Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

A közösségfejlesztők a szakma hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Jelenleg nem indul

Költségtérítés összege
200.000 Ft/félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
8<20 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Közösségfejlesztő szaktanácsadó
Képzés célja

A Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.

„A közösségfejlesztés (…)elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat.” (www.kka.hu

A közösségfejlesztés, mint terület differenciálódása az angolszász országokban számos eltérő modellt, megközelítést hozott létre, e területek közül saját képzésünkben a társadalmi fenntarthatóság kérdéskörére, a részvételi tervezésre (CBP), a részvételi kutatási módszerek alkalmazására (CBPR) és a narratív megközelítésben, az erősségekre alapozó szemléletben (strength-based perspective) rejlő lehetőségekre összpontosítunk.

A közösségfejlesztés egyrészt önálló tevékenységként is megállja a helyét (lakóhelyi közösségekben végzett, eltérő konkrét eszközökkel és adott tevékenységek révén megvalósuló fejlesztő munka), másfelől gazdagíthatja a bementi oklevélnek  megfelelő  terület művelését. Eszköztárával jelentősen hozzájárulhat bármilyen szakmai tevékenységhez, ami emberek összehangolt, konstruktív és kezdeményező szellemű együttműködését igényli. Így alkalmazható a közösségi művészet, közösségi várostervezés, kertépítés, az egészségügy egyes területein, vagy akár gazdasági életben.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama

 • 2 félév, 60 kredit

Konzultációs gyakoriság

 • félévente 4 alkalom (csütörtök du.-péntek)

SZAKMAI KOMPETENCIÁK

Tudás

 • Ismeri a közösségfejlesztés nemzetközi és hazai történetét, alapelveit, legfontosabb modelljeit, az adott közösség megismerésének részvételre alapozó módszereit
 • Ismeri a rendszerszemléletű, ökológiai gondolkodásmód alapjait és jelentőségét, a lokalitást tágabb kontextusban is interpretálja
 • tudja, mi a közösségek szerepe az egyén és a társadalom életében, és ezzel összefüggésben ismeri a szubszidiaritás jelentőségét
 • a dialógust, mint közösségi társadalmi lehetőséget értelmezi, és ismeri kialakításának módszereit
 • tudja, miképpen tárhatja fel a kapcsolati-közösségi erőforrásokat, és miképpen működhet közre ezek fejlesztésében

Képesség

 • fejlett kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik
 • képes az elmélet, a gyakorlat, és a részvételre alapozó kutatási módszerek integrálására
 • képes az előítéletes, dogmatikus gondolkodás és a szakmaiság árnyalt megkülönböztetésére; és utóbbi érvényre juttatására munkája során
 • Képes az érdekviszonyok áttekintésére
 • képes elősegíteni lappangó konfliktusok artikulálását, kiélezett helyzetekben képes  elősegíteni a közösség képviseletének méltányos, optimális, együttes módjainak érvényre jutását, a konfliktusok, válságok közepette etikusan cselekszik
 • képes arra, hogy a lehető legtöbb érintett prespektíváját egyidejűleg ismerje meg és tartsa szem előtt, és facilitálja a közösségi döntéshozatal folyamatát
 • képes elősegíteni azt, hogy a közösség felismerje és megsokszorozza saját erőforrásait. Képes az önreflexióra, a kritikai gondolkodásra
 • munkáját transzdiszciplináris, holisztikus megközelítéssel végzi
 • képes elősegíteni interprofesszionális, interszektorális együttműködések létrejöttét
 • képes a segítő szakmák deficit-nyelvét meghaladó módon, a közösség értékeit mindenkor szem előtt tartva és megmutatva elősegíteni a közösségen belüli és a külső partnerekkel folytatott dialógust

Attitűd

 • érzékeny a különböző lokális kultúrák sajátosságaira
 • megfelelő távolságot tartva a patronáló-szolgáltató szemlélettől, elkötelezett a közösségek erőssé és képessé tétele iránt
 • bátorító, ösztönző szerepet vállal
 • munkája során jó értelemben vett szakmai alázat jellemzi, és ennek birtokában mindenkor az általa szolgált közösség autonómiájának, belső és külső szolidaritásának növelésére törekszik
 • a források közös feltárása során leleményességről és kreativitásról tesz tanúbizonyságot; egyben elősegíti ezeknek a pozitív képességeknek a felfedezését a közösség tagjainál
 • hiteles és etikus módon végzi munkáját

Autonómia és felelősség

 • önállóan végez közösségfejlesztő tevékenységet saját szakterületén
 • felismeri saját tevékenysége fontosságát, társadalmi szerepét, ebből fakadóan megfelelő szerepmodell a közösség számára
 • ugyanakkor felismeri saját korlátait, amelyek abból erednek, hogy feladata a közösségi autonómia megerősítése, a közösségi döntések és cselekvés facilitálása: a „semmit róluk nélkülük” jegyében
 • s közösségfejlesztés alapelveit, értékeit képviseli mindazokon a színtereken, ahol szakmaiságára szükség van 
Főbb témakörök

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül

 • A közösségfejlesztés elméleti alapjai 6-10 kredit
 • A közösségfejlesztés módszerei és legfontosabb színterei 25-35 kredit
 • Készségfejlesztés, szakmai identitás fejlesztése14-18 kredit
 • A szakdolgozat (portfólió-fejlesztés) kreditértéke 6 kredit
Képzés helyszíne(i)
Pécs
A képzés tanterve
Tanterv
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A szak felvételének feltétele

 • legalább alapképzésben szerzett oklevél: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti, informatika, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, műszaki, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területen.

A felvétel módja

 • jelentkezni a honlapunkról nyíló jelentkezési lappal (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot, valamint felvételi elbeszélgetés. 

A szóbeli felvételi ideje

 • a felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk.

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 8 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

8<20 fő

Jó helyen vannak, kiváló oktatók, támogató oktatásszervezők segítik a hallgatókat.
Volt BTK-s hallgatónktól