Gyógyszerész

Gyógyszerésztudományi Kar


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
5 év (10 félév)

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám
5<80

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 380, NK: 308

Költségtérítés összege
NK:800.000 Ft/félév

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)

A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, gyógyszerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszerkutatásban, előállításban, forgalmazásban, valamint az egészségügyi ellátás rendszerében.

Oklevélben szereplő képzettség neve
gyógyszerész doktor, doctoris pharmaciae (doctor pharm.)
Képzés célja

A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, gyógyszerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszerkutatásban, -előállításban és -forgalmazásban, valamint az egészségügyi ellátás rendszerében.

Képzési jellemzők

A gyógyszerész mesterképzési szak 10 félévet felölelő egységes, osztatlan képzés. A képzés első féléveiben az alapozó elméleti ismeretek (biológia, kémia, fizika, matematika, analitika, kolloidika) és a gyakorlati készség elsajátítása a cél. Az anatómiai, élettani, kórélettani, mikrobiológiai és immunológiai tanulmányok segítségével orvosi elméleti ismeretekre tesznek szert a hallgatók. A hatodik szemesztertől a gyógyszerészet szakmai tárgyainak oktatása történik, melyek között kiemelt jelentőséggel bírnak a gyógyszerhatástani és a gyógyszerészeti-gazdaságtani ismeretek. A negyedik és a hatodik félévet lezáró vizsgaidőszakot követően 4 hetes kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. A képzés tizedik féléve államvizsga előtti gyakorlati félév, melynek keretében a hallgatók közforgalmú és intézeti gyógyszertárban szereznek szakmai gyakorlatot. Az egyetemi képzés során a tudományos munka iránt érdeklődők valamely intézet kutatómunkájába való bekapcsolódás révén Tudományos Diákköri (TDK) munkát végezhetnek.

Az abszolutórium megszerzésének idegennyelvi feltétele gyógyszerészi szaknyelvi vizsga teljesítése angol vagy német nyelvből.

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Részletes szakleírásunk megtalálható: itt.

Képzés helyszíne(i)
Pécs (7624 Pécs, Rókus u. 2.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmény: biológia tárgyból emelt szintű érettségi vizsga és kémia vagy fizika tárgyból emelt szintű érettségi vizsga megléte. 

 

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszám) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy a ponthatár – jellemzően a szakos kapacitás okán – a megadott pontszám-követelménytől eltérhet. Gyógyszerész szak esetén a meghatározott minimum pontszám: 385 pont

 

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló szabályzatának 4. § bekezdése alapján a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel.  Az egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzés esetén a hallgatói jogviszony létesítését megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg történik az egészségügyi (egészségi, mentális és fizikai) alkalmasság megállapítása. Az előzetes egészségügyi alkalmasság megállapítása az adott karra történő beiratkozási folyamat részeként történik a kar költségére. A jelentkező kizárólag jelen bekezdés szerinti vizsgálaton alkalmas értékelés esetében létesíthet jogviszonyt az Egyetemmel. A vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ koordinálja, melyek 7624 Pécs Nyár u. 8. telephelyen történnek.

Tovább a szak felvételizőknek szóló honlapjára

Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi biológia tárgyból
emelt szintű érettségi fizika vagy kémia tárgyból
Elhelyezkedési területek

A magyar gyógyszerész diploma általánosan elfogadott Európában és a 2008. évi CVI. törvény értelmében doktori címet (dr. pharm.) ad megszerzőjének. A Pécsi Tudományegyetemen végzett gyógyszerészeknek az Általános Orvostudományi Karon működő színvonalas Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében államilag finanszírozott módon vagy levelező formában lehetősége nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére. A diploma megszerzését követően 3-5 év alatt továbbképzés keretében jelenleg tizenegy szakirányból választva szakgyógyszerészi képesítés megszerzésére is lehetőséget ad az Egyetem. A végzett gyógyszerészek évek óta egyre több álláshely között válogathatnak. Legtöbben a gyógyszerellátás valamely területén kezdik el munkájukat, de lehetőség nyílik a gyógyszergyártás, gyógyszerkutatás, gyógyszerismertetés, gyógyszer- és gyógynövény-minősítés és az államigazgatás területein történő elhelyezkedésre is.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar - Gyógyszerésztudományi Kar

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tel: +36 72 536001/31129

      +36 72 536 206

E-mail: info@gytk.pte.hu

felvi.gytk.pte.hu

Facebook