Klinikai laboratóriumi kutató mesterszak

Egészségtudományi Kar

Klinikai laboratóriumi kutató mesterszak

Ha érdeklődsz a gyógyszer- és diagnosztikum-kutatások iránt, és részt szeretnél venni az ezekhez kapcsolódó klinikai, laboratóriumi kutató-fejlesztő munkákban, technológiai fejlesztésekben, terápiás vizsgálatokban akkor itt a helyed!


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK:400 000 Ft (teljes költség)

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA 15-17 fő, MLK 10-15 fő

Legutóbbi ponthatár
LK: 50, LÁ: 54

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles klinikai laboratóriumi kutató
Képzés célja

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A mesterképzési szak célja klinikai laboratóriumi kutató szakemberek képzése, akik ismerik a klinikai kutatómunka általános és speciális szabályait, követelményeit és a gyakorlatban aktívan tudják művelni a klinikai kutatásokat. Végezni, szervezni és kontrollálni tudják a gyógyszeres és egyéb terápiás eljárások, illetve a diagnosztikai módszerek klinikai kipróbálását és evaluálását.

Olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszer és laboratóriumi diagnosztikum kutatás területén bekapcsolódjanak a fejlesztő, gyártás-előkészítő munkába, a gyártási technológiák kivitelezésébe. Felkészültek klinikai laboratóriumi munka irányítására. Képesek a tudomány új felismeréseinek befogadására és a folyamatos továbbképzésre.

A képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

képzési idő félévekben: 3 félév 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit 

Szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit;
 • egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;
 • elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit;
 • egészségtudományi – kutatólaboratóriumi szakismeretek 30-40 kredit.

 

Idegennyelvi követelmény:

 A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat kutatólaboratóriumi, epidemiológiai szakmai gyakorlat.

Főbb témakörök

A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

patobiokémia (betegségismeret, a legfontosabb betegségek patobiokémiája, a betegségekben bekövetkező kóros biokémiai regulációk); biostatisztika, (statisztikai módszerek orvosbiológiai alkalmazása, a klinikai kutatásokhoz speciálisan kifejlesztett statisztikai eljárások, ezek elérhetősége és gyakorlati alkalmazása, a biostatisztikai programok használatának ismerete); tudományos közlés elméleti alapjai, gyakorlata, tudományos irodalom és adatbázis keresés.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:

molekuláris genetika és genomika a klinikai kutatásban; a fehérjekutatás modern módszerei, proteomika a klinikai kutatásban; immunológia és immunológiai módszerek a klinikai kutatásban; bizonyítékokon alapuló orvoslás; klinikai epidemiológia; klinikai farmakológia; termékorientált gyógyszer és diagnosztikum kutatások, klinikai kipróbálások; klinikai esettanulmányok; bioetika.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai ismeretek:

lipidek speciális vizsgáló módszerei; szénhidrátok speciális vizsgáló módszerei; a klinikai kutatás kiemelt területei (malignus megbetegedések, vaszkuláris, trombotikus betegségek); neurobiológia; modern morfológiai vizsgáló módszerek; sejtbiológiai, sejtélettani vizsgáló módszerek; farmakológiai kutatásban használt módszerek; immunológiai laboratóriumi gyakorlatok

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi tárgyak

A felvételi elbeszélgetés

klinikai laboratóriumi kutató felvételi elbeszélgetés M N A/K 2021.06.14-18.


klinikai laboratóriumi kutató felvételi elbeszélgetés M L A/K 2021.06.14-18.


 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szintű szak.

A képzési és kimeneteli követelmények 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: az orvos- és egészségtudomány képzési területről az orvosi diagnosztikai analitika alapképzési szak orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus specializációja, a természettudomány képzési területről a biológia; a kémia; a molekuláris bionika és a műszaki képzési területről a biomérnöki alapképzési szak.

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szintű szak.

4.2. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: az orvos- és egészségtudomány képzési területről az orvosi diagnosztikai analitika alapképzési szak orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus specializációja, a természettudomány képzési területről a biológia; a kémia; a molekuláris bionika és a műszaki képzési területről a biomérnöki alapképzési szak. 

(*)A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 40 kredit az alábbi területekről: orvosi biokémia, klinikai kémia, klinikai biokémia, molekuláris biológia, bioanalitika, mikrobiológia, molekuláris genetika, genetika, sejtbiológia, élettan, sejtélettan, általános farmakológia, gyógyszertudományok, neurobiológia, neuroanatómia, sejt és szövettenyésztés, állatkísérleti ismeretek, hisztokémia, kutatás menedzsment, hematológia és hemosztazeológia, reológia, áramlási citometria, mikroszkópos technikák, immunológia, toxikológia, tömegspektrometria, elválasztástechnika, mintavétel-mintakezelés, laboratóriumi minőségbiztosítás, biostatisztika ismeretekből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Felvételi irányszám

MLA 15-17 fő, MLK 10-15 fő

Elhelyezkedési területek

Elsősorban klinikai kutatólaboratóriumokban, kutatási profillal is rendelkező orvosi/egészségügyi laboratóriumokban, valamint egyéb orvosdiagnosztikai laboratóriumokban.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Egyetemi polgár vagyok és büszke vagyok erre."

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Kitartás a tanuláshoz! Megéri! Jók az oktató.
Volt ETK-s hallgatónktól