Népegészségügyi mesterszak

Egészségtudományi Kar

Népegészségügyi mesterszak

A népegészségügyi szakember a népegészségügyi tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kötődő módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képes a betegségek megelőzésére, a lakosság egészségi állapotának javítására és helyreállítására.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK:400 000 Ft (teljes költség)

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA 15-17, MLK 10-15

Legutóbbi ponthatár
LK: 50, LÁ: 70

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles népegészségügyi szakember
Képzés célja

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja népegészségügyi szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában munkájukkal hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának javításához, a betegségek megelőzéséhez, a szakmai, az össztársadalmi és az ágazatközi együttműködés során.

Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A képzési idő félévekben: 3 félév 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit

Szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 • alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit;
 • egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;
 • népegészségügyi szakismeretek 8-10 kredit;
 • társadalomtudományok 2-4 kredit.

A specializációk szakterületei és azok kreditaránya:

A specializációk kreditaránya a képzés egészén belül legalább 30 kredit:

a) egészségfejlesztés specializáció: bölcsészettudományok 5-10 kredit, egészségtudományi - egészségfejlesztési szakismeretek 25-30 kredit;

b) epidemiológia specializáció: alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, egészségtudományi - epidemiológiai szakismeretek 20-25 kredit;

 

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a specializációhoz kapcsolódó munkaterületen, intézményben megszervezett négy hét időtartamú gyakorlat, amelyet a képzés tanterve határoz meg.

Főbb témakörök

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-34 kredit

kutatási módszerek, elemzések és értékelések a népegészségügyi gyakorlatban; egészségügyi rendszerek és egészségpolitika; egészség-gazdaságtan; kommunikáció a népegészségügyi gyakorlatban; népegészségügyi projekttervezés és megvalósítás.

Szakmai törzsanyag, kötelezően válaszható ismeretkörei:

Differenciált szakmai ismeretek: 40-45 kredit.

 • epidemiológia szakirányon: modern biostatisztikai módszerek; egészségfelmérések; klinikai- és genetikai epidemiológia; epidemiológiai vizsgálatok tervezése, lebonyolítása és elemzése; az eredmények értelmezése a népegészségügyi és a klinikai gyakorlatban.
 • környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon: a természeti, az épített és a munkahelyi környezet, valamint a táplálkozás és élelmezés hatása az egészségre; környezetmonitorozás; környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció; környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások.
 • egészségfejlesztés szakirányon: különböző társadalmi csoportok (kiemelten a hátrányos helyzetűek) népegészségügyi problémáinak azonosítása és kezelése; környezeti kockázatbecslés, kockázat-kezelés és kommunikáció; egészségfejlesztési projektek tervezése, lebonyolítása és értékelés.

Diplomamunka: 12 kredit.

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Szakirányok, specializációk

Választható specializációk: epidemiológia, egészségfejlesztés

Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi tárgyak

A felvételi elbeszélgetés

népegészségügyi felvételi elbeszélgetés M N A/K 2021.06.14-18.


népegészségügyi felvételi elbeszélgetés M L A/K 2021.06.14-18.


 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő,

A képzési és kimeneteli követelmények 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

A Kar népegészségügyi mesterképzési szakja esetében a jelentkezés és a felvétel mesterképzési szakra és nem specializációra történik. A Kar az adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.

A specializáció választása az első szemeszterben specializációválasztási eljárás keretében történik, ahol a hallgatói és kari preferenciákon túlmenően a Kar figyelembe veszi a hallgató tanulmányi eredményét, illetve egészségi alkalmasságát. A specializációválasztási eljárás részletes szabályait a Kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő,

4.2. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

(*)A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei: A mesterképzésbe való belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján 30 kredit szükséges az alábbi területekről: biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina, környezetegészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi alapismeretek, egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás.

népegészségügyi (Nappali)
A Kar
népegészségügyi mesterképzési szakja esetében a jelentkezés és a felvétel mesterképzési szakra és nem specializációra történik. A Kar az adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató megléte esetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.
A specializáció választása az első szemeszterben specializációválasztási eljárás keretében történik, ahol a hallgatói és kari preferenciákon túlmenően a Kar figyelembe veszi a hallgató tanulmányi eredményét, illetve egészségi alkalmasságát. A specializációválasztási eljárás részletes szabályait a Kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

népegészségügyi (Levelező)
A Kar
népegészségügyi mesterképzési szakja esetében a jelentkezés és a felvétel mesterképzési szakra és nem specializációra történik. A Kar az adott specializációt minimálisan 10, a specializációt választó és a specializációválasztási eljárásban meghatározott követelményeket teljesítő hallgató meglétesetében indíthatja el. A minimális indítási létszámtól a Kar egyedi döntéssel a kari kapacitások figyelembevételével eltérhet.
A specializáció választása az első szemeszterben specializációválasztási eljárás keretében történik, ahol a hallgatói és kari preferenciákon túlmenően a Kar figyelembe veszi a hallgató tanulmányi eredményét, illetve egészségi alkalmasságát. A specializációválasztási eljárás részletes szabályait a Kar vonatkozó szabályzatai határozzák meg. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Felvételi irányszám

MLA 15-17, MLK 10-15

Felvételi követelmények
Felvételi elbeszélgetés (Sz)
Elhelyezkedési területek

A népegészségügyi szakemberek tevékenykedhetnek az egészségügyi alapellátásban, az állami népegészségügyi feladatok ellátásában és az egészségfejlesztésben, az oktatási és szociális intézményekben, dolgozhatnak munkahelyi egészségfejlesztőként, foglalkozás és környezet-egészségügyi szakemberként, élelmiszer gyártás és forgalmazás egységeinél, de ugyanígy helyük van az utóbbi években felfutóban lévő egészségturizmus színterein is. Munkájuk színvonala, eredményessége meghatározó a jövő generáció, illetve a népesség egészségi állapotának alakulásában.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Egyetemi élet, hallgatóbarát egyetem, kiváló oktatók, kollégiumi élet, tudományos élet, rendezvények, szakmai napok."

"Nagyon szerettem ott tanulni, minden előadás érdekes, szakmailag is kitűnő volt. Köszönöm."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Jó helyen vannak, becsüljék meg ezt az iskolát és szorgalmasan tanuljanak!"

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Jó választás volt.
Volt ETK-s hallgatónktól