Néprajz mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Néprajz mesterszak

Az ide érkező hallgató képes saját tudása magasabb szintre emelésére, képzési területe belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
2<10 fő

Legutóbbi ponthatár
LÁ: n.i., LK: n.i., NÁ: n.i., NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles néprajz mesterszakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra sajátosságait a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakunk kiemelten épít a hallgatók tudományos érdeklődésére, aktivitására, ennek megfelelően jelentős hangsúlyt fektetünk az önálló, ám szakmailag vezetett kutatómunkára, amelyhez minden segítséget meg is adunk. Hallgatóink ennek köszönhetően kiemelkedően sikeresek a hazai tudományos seregszemléken, bejáratosak szakmai fórumokra.

Támogatjuk és ösztönözzük hallgatóinkat minél több szakmai gyakorlat elvégzésére, amiben kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk, Erasmus pályázataink, valamint a vezető hazai és a jelentős regionális néprajzi intézetekkel ápolt együttműködéseink is segítséget nyújtanak.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben szemeszterenként maximum kétszer egy hét, hétfőtől péntekig, továbbá egyéni konzultációs rend alapján

AJÁNLÁS

Miért a néprajz? Mert hallgatóink olyan szakemberekké válhatnak, akik a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártasan képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Mindezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudnak helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Miért Pécs? Azon kívül, hogy a város gyönyörű? Mert a képzési programban amellett, hogy a magyar néprajzi kánonnal, a „magyar népi kultúrával” behatóan megismerkedhetnek, az ország más tanszékeivel összevetve nagyon hangsúlyos szerepet kap az Európán kívüli népek (főleg Ázsia és Ausztrália, Óceánia), valamint a modern magyar társadalom kérdéseivel foglalkozó kulturális antropológia is. Azért, mert kis tanszékünkön sok fiatal, dinamikus, ám nemzetközileg is elismert kutató dolgozik, és igazán figyelünk egymásra, személyre szabott oktatás, tehetséggondozás folyik. Hallgatóink sikerrel szerepelnek tudományos fórumokon, és megállják helyüket végzés után is a tudományos és a civil szférában is.

Egykori hallgatóink szavai.


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 féléves hon- és népismeret tanár mesterképzés


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz-Kulturális Antropológia Program

Főbb témakörök

Néprajzi szakmai ismeretek 20-30 kredit

 • magyar és összehasonlító folklorisztika
 • az anyagi kultúra kutatása: az életmód és a tárgyi kultúra recens és történeti kérdései, társadalomnéprajz, kulturális antropológia
 • társadalomnéprajz
 • kulturális antropológia

A választható specializációk kreditértéke további 60-80 kredit.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat múzeumi, intézményi gyakorlatból és terepmunkából áll, amelynek kreditértéke a képzésben választható specializáció részeként 20 kredit.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • európai etnológia
  • a nemzeti és etnikai kisebbségek, az etnicitás és etnopolitika jelenségei; a források feltárása és kezelése; a globalizáció hatásai; magyar néprajzi kutatási hagyományok; közösségtanulmányok; az életmód, a mindennapi élet és a mindennapi életvilágok kutatási paradigmái; a jelenkori társadalom rétegződése; a réteg- és szubkultúrák
 • kulturális antropológia
  • meghatározó klasszikus antropológiai iskolák; a kritikai elméletek az etnometodológiától a posztmodern antropológián keresztül az orientalizmusig és a posztkolonializmusig; a gazdaság, a társadalom, a politika, a vallás, az etnicitás, az identitás és a globalizáció ismeretei
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

A nem teljes kredit értékkel bíró diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet tárgyában. Az 50 kredit tartalma itt található.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A szakmai elbeszélgetés a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja.
A jelentkező ― irányultságának, érdeklődésének megfelelően ― tudjon beszélni történeti és jelenkori, európai vagy Európán kívüli társadalmi és/vagy kulturális jelenségekről: társadalmi folyamatokról, társadalmi szerveződésekről, hatalmi viszonyokról és azok rituális megjelenítéséről, gazdasági stratégiákról, a mindennapi élet szerveződéséről és tárgykultúrájáról, a vallások megnyilvánulási formáiról, az elbeszélő gyakorlatról, a kulturális másság megjelenési módozatairól és annak értelmezéseiről; továbbá tudjon reflektálni a néprajz és a kulturális antropológia szakirodalmára.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

Felvételi irányszám

2<10 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Muzeológus, kutatóintézeti tudományos munkatárs, oktató és kutató a felsőoktatásban, kulturális örökségvédelmi szakember, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális egyesületek és civil szervezetek szakértője, művészeti iskolai szakember, helyi kulturális erőforrásokat kezelő projektek szakértője, kisebbségi önkormányzatok szakértője, területfejlesztési és vidékfejlesztési projektek szakértője.
A jelenkori magyar társadalmat és kultúrát, valamint a társadalmi problémákat és a globális társadalmi folyamatokat behatóan ismerő szakemberek iránt a fejlesztési hivatalok, a civil szervezetek és turisztikai intézmények részéről is tapasztalható igény.

A szakról kiválóak a lehetőségek szakmai állások elérésére, országos viszonylatban kiemelkedő számban helyezkednek el végzett hallgatóink országos múzeumokban és kutatóhelyeken.

Hallgatóink mondták

Agócs Írisz (képzőművész, könyvillusztrátor)

amiért ismét néprajz szakra mennék,

persze lehet, hogy nem minden néprajz tanszéken kaptam volna azt, amit a Pécsi Egyetem bölcsészkarának néprajz és kulturális antropológia szakán. 
Örülök, hogy nem képzőművészeti vonalon tanultam tovább, és idekerültem. A tapasztalatom az, hogy sokan nem tudják hova tenni a néprajz tudományt, elavultnak gondolják, mázas kancsók és népviseletek, néptánc - ezek merülnek fel, és itt valahol vége is az ötleteknek - mi lehet a témája. A legtöbbekben az nem merül fel, hogy az egyetemen kutatni tanulunk meg, és ha - ahogy én megkaptam - kap az ember egy jófajta kutatói mentalitást, akkor azt az élet bármelyik területén remekül tudja alkalmazni, amikor információt keres. Célirányos, praktikus, minél gyorsabban a minél hasznosabb információig eljutni. Ez az egyik olyan ajándéka a Pécsi Néprajz tanszéknek, ami nélkül biztos, hogy most nem azt csinálnám, amit,  és nem tartanék ott, ahol épp tartok - hiába hagytam el a néprajz tudomány területét.

Persze sajnálom is, mert rengeteg hihetetlen izgalmas téma közt válogathat az ember. Kevés olyan érdeklődési terület van, ami nem tud találkozni a néprajz tudomány valamelyik körével. Ha valaki a jog iránt érdeklődik, ott vannak a jogszokások, ha a gasztronómia, ott a táplálkozáskultúra, ha a mezgőgazdaság - akkor az agráretnográfia, ha világot látna - bármelyik más nép kultúrája.

Úgy sejtem, hogy amellett, hogy igazi témabőség fogadja a hallgatót, talán a tanszék szerethetőségét az ott oktató rendkívűli tanárok, professzorok szolgálják. Nagyon motiváló, hogy zöldfülő kis egyetemistaként a választott témát ilyen hihetetlen komolysággal, gonddal követik az oktatók, könyveket, cikkeket ajánlanak, kutatásokba vonják bele az embert. Itt, ha bárki kedvet érez, nagyon jól belevezetődik a kutatói létbe. Nap mint nap eszembe jutnak a tanszék oktatói, és nem is tudják, hogy mennyit köszönök nekik, hisz ők leginkább azt láthatták, hogy minden bíztatásuk ellenére, ott hagytam mindent, és elhagytam egy jól induló kutatást, témát.

Senkit nem bíztatok arra, hogy a példámat követve, hagyja el, azt amit tanul. Inkább gondolom, hogy ez az én életemben volt egy letérés - a nekem kiszabott pályáról - és ezért a letérésért örökre hálás leszek. De az mindenképpen kiderült számomra, hogy nem csak akkor jártam volna jól, ha maradok az álmodás kutatásánál, hanem pályaelhagyóként is ugyanúgy, napi szinten tudom használni a tanszék csodálatos oktatóitól kapott kis tudás pakkot. 
Mindenki máshogy éli meg az egyetemi éveit, én nagyon örülök, hogy idejárhattam, és ha most kellene jelentkeznem, újra ide jelentkeznék - akár tudva, hogy ennek ellenére illusztrátor lesz belőlem.

A tanszéknek pedig azt kívánom, hogy tartsa meg azt a jóhangulatú, tudományos műhely életérzést, amibe mi érkeztünk, és léteztünk az egyetemi évek alatt.

 

Még több vélemény itt olvashatnak.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék | pnekat@pte.hu

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

A legjobb éveik az egyetemi évek!
Volt BTK-s hallgatónktól