neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere [elméleti és történeti pedagógia, pedagógiai (kultúr)antropológia, összehasonlító pedagógia] 15-20 kredit
 • A nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, politikai, jogi háttere és azok magyar és nemzetközi aspektusai, trendjei (a nevelés és intézményeinek társadalmi szociológiai, pszichológiai, jogi, irányítási és menedzsment alapjai) 15-20 kredit
 • A nevelés-, oktatás-, és művelődéskutatás főbb területei és azok kutatás-módszertana (művelődés és oktatáskutatás, a neveléstudományi kutatások módszerei, a különböző kutatási stratégiák kutatásmetodikai megalapozása) 15-20 kredit
 • A nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei, továbbá a pedagógiai innováció, a szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formái (a kisgyermekkor pedagógiája, iskolapedagógia, szakképzés, szociálpedagógia, felnőttképzés és tudásmenedzsment, felsőoktatás-pedagógia) 25-30 kredit
 • Kötelezően választandó szakos specializáció 40-45 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a köznevelés- és a felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett terepmunka, amelynek időtartamát a specializációkhoz kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg.

Képzés helyszíne(i)
Pécs és Szekszárd
Szakirányok, specializációk
 • kora gyermekkor pedagógiája (Szekszárd képzési helyszínnel)
 • (digitális) tanterv- és programfejlesztés
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok.

A nem teljes kredit értékkel bíró diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ (tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik. A szóbeli vizsga során a jelölt húz egy témakört és eddigi ismeretei alapján és az ajánlott irodalom segítségével kb. 10 percben kifejti az adott témakör lényegét. A szóbeli vizsga tárgykörei ITT találhatók.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10) összege ad.

Felvételi irányszám

5<20 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek
 • elemzői, fejlesztői, kutatói állásban, valamint innovációval foglalkozó intézményekben
 • szakértőként szakmai szolgáltatóknál, referensként felnőttképző intézetekben
 • közszférában (kutatóintézetek); a versenyszférában (magáncégek, ki- és nagyvállalatok), a civil szférában (nonprofit szervezetek); színházak, művelődési központok, közösségi házak munkatársaként
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Neveléstudományi Intézet

Gerber Dominika ügyvivő szakértőgerber.dominika@pte.hu | +36 30 121 2890

A legjobb helyen vannak, használják ki!
Volt BTK-s hallgatónktól