Ének-zenetanár - közismereti tanár osztatlan

Művészeti Kar

Ének-zenetanár - közismereti tanár osztatlan

Az osztatlan tanári mesterképzés felkészíti a végzett hallgatókat
- a tanári hivatásra,
- oktató-nevelő feladatainak ellátására a magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján
- a gyerekek alkotó és önkifejező tevékenységének irányítására és a tananyaghoz kapcsolódóan kreatív alkotó tevékenységük kibontakoztatására.


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Jelenleg nem indul

Költségtérítés összege
NK:500.000 Ft/ félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
1-20 fő

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles általános iskolai ének-zenetanár(a) és okleveles általános iskolai ... tanár(a)
Képzés célja

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés zenei-kulturális területein, magas fokú zenei, illetve pedagógiai tudással rendelkező, az ének-zene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetői felkészültségük alapján alkalmasak az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


 

 

 

Képzési jellemzők

A képzés során a szakhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megszerzésén kívül nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati tárgyakra, mint a karvezetés, vezénylési gyakorlat, kórusvezetési gyakorlat, valamint a gyakorló iskolában teljesítendő iskolai gyakorlatok.

Főbb témakörök

Szakterületi ismeretek:

a) általános műveltségi ismeretek filozófia, etika, zeneesztétika, művészettörténet, nyelvművelés: 4-8 kredit

b) szakmai törzsanyag ismeretkörei: 80-90 kredit

- zeneelméleti ismeretek,
- zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek,
- népzenei ismeretek,
- szolfézs,
- kórusvezetési gyakorlati és elméleti ismeretek,
- énekkari gyakorlat,
- zongora, illetve hangszerjáték,
- magánének,
- transzponálás-partitúraolvasás,
- egyéb speciális szakmai ismeretek (akusztika, continuo-játék, kamaraének, zenekari gyakorlat, hangegészségtan-beszédművelés, rendezvényszervezés, tudományos kutatás módszerei).

Az ének-zene tanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

- Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója, az arra épülő, teljes embert fejlesztő zenepedagógia; az ének-zenei nevelés és oktatás módszerei: a daltanítás, a dallami, ritmikai, zeneelméleti és zenetörténeti, valamint népzenei ismeretek tanítása; a zenei készségfejlesztés módszerei: éneklési, dallami, ritmikai, írás és olvasási, improvizációs készségfejlesztés; többszólamúság; zenehallgatás; zenei képességfejlesztés.

- Más zenepedagógiai irányzatok és módszerek.

- Az oktatás tartalmát szabályozó dokumentumok (Nemzeti alaptanterv, kerettanterv, érettségi követelmények, pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, óravázlat).

- Anyagismeret, tankönyvelemzés; tudásbázisok és infokommunikációs eszközök használata.

 

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
enek-zene_kozismeret_osztatlan_tanterv_2022-09-01.pdf
Szakirányok, specializációk

Szakpárban felvehető a következőkkel:

 • angol nyelv és kultúra tanár
 • matematikatanár
 • média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • német nyelv és kultúra tanár
 • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanár
 • történelem és állampolgári ismeretek tanár
 • hittan-tanár (jelentkezni a Pécsi Hittudományi Főikolán lehet!)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A Művészeti Kar által hirdetett 2. közismereti szakként választható szakok:

 • angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár; ének-zene tanár
 • ének-zene tanár; matematikatanár
 • ének-zene tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár
 • ének-zene tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • ének-zene tanár; német nyelv és kultúra tanára
 • ének-zene tanár; történelemtanár

A Pécsi Hittudományi Főiskola által hirdetett hittantanári szak mellé 2. szakirányként a választható.

 

 

1. Ének-zene alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgán a felvételi követelmények készültségi szintjéről kell számot adni!
Szövegértési beszélgetés (szövegértelmezési képességét, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése, zenei műveltségi kérdések).

2. Gyakorlati vizsga

Éneklési készség
-    30 szabadon választott népdal stílusos előadása emlékezetből
-    két, szabadon választott, különböző stíluskorszakból származó műdal megszólaltatása kotta nélkül. (Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik.)

Szolfézs- zeneelmélet
írásbeli:
-    népdalok lejegyzése hallás után,
-    négyszólamú, szűk szerkesztésű összhangzattani példa lejegyzése a szóbeli követelményeknek megfelelően
szóbeli:

 • Biztos tonális hallás (bécsi klasszikus és barokk alterált hangokat is tartalmazó egyszólamú dallamok lapról olvasása szolmizálva, biztos intonációval) Pl. Legányné Hegyi Erzsébet: Bach-példatár I.
 • A violin- és a basszuskulcs ismerete, biztos tájékozódás a vonalrendszerben
 • A kvintkör/kvintoszlop készségszintű ismerete (előjegyzések, párhuzamos hangnemek, vezetőhangok)
 • Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, a domináns szeptim és fordításainak, valamint a szűkített szeptim hallás utáni felismerése, éneklése és felépítése adott alsó-, vagy alaphangra (írásban is), a dominánsszeptim és a szűkített szeptim helyes oldása (énekelve)
 • Modális sorok hallás utáni felismerése, éneklése adott hangra, írásbeli felépítésük
 • A funkciók ismerete és hallás utáni felismerése (egyszerűbb bécsi klasszikus kétszólamú diktandóban bejelölésük)
 • Megkezdett klasszikus összhangzattani tanulmányok (A T-D és T-S ingamozgások változatai: I-V-I, I- V7-I, I-IV-I, I-IV64-I, az összetett autentikus zárlat változatai: I-IV-I64-V7-I, I-II6-I64-V7-I, I-II-I64-V7-I, I-IV/II6/II-V-I, I-IV/II6/II-V7 (!)-I, az I6 és a IV6, VI: I után és álzárlatban) 3# és 3b előjegyzésű hangnemkörben.

Ajánlott tankönyvek: Ligeti György: Klasszikus összhangzattan vagy Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia- és formavilága vagy Győrffy István – Beischer-Matyó Tamás – Keresztes Nóra: Klasszikus összhangzattan

Zongora
Két, szabadon választott, különböző stílusú darab előadása, lehetőleg kotta nélkül.

Zeneirodalmi tájékozottság
Általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumi tankönyvek anyagából.

Gyakorlati vizsga (média)
A mozgóképkultúra és médiaismeret tanár szak gyakorlati vizsgája egy kisfilm készítését jelenti (bővebben lsd. www.btk.pte.hu), ezzel kapcsolatban az intézmény e-mailben tájékoztatja jelentkezőit.

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg

Gyakorlati vizsga értékelése

A gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

A vizsga részei és értékelésük:
Írásbeli vizsga - max. 30 pont
-    Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-30 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 30 pontból 15 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli vizsga - max. 70 pont
-    szolfézs 0-10 pont
-    összhangzattan-zeneelmélet 0-10 pont
-    zongora 0-15 pont
-    éneklési készség 0-20 pont
-    zeneirodalmi tájékozottság 0-15 pont

A közismereti szakirány pontszámítása az Oktatási Hivatal által megadott módon történik.

Az angol nyelvtanári szakra való jelentkezés esetén angol nyelvből EMELT szintű érettségit kell tenni.
Az ének-zene szakpáron ezen túlmenően a felvétel feltétele a gyakorlati vizsga!

Felvételi irányszám

1-20 fő

Felvételi követelmények
Érettségi bizonyítvány
Elhelyezkedési területek

A végzettséggel általános iskolában ének-zene és a másik szakon szerzett szakképzettségnek megfelelő tanárként van lehetőség elhelyezkedni.

Amennyiben a közismereti szakon a hallgató középiskolai tanári végzettséget szerez, úgy középszinten is vállalható tanári állás.

Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu

Minden itt megszerzett tudásra szükségük lesz.
Egy volt MK-s hallgatónktól