Esztétika mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Esztétika mesterszak

Az esztétika mesterképzés a művészetek és a kulturális élet iránt érdeklődőknek nyújt elmélyült ismereteket az esztétika mint tudományos diszciplína történetéről, fogalmairól valamint kortárs problémáiról. A képzés során a művészetfilozófiai és -elméleti kérdések mellett nagy szerepet kapnak a konkrét műelemzések, műértelmezések, a műkritikában való jártasság megszerzése, valamint a művészeti intézmények megismerése.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptember és február

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
5<10 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 80, NK: n.i. , LÁ: n.i., LK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles esztétika szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra- és médiatudományi ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi kulturális és művészeti világ áttekintésének, leírásának és értelmezésének a feladatára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Képesek arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzanak és együttműködjenek a saját szakmai közösségükön kívüli szakmai közösségekkel vagy a kultúra területén dolgozó egyéb csoportokkal. A rendszerezett ismereteiket probléma- és kontextusérzékenyen tudják mozgósítani különböző helyzetekben a humán kultúra területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az esztétika szakot azoknak ajánljuk, akik nem biztos, hogy művészek akarnak lenni, de fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre, érdeklődnek a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és változások iránt, kíváncsiak a nagy elméletekre és cáfolataikra, szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni, és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

Az esztétika szakot azoknak ajánljuk

 • akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni
 • akik művészek akarnak lenni és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre
 • akiket érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások
 • akik kíváncsiak a nagy elméletekre, azok cáfolataira
 • akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni - és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

A képzés során egyszerre szerezhető elmélyült elméleti és történeti tudás, ugyanakkor a kultúra- és művészetértelmezés valamint a művészeti kritika különböző változatainak elsajátításához szükséges gyakorlati ismeretek is nyújt.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben szemeszterenként 4-5 alkalom, péntektől szombat délutánig

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE DOKTORI (PHD) PROGRAMOKBA

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola

Irodalomtudományi Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • esztétikatörténet, művészetfilozófia 5-15 kredit
 • művészetelméletek 5-15 kredit
 • ágazati esztétikák 20-30 kredit
 • szakszöveg- és műértelmezés 10-20 kredit
 • művészeti kritika 5-15 kredit
 • szakszöveg írás, kritikaírás, kreatív írás 10-20 kredit
 • vizuális kultúra 10-20 kredit

A képzésben olyan általános elméleti és módszertani ismeretek szerezhetők, amelyek arra szolgálnak, hogy párbeszédbe állítsák a hagyományos elméleti és történeti bölcsészismereteket a kulturális és művészeti világ számára és a közösség számára fontos kérdésekkel.

A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, szakterület műveléséhez alkalmas, a kultúra- és művészetértés, a kreatív írás, a művészetértelmezés és a művészeti kritika különböző változatainak elsajátításához, megértéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez a képzés részeként a felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk

SPECIALIZÁCIÓK

 • művészetelmélet
 • klasszikus örökség
 • film és vizuális kultúra

Az esztétika mesterszakos hallgató három, egyenként 27+4 kredites specializáció közül választhat kötelező módon a 2. szemesztertől kezdve. A „Művészetelmélet specializáció” tantárgyai között jelentősebb hangsúlyt kapnak a modern és kortárs esztétikai folyamatok és elméletek, valamint a művészeti és kulturális intézményrendszerek megismerése. A „Klasszikus örökség specializáció” az Esztétika és Kulturális Tanulmányok, valamint a Klasszika-Filológia tanszékek oktatóinak együttműködésével az európai kultúra görög és a latin gyökereinek, az ókori kereszténység világának mélyebb megismerését teszi lehetővé az antik irodalom, zene, színház és képzőművészetek, illetve azok kultúraformáló hatásának tanulmányozása és múzeumpedagógiai foglalkozások révén. A specializáció felvételének és elvégzésének nem feltétele a görög és/vagy latin nyelv ismerete. A „Film és vizuális kultúra specializációaz Esztétika és Kulturális Tanulmányok, valamint a Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék együttműködésével a filmelmét, a mozgóképelemzés, továbbá általában a vizuális kultúra kritikai értelemzései iránt érdeklődőknek nyújt műelemző, illetve teoretikus kurzusokat.

A képzés teljesítéséhez mindhárom specializáció területéről írható szakdolgozat.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Egyéb, elsősorban bölcsész képzési területen szerzett diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy elismerhető legyen a korábbi tanulmányok alapján minimálisan 50 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, továbbá középfokú (B2), komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.
 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


 A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsga kötetlen beszélgetés a felvételi bizottság tagjaival, amelynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek és az esztétika MA szakon elmélyültebben kutatni kívánt témakörnek a megismerése.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

a) a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10 pont) összege

vagy

b) a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) duplázása ad, ahogy a jelentkezőnek kedvezőbb.

Felvételi irányszám

5<10 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

A képzés során szerzett tudás és elsajátított készségek a kulturális élet legszélesebb területén teszik alkalmassá a végzett hallgatót a sikeres munkavállalásra, valamint felkészítik arra, hogy tanulmányait doktori programban folytassa.

A Pécsett végzettek jelentős arányban helyezkedtek el a különböző közművelődési intézményekben; a nyomtatott és elektronikus sajtóban; szerkesztői munkát végeznek rádióknál és televízióknál, irodalmi, kulturális folyóiratoknál; közgyűjtemények, galériák, múzeumok munkatársai, kurátorai, művelődési egyesületek, alapítványok, civil szervezetek vezetői lettek; vagy kutatóként, oktatóként a tudományos életben, a felsőoktatásban találták meg a helyüket - ahogyan a pécsi Esztétika Tanszéke tanárai is.

A PTE a legjobb! :)
Volt BTK-s hallgatónktól