Ének-zene-tanár - zeneismeret-tanár osztatlan

Művészeti Kar


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám
2-6 fő

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 380

Költségtérítés összege
NK:500.000 Ft/ félév

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)

Az osztatlan kétszakos mesterképzésen az ének-zene és zeneismereti-tanári pályára készülnek fel a hallgatók.

Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles ének-zene- és zeneismeret-tanár
Képzés célja

A PTE-MK Zeneművészeti Intézetének szakkínálatai között kap helyet a zeneismeret - ének-zene tanárképzés. A zeneismeret blokk a zeneiskolai, azaz az alapfokú művészetoktatási intézményekhez kapcsolódó szolfézstanításra készíti fel a hallgatókat, és ehhez adja meg a megfelelő szintű kvalifikációt. Kifejezetten szerencsés, hogy ez a fajta elméleti képzés a hangszeres stúdiumaikat végző hallgatóinkkal egy intézményben és részben - bizonyos tantárgycsoportok által - közösen történik, mert így a szolfézstanári pályát választó fiatal muzsikus már az egyetemi tanulmányai alatt abban a közegben élheti meg mindennapjait, amelyben majd hivatását gyakorolja várhatóan évtizedeken át.
 

Képzési jellemzők

A képzés során a hallgatót felkészítést kap még az általános- és középiskolai énektanításra, így az itt megszerzett oklevél kiemelten piacképesnek tekinthető. Utóbbit a végzett hallgatóink munkaerőpiaci nyomkövetése is alátámasztja.
Szakunkok a zeneelmélet és szolfézs tárgyak mellett szintén főtárgyi szintű a karvezetés oktatása. Ez a hármas egység biztosítja a végzett hallgatóinknak a megszerzett komlpex zenei rálátásból merített gyakorlati alkalmazás lehetőségét az interpretáció során.

A pécsi és azon belül az egyetemi kórusélet kimagasló színvonalú, így az ötéves képzés során a kötelező tudásanyag elsajátításán túl számtalan interaktív zenei élmény is segíti a formálódó muzsikuspalánták zenei és tanári személyiségének formálódását.

Főbb témakörök

szolfézs, zeneelmélet, formatan és analízis, karvezetés, kargyakorlat, zeneszerzési gyakorlat, transzponálás, hangképzés, kórus

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A felvételi vizsga részei:

1. Pályaalkalmassági vizsga

2. Alkalmassági vizsga

3. Gyakorlati vizsga

1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

2. Alkalmassági vizsga

Írásbeli:

1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmóniák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.

2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemutatót és a Dux kezdőhangját.

VAGY: 

Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.

Szóbeli:

Hozott anyag:

1. Egy szabadon választott hozott zongorakíséretes dal, vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása.

Blattolás:

2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Összhangzattan példa megszólaltatása zongorán kézbe diktálás vagy számozott basszus alapján.

Népzene:

Két szabadon választott -- egy régi- és egy új stílusú -- népdal megszólaltatása, rövid elemzése.

Zongora:

1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.

2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.

VAGY:

Egy romantikus zongoramű.

VAGY:

Egy 20., vagy 21. századi kompozíció.

 

3. Gyakorlati vizsga

Írásbeli:

1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmónikák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.

2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemmutatót és a Dux kezdőhangját.

3. Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.

4. Egyszólamú 20. századi diktandó

Szóbeli:

Hozott anyag:
1. Hat zongorakíséretes dal vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása, illetve a felvételi vizsgán ezen művek bármelyikének formai elemzése, harmóniai értelmezése.

Blattolás:
2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Számozott basszus-játék --> rövid áttekintés után egy 8-10 ütemes harmóniasor megszólaltatása zongorán.

Népzene:
50 népdal.

Zongora:
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.
2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
3. Egy romantikus zongoramű.
4. Egy 20. vagy 21. századi kompozíció.
A zongoradarabokat kotta nélkül kell megszólaltatni.

Felvételi vizsga értékelése és pontszámok:

Pályaalkalmassági vizsga értékelése: alkalmas/ nem alkalmas

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg

A gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely négyszereződik.
Ebből:
Írásbeli vizsga: szolfézs – 25 pont, zeneelmélet – 25 pont

Szóbeli vizsga: laprólolvasási, hangzatfelismerési és akkordjátszási feladatok – 32 pont, népdal – 6 pont, műdal – 6 pont, zongora – 6 pont

Felvételi követelmények
Érettségi bizonyítvány
Elhelyezkedési területek

A végzettek közoktatásban énk-zenetanárként, alapfokú zeneművészeti intézetekben szolfézs-zeneelmélet tanárként helyezkedhetnek el.

Kapcsolat

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

 

 

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500/28-207
sipos.judit@pte.hu