Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés

A képzést olyan, tanári végzettséggel már rendelkezőknek ajánljuk, akik szakszerű tudást és jártasságot kívánnak szerezni a magyar nyelv és kultúra oktatásában, közvetítésében nem magyar anyanyelvűek számára – a közoktatásban, a felsőoktatásban, nyelviskolában, magántanárként; célnyelvi, forrásnyelvi, környezetnyelvi környezetben, illetve diaszpórában és/vagy szórványban.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<30 fő

Legutóbbi ponthatár
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus
Képzés célja

A magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzésben szerzett magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakképzettséggel rendelkezők a megszerzett ismereteiket magyarországi nyelviskolákban, a határon túli köz- és felnőttoktatásban, a migráns- és szórványoktatásban, valamint a nyugati diaszpóra magyarnyelv-oktatása során hasznosíthatják.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama

 • 2 félév, 60 kredit

Konzultációk gyakorisága

 • félévente 5 alkalom (péntek–szombat)

SZAKMAI KOMPETENCIÁK

Tudása

 • a magyar mint idegen nyelv tanításának elméletét és módszertanát
 • a magyar mint környezet-, illetve mint származásnyelv tanításának elméletét és módszertanát
 • a magyar mint idegen nyelv diszciplináris szempontú hagyományait
 • a magyar mint idegen nyelv grammatikáját
 • a magyar mint idegen nyelv tanításának tankönyveit, segédanyagait
 • a magyar mint idegen nyelv kompetencia mérését és értékelését a Közös Európai Referenciakeret szerint
 • a magyar nyelv, társadalom és kultúra összefüggéseit

Képességei

 • a nyelvpedagógiai szituációk kritikai elemzésére
 • a modern tanítási módszerek alkalmazására
 • az életkorhoz igazított magyar mint idegen-/származás- és környezetnyelv oktatására
 • a tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére
 • nyelvi szituációs játékok, szerepjátékok, helyzetgyakorlatok vezetésére

Attitűdje

 • demokratikus értékelkötelezettség jellemzi
 • nyitott mások véleményének megismerésére
 • nyitott újabb idegen nyelvek megtanulására
 • nyitott a kisebbségi lét értékeinek elfogadására
 • képes a nyelvi alapú tanórai konfliktusok kezelésére
 • képes a nyelvtanulók pozitív attitűdjének, motivációinak fenntartására
 • nyitott az új pedagógiai módszerek megismerésére és a folyamatos fejlődésre

Autonómiája és felelőssége

 • a megszerzett szakképzettség és szakmai tudás birtokában felismeri, hogy az egyes tanulóknak és tanulócsoportoknak milyen tartalmú és módszerű nyelvi fejlesztésre van szükségük
 • képes alkalmazni a megszerzett szakmai ismereteket a célcsoportnak megfelelő tananyagok és segédanyagok kiválasztásában
 • felelősséget vállal a hozzá fordulók hiteles tájékoztatásában a magyar mint idegen nyelv tanulásával és tanításával kapcsolatban
 • felelősséget vállal tanítványai magyar nyelvi kompetenciáinak fejlesztéséért a rendelkezésre álló oktatási idő függvényében
 • felelősséget vállal saját nyelvtanári kompetenciáinak folyamatos fejlesztéséért
Főbb témakörök

Alapozó ismeretek ismeretkör 20 kredit

 • a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia diszciplináris kérdései, intézménytörténete; a magyar mint idegen nyelv oktatása diaszpórában és szórványban; magyar grammatikai ismeretek; funkcionális grammatikai ismeretek; nyelvpedagógiai alapismeretek; Választható ismeretek: lexikológia, lexikográfia; nyelv, társadalom, kultúra

Szakmai ismeretek ismeretkör 35 kredit

 • magyar grammatika külföldieknek; a magyar mint idegen nyelv tanításának módszerei az egyes kompetenciaterületeken; nyelvtanítás gyermekkorban; mérés és értékelés a MID tanításában; tananyagok, tankönyvek, segédkönyvek; tanítási gyakorlat

 A szakdolgozat kreditértéke 5 kredit

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

 • legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzések (vagy azoknak megfeleltethető korábbi képzési rendszer szerinti képzések) valamelyikén
  • a pedagógusképzés képzési terület alapképzési vagy osztatlan szakjai,
  • szociálpedagógus alapképzési szak
  • hitéleti képzési terület következő szakjai: teológia alapképzési szak, teológia osztatlan mesterképzési szak, katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, református hittanoktató alapképzési szak, buddhista tanító alapképzési szak, vaisnava teológia alapképzési szak
  • egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetében tanári mesterképzési szakon, teológia mesterképzési szakon vagy vaisnava teológia mesterképzési szakon szerzett oklevél

A felvétel módja

 • pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni; valamint egy motivációs levél. Azok a pályázók, akik ebben a félévben szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének várható idejét tüntessék fel a CV-n

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

10<30 fő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Nyelvtudományi Tanszék

Dr. Dóla Mónika | dola.monika@pte.hu
Dr. Szabó Veronika | szabo.veronika@pte.hu

Jó helyen vannak. A PTE-n megszerzett tudás segít a munkaerőpiacon.
Volt BTK-s hallgatónktól