Klasszika-filológia mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Klasszika-filológia mesterszak

Képzésünket annak ajánljukaki különleges, kevesek által művelt szakterületet akar elsajátítani. Aki szeretne megtanulni latin vagy ógörög szöveget olvasni, kíváncsi az ókori ember gondolkodására. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást külön és együtt is értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 50, NK: 50

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori – adott esetben kora újkori – európai kultúráról. A választott specializációnak megfelelő nyelvet (latin, ógörög) magas szinten ismerik. Képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


Kinek ajánljuk képzéseinket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges, amit csak kevesen tanulnak. Aki szeretne megtanulni latin vagy ógörög szöveget olvasni, kíváncsi az ókori ember gondolkodására. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást külön és együtt is értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Képzési jellemzők

Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, a közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek tanulmányai során fontos szempont a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat, sőt akár publikáció tanári segítése, támogatása, aki jó eséllyel szeretne pályázni a Kerényi Károly szakkollégiumba.


IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Az adott specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele ógörög vagy latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését, az antik örökség specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 féléves latin nyelv és kultúra tanára mesterképzés


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Ókortörténet program

Főbb témakörök
  • klasszika-filológia szakmai ismeretei [egyebek között: irodalomtörténet, irodalmi művek értelmezése, a görögséggel  és Rómával érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia, esztétika, vallástörténet, régészet-művészettörténet, kultúrtörténet (a kultúra további területei: jog, színháztörténet)] 20-30 kredit
  • a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei 20-30 kredit
  • a képzés részeként választható specializációk: a latin, az ógörög, amelynek további kreditértéke 40-45 kredit

A választható specializációk szakterületei a nyelvfejlesztés (ógörög, latin grammatika, stilisztika), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás), speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
  • latin
  • ógörög
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

A nem teljes kreditbeszámításos diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. Az 50 kredit tartalma itt található.

 

A felvétel feltételeként meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsgára a jelölt a meghatározott és honlapon közzétett olvasmányjegyzékből két tanulmányt választ, két különböző kötetből és szerzőtől, melyről a bizottság előtt beszél.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

a) a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege

vagy

b) a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) kétszerezése és a többletpontok (max. 10 pont) összege ad, ahogy a jelentkezőnek kedvezőbb.

Felvételi irányszám

3<8 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Latin nyelv, antik örökségünk tanár közép- és általános iskolában (tanári szakképzettség megszerzése esetén: a mesterszak után ez 2 féléves tanárszakon lehetséges). Könyvtári, levéltári, múzeumi, illetve egyházi intézmények munkaköreiben. Számos szakmában speciális szakterületként, például régészet, nyelvészet, történettudomány, filozófia, művészettörténet, stb. A klasszika-filológia mesterszakos diploma nem szakirányú álláspályázatnál is előnyt jelent, mert következtetni enged a jelentkező komplex készségeire, tanulási képességére, intelligenciájára, tág látókörére.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete

Klasszika-Filológia Tanszék

Tanszéki e-mail: klf@pte.hu

Jó és szép emlékeket idéz amikor visszagondolok az ott töltött évekre, élvezzék ki minden pillanatát!
Volt BTK-s hallgatónktól