Irodalom- és kultúratudomány mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Irodalom- és kultúratudomány mesterszak

Olyan hallgatókat várunk erre a szakra, akiknek igényük van az Európán kívüli irodalmakra és kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
3<10 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: n.i., NK: n.i., LÁ: n.i. , LK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az irodalomtudomány és a kultúratudomány alapvető kérdéseiről átlátják és értik az irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek valamely irodalomtudományi és kultúratudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Alkalmasak irodalmi és kulturális jelenségek, irodalmi és kulturális szövegek tudományos elemzésére, esztétikai és poétikai-retorikai létmódjuk figyelembevételével. Ismerik a modern kommunikáció közegeit, a nyelvi-közvetítési rendszereket, a nyelv művészetének és médiumainak sajátosságait, az irodalom társművészetekhez fűződő kapcsolatát, valamint az irodalmiság legaktuálisabb társadalmi funkciójára és feltételeire összpontosító kutatásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta,
 • levelező munkarendben szemeszterenként 4 alkalom (szerda-csütörtök)

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • általános kultúratudományi ismeretek 6-18 kredit
 • esztétikai és filozófiai ismeretek 4-10 kredit
 • irodalomtudományi ismeretek 14-36 kredit
 • A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, a szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók az irodalom- és kultúratudomány egy részterületéről, amelynek további kreditértéke 40-60 kredit
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • alkalmazott irodalomtudomány
 • irodalomtörténet és összehasonlító irodalomtudomány
 • kortárs irodalom- és kultúratudomány
 • színháztudomány

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak!

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika alapképzési szak, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakiránya.

A nem teljes kredit értékkel bíró diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Ezen – elsősorban a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjain szerzett – diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele általános kultúratudományi ismeretek 4 kredit, esztétikai és filozófiai ismeretek 4 kredit, irodalomtudományi ismeretek 10 kredit.
 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.
 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely vizsgabizottság előtt zajlik. Az MA szóbeli felvételi keretében a hallgatók szakdolgozatukról vagy tudományos dolgozataikról (TDK, OTDK, ETDK, VMTDK) számolnak be a vizsgált témák történeti és elméleti összefüggéseinek feltárásával. A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely vizsgabizottság előtt zajlik. 


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

Felvételi irányszám

3<10 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek

A kultúra, a művelődés, illetve az oktatás területén: egyetemek, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek,  iskolák, könyvtárak, könyvkiadók, irodalmi, művészeti folyóirat-szerkesztőségek, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.

Tipikus beosztás

egyetemi vagy főiskolai oktató, kutató, tudományos munkatárt, szerkesztő, szövegíró, szakértő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

 

 

Használják ki a PTE-s lehetőségeket
Volt BTK-s hallgatónktól