Földtudomány mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

Természettudományi Kar

Földtudomány mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével, folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben. Alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, a települési önkormányzatok, valamint a természetvédelem területén jelentkező földtudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:700 000 Ft/félév + 200 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar


Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Földtudomány (MSc)
Képzés célja

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a földi anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságait,
- a földi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerét,
- a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos komplex problémakört,
- a földtudományokra jellemző elméleteket, elképzeléseket és elveket,
- az adatgyűjtés, adatrögzítés és -feldolgozás megfelelő technikáit.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a Föld légkörében, felszínén és felszín alatti szféráiban lejátszódó földtudományi folyamatok értelmezésére, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelésére,
- a földi anyagmintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére térben és időben,
- a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat–sorozaton keresztül,
- kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók elkészítésére,
- adatok előkészítésére/begyűjtésére, értelmezésére és bemutatására, megfelelő minőségi és mennyiségi technikák és eljárási- illetve programcsomagok felhasználásával,
- laboratóriumi adatgyűjtés és a mintavételi hibák, valamint a terepi, adatrögzítés és adatfeldolgozás során fellépő bizonytalanságok megfelelő kezelésére,
- a földtudomány önálló, alkotó művelésére mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatokat illetően,
- a földtudományok iránti társadalmi igények kielégítésére,
- az ipar, az energiaszektor, a vízügy, a bányászat, az energetika, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a települési önkormányzatok munkájába történő bekapcsolódásra.

Képzési jellemzők

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök

Főbb tárgyak: Szakmai modulok módszertani tárgyak (adatbázis-kezelés, távérzékelés, térinformatikai modellezés, hidrogeológiai modellezés stb.), laboratóriumi és terepi szakmai feladatok (földtudományi anyagvizsgálat, terepgyakorlat, környezetföldtani gyakorlat) Geoszféra modulok földtan (szedimentológia, nyersanyagkutatás, regionális földtan), meteorológia (légkörfizika, hidrometeorológia), talajtan (talajfizika, talajkémia), geomorfológia (geomorfológiai térképezés), alkalmazott geofizika és geokémia

Képzés helyszíne(i)
PTE Természettudományi Kar
Szakirányok, specializációk

további részletek:

https://www.ttk.pte.hu/karunkrol/intezetek/foldrajzi-es-foldtudomanyi-i…

Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni. 

Földtudományi szakemberre mindig szükség lesz, hiszen sem a nyersanyagkutatás, sem a környezetvédelem és -gazdálkodás, sem a modern technikai társadalom aktuális kérdései (pl. fenntartható fejlődés, klímaváltozás, megújuló energiák felhasználása) nem válaszolhatók meg földtudományi ismeretek nélkül.

Felvételi követelmények
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
Elhelyezkedési területek

Mire lesz jó mindez?

Mindenekelőtt arra alkalmas, hogy egyetemi tanulmányaid így váljanak teljesebbé. Miért érnéd be egy alapdiplomával, ha a hagyományos értelemben vett egyetemi végzettséget adó mesterfokú oklevél már csak két évnyire van? A mesterképzés létszámában kisebb, hangvételében személyesebb, mint az alapképzés, sokkal több lehetőség adódik arra, hogy mindenki elmélyedjen saját választott ismeretköreiben. Két év alatt nagyon sokat fogsz fejlődni, mind általános képességeid, mind pedig földtudományi szakismereteid terén, valódi kutatóvá válhatsz. A mesterképzést elvégzők között kiemelkedően magas az elhelyezkedési arány akár a Dél-dunántúli régióban is.

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu