Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából..


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10-20 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
igazságügyi régészeti konzulens
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Megszerzett tudásuk és kompetenciájuk által képesek az ismeretek önálló elsajátítására, rendszerezésére és alkalmazására. Elsajátított jogi tárgyú alapvető ismereteik által alkalmassá válnak tevékenységük jogszerű gyakorlására. A munkájuk során tapasztaltak által hozzájárulhatnak joghézagok és jogi kiskapuk feltárásához, elősegítve ezzel olyan új jogszabályok alkotását, amelyek hatékonyan védik a közérdeket.

Alkalmasak régészeti korú kulturális javak alapvető felismerésére, hozzávetőleges kormeghatározására, a régészeti örökség védelmét szolgáló alapszintű szakértői jellegű tevékenység elvégzésére. Ismerik azokat az alapvető közigazgatási, büntető eljárásjogi előírásokat, eljárásokat és vonatkozó jogszabályokat, amelyek segítségével a rendőrség, határőrség, Nemzeti Adó és Vámhivatal és egyéb régészeti örökségvédelemmel érintett szervezetek, múzeumok, államigazgatási szervek régész és nem régész végzettségű munkatársaival együttműködve elősegítik a kulturális örökség hatékony védelmét. Bekapcsolódhatnak több országot érintő problémák megoldásába.

Elhivatottak abban, hogy az emberiség javára használják fel a holisztikus szemléletben és az interdiszciplináris tudásbázisban rejlő lehetőségeket. Témához kapcsolódó, legújabb ismereteik birtokában, interdiszciplináris műveltségük által hatékonyan képesek részt venni a jogsértések elleni közös fellépésben és a kulturális javak védelmében.

Képzési jellemzők

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése angolul

 • juridical archaeology postgraduate specialisation programme

A szakképzettség angol nyelvű megnevezése

 • juridical archaeological consultant

A szakirányú továbbképzési szak besorolása

 • képzési terület szerinti besorolása
  • társadalomtudomány képzési terület
 • a végzettségi szint besorolása
  • ISCED 1997 szerint: 5A
  • ISCED 2011 szerint: 6
  • az európai keretrendszer szerint: 6
  • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
 • a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása
  • ISCED 1997 szerint: 312
  • ISCED-F 2013 szerint: 312

Konzultációs gyakoriság

 • tantermi órák havonta két napon (péntek és szombat)
 • egyszeri egy hetes terepgyakorlat a II. félévben

A SZAKMAI KOMPETENCIÁK

Tudás

 • tájékozott az igazságügyi régészet, az általános régészet, az általános és régészeti műemlékvédelem, a rendészettudomány és a kriminológia általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
 • tájékozott a közigazgatási hatósági eljárás általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
 • tájékozott a büntető eljárásjog általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
 • tájékozott a kriminalisztika általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
 • ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát
 • ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét, jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik múzeumi és a tágabb örökségvédelmi munkáról
 • általános tájékozottsággal rendelkezik a régészet és az illegális műkincskereskedelem szakmai problémáiról
 • általános tájékozottsággal rendelkezik a közigazgatási jogalkalmazás területén
 • általános tájékozottsággal rendelkezik a büntető eljárásjog szakmai problémáiról és aktuális kihívásairól
 • általános tájékozottsággal rendelkezik a kriminalisztika szakmai problémáiról és aktuális kihívásairól
 • ismeri a főbb kapcsolódó szakértői területek alapvető ismereteit és vizsgálati módszereit
 • rendelkezik a munkája elvégzéséhez szükséges alapvető jogi tárgyú ismeretekkel
 • rendelkezik a jogforrások és a jogi fogalmak alapszintű ismeretével
 • ismeri a munkájához szükséges vonatkozó hatályos jogszabályokat
 • ismeri a jogértelmezési módszereket
 • ismeri az etikai normákat
 • ismeri a szakemberektől elvárható közlés retorikai és etikai alapkövetelményeit
 • ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit

Képességei

 • képes a régészeti korú kulturális javak hozzávetőleges felismerésére és kormeghatározására;
 • képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására;
 • képes megoldási javaslatokat adni a régészeti, rendészettudományi, kriminológiai és kriminalisztikai kutatás, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggésbe hozható büntető és polgári jogi eljárások során felmerülő problémák értelmezésére, hatékonyan alkalmazza a tanulmányai során elsajátított problémamegoldó technikákat;
 • képes felhasználni a régészet és a rendészettudomány rokon tudományterületeinek eredményeit;
 • képes felhasználni a kriminalisztika rokon tudományterületeinek eredményeit;
 • önállóan és tudatosan alkalmazza a szakmai problémának megfelelő interdiszciplináris módszereket, képes együttműködni régészekkel, természettudósokkal, rendőrökkel, határőrökkel, adóellenőrökkel és pénzügyőrökkel, antikváriusokkal stb.; szaktanácsadó specialistaként képes módszereit a képzésben megjelenő tudományterületek igényeinek és kérdésfeltevéseinek megfelelően alakítani;
 • képes kritikusan elemezni az európai és Európán kívüli kulturális identitások múltbeli előzményeit és a múltképek jelenben gyökerező konstrukcióit;
 • képes megfelelően alkalmazni az alapvető jogi terminológiákat;
 • képes alapvető jogi ismereteinek széleskörű alkalmazására;
 • képes értelmezni és alkalmazni a hatósági eljárás egyes jogintézményeit;
 • megfelelően helyezi el a hatósági jogalkalmazást a közigazgatási tevékenységek között;
 • képes az etikai normáknak megfelelően eljárni és etikus magatartást tanúsítani a jogi konfliktusokban;
 • képes kritikusan gondolkodni, kritikus szemlélettel közelíteni a felmerülő problémákhoz;
 • képes holisztikus szemlélettel közelíteni a felmerülő problémákhoz és azok megoldása érdekében interdiszciplináris tudásbázist alkalmazni;
 • képes önállóan, befolyástól mentesen kialakítani a megszerzett tudásán alapuló véleményét;
 • képes véleményét, szakmai álláspontját és alkalmazott módszereinek ismertetését a retorika és az etika főbb szabályainak megfelelően, logikusan, tényekkel alátámasztva, mások számára érthetően, írásban megfogalmazni és szóban előadni;
 • tudatában van véleményének következményeivel és hatásával;
 • képes kompetenciahatárainak felismerésére és betartására;
 • képes a felmerülő dilemmákra, mások véleményére, érvelésére objektíven reagálni;
 • képes felismerni és követni azokat a változásokat, amelyek hatással vannak munkájára.

Alkalmas továbbá régészeti korú kulturális javak alapvető felismerésére, hozzávetőleges kormeghatározására, a régészeti örökség védelmét szolgáló alapszintű szakértői jellegű tevékenység elvégzésére. Ismeri azokat az alapvető rendészettudományi, közigazgatási, büntető eljárásjogi előírásokat, eljárásokat és vonatkozó jogszabályokat, amelyek segítségével a rendőrség, határőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal és egyéb régészeti örökségvédelemmel érintett szervezetek, múzeumok, államigazgatási szervek régész és nem régész végzettségű munkatársaival együttműködve elősegíti a kulturális örökség hatékony védelmét. Bekapcsolódhat több országot érintő problémák megoldásába.

Attitűdje

 • céltudatos magatartással törekszik kulturális örökségi értékek megmentésére és megtartására
 • hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet, a rendészettudomány gondolkodásmódját és tudományos eredményeit
 • hitelesen közvetíti a kriminalisztika gondolkodásmódját és tudományos eredményeit
 • tudatosan képviseli az elsajátított tudományterületek alapvető nyelvi és kommunikációs normáit
 • mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét
 • magas fokú motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik az emberiség kulturális örökségének megóvása és a következő korok számára való átadása iránt
 • tudatosan és kritikusan képviseli az európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát, a kulturális örökség védelmére irányuló tevékenységeket a kulturális értékek illegális feltárásával, eltulajdonításával, kereskedelmével szemben
 • igénye van az Európán kívüli kultúrákra és kulturális örökségvédelmi tevékenységeikre vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére
 • elkötelezett amellett, hogy munkáját a jogi normáknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze
 • általános, alapvető hatósági jogalkalmazói felkészültséggel rendelkezik
 • kész bekapcsolódni a nemzetközi szintű problémamegoldásba
 • elkötelezett amellett, hogy véleményét tudására és ismereteire alapozva fogalmazza meg
 • céltudatosan törekszik tudását a közérdek szolgálatába állítani
 • elkötelezett az emberi jogok, a közérdek és a jogállamiság mellett, felhívja a figyelmet a velük ellenkező tendenciákra
 • elkötelezett a holisztikus szemléletmód és az interdiszciplináris tudásbázis alkalmazása mellett
 • igénye van az önfejlesztésre, kész az új tudományos ismeretek és szakmai eredmények, módszerek, eljárások megismerésére, elsajátítására és alkalmazására

Elhivatott abban, hogy az emberiség javára használja fel a holisztikus szemléletben és az interdiszciplináris tudásbázisban rejlő lehetőségeket. Témához kapcsolódó, legújabb és magas szintű ismeretei birtokában, interdiszciplináris műveltsége által hatékonyan képes részt venni a jogsértések elleni közös fellépésben és a kulturális javak védelmében.

Autonómiája és felelőssége

 • felelősséget érez Magyarország, Európa és a világ kulturális örökségének megőrzéséért
 • hatékonyan együttműködik a régészet és a rendészettudomány területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel
 • hatékonyan együttműködik a kriminalisztika és az igazságügyi szakértés területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel
 • felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek
 • munkája során kezdeményezi a nemzetközi szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt, szakértelméből fakadó kritikus tudatossággal működik közre a kulturális értékek védelmével foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel
 • felelősen végzi munkáját, felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait
 • alapvető jogi tárgyú ismeretei birtokában tudatosan a törvényességnek megfelelően jár el minden helyzetben
 • felhívja a figyelmet a munkája során tapasztalt anomáliákra
 • önálló jogértelmezés a hatósági eljárásjog területén
 • egyszerűbb, általánosabb jogkövetkezmények megállapítása önállóan
 • minden helyzetben és minden megnyilatkozásával felelősen képviseli azt a szakemberekből álló szűkebb és tágabb közösséget, amelynek tagja
 • mások véleményére, érvelésére etikusan reagál
 • minden helyzetben felelősen képviseli a holisztikus szemléletet és az interdiszciplinaritás jelentőségét
 • nyitott az új helyzetekhez kapcsolódó új megoldások kialakítására, elfogadására és alkalmazására
Főbb témakörök

A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül

 • muzeológia, örökségvédelem: 9 kredit
 • az igazságügyi régészet jogi háttérismerete: 12 kredit
 • kriminálarchaeológia, illegális műkincskereskedelem: 12 kredit
 • régészeti anyagismeret: 15 kredit
 • igazságügyi régészeti terepgyakorlat: 3 kredit
 • szabadon választható ismeretek: 5 kredit
 • szakdolgozat: 4 kredit

Oktatott tárgyak

 • I. félév
  • Muzeológia
  • Régészeti örökségvédelem I
  • Büntető eljárásjog
  • Közigazgatási hatósági eljárásjog
  • Kriminálarchaeológia I
  • Illegális műkincskereskedelem I
  • Őskori régészet anyagismeret
  • Antik régészet anyagismeret
  • Római kori régészet anyagismeret
 • II. félév
  • Régészeti örökségvédelem II
  • Kriminalisztika
  • Igazságügyi szakértés
  • Kriminálarchaeológia II
  • Illegális műkincskereskedelem II
  • Népvándorlás kori régészet anyagismeret
  • Középkori és kora újkori anyagi kultúra, anyagismeret
  • Szabadon választható tárgyak
 • Igazságügyi régészeti terepgyakorlat (1 hét), Szakdolgozat

Záróvizsga

 • Szakdolgozat megvédése
 • Komplex régészeti ismeretek (régészeti anyagismeret, terepmunka, kriminálarchaeológia, illegális műkincskereskedelem)
 • Komplex jogi ismeretek (büntető eljárásjog, kriminalisztika).
Képzés helyszíne(i)
Pécs
A képzés tanterve
A képzés tanterve
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

rendészettudományi, hadtudományi, államtudományi, jogtudományi területen vagy művészettörténetből, történelemből vagy régészetből szerzett legalább alapfokozatú diploma

A felvétel módja

 • pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni. 

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

10-20 fő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Történettudományi Intézet

Régészet Tanszék

Horváth-Zalavári Réka, ügyvivő szakértő | horvath-zalavari.reka@pte.hu
Dr. Hudák Krisztina, szakfelelős | krisztigram@gmail.com
Dr. Nagy Levente, tanszékvezető | nagy.levente@pte.hu

Az ország egyik legjobb intézményébe járnak, ahol nagyon jó az atmoszféra, kiválóak az oktatók.
Volt BTK-s hallgatónktól