Előadó-művészet - kórusvezetés alapszak

Művészeti Kar

Előadó-művészet - kórusvezetés alapszak

A képzés során kórusvezetés képzése folyik.


Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc

Képzési idő
6 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:800.000 Ft/ félév (teljes költség)

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
1-5 fő

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
kórusvezető előadóművész
Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel művészi szolgálat ellátására képesek zenekarokban, énekkarokban és kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

Képzési jellemzők

A képzés az általános műveltségi és zenei elméleti tárgyakon kívül elsősorban gyakorlati jellegű.

A hallgatóknak lehetségük van hangszerjátékuk, repertoárismeretük fejlesztésére, kamarazenei és zenekari hangszeres játékban való aktív részvételre.

Főbb témakörök

Főbb tárgyak
– alapozó ismeretek: 20-30 kredit

  • filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;

– szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit

a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit

  • zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;

b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit

  • a hangszeres főtárgy, repertoárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzusok, a szakirányú diploma megszerzéséhez szükséges szakmai ismeretek;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
enek-zene_karvezetes_ba_2016.pdf
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

1. Alkalmassági vizsga követelményei

ÍRÁSBELI
Szolfézs – Zeneelmélet
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése
- összhangzattani példa kidolgozása

SZÓBELI
Zongora
- egy Bach-mű
Ének
- egy zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
- egy választott magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalt emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.
Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt / nem felelt meg

 

2. Gyakorlati vizsga követelményei

ÍRÁSBELI VIZSGA

1. Szolfézs
- egyszólamú, XX. századi dallam lejegyzése
- kétszólamú, barokk vagy bécsi klasszikus stílusú dallam lejegyzése

2. Zeneelmélet
- összhangzattani példa lejegyzése diktálás után, vagy négyszólamú korál lejegyzése fokszámozással
- összhangzattani példa kidolgozása

SZÓBELI VIZSGA

1. Szolfézs
- diatonikus dallamok lapról éneklése, könnyű alterációkkal, rokon hangnembe történő modulációval
- hangsorok, hangközök, hangzatok és fordításaik éneklése, felismerése hallás után

2. Zeneelmélet
- összhangzattan: mintapéldák diktálás után

3. Zongora (valamennyi művet kotta nélkül kell játszani)
-    egy etűd
-    egy Bach-mű
-    egy szonátaformában írt szonáta tétel
-    egy szabadon választott darab

4. Ének
- két különböző stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal előadása kotta nélkül (zongorakíséretről a bizottság gondoskodik)
- különböző típusú 100 (választott) magyar népdal éneklése és elemzése. A népdalok jegyzékét a vizsgázó adja át a bizottságnak. A népdalokat emlékezetből szöveggel kell énekelni, törekedve a stílusos előadásra.

5. Vezénylési gyakorlat
- kórus: a felvételi bizottság által kijelölt mű helyszínen való felkészülés utáni vezénylése

6. Pályaalkalmassági beszélgetés
- a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készség, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettség felmérése
- zenei műveltségi kérdések

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A felvételi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

Írásbeli vizsga - max. 100 pont
- Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-100 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 100 pontból 50 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli vizsga - max. 100 pont
- szolfézs 0-20 pont
- összhangzattan-zeneelmélet 0-20 pont
- zongora 0-15 pont
- ének 0-15 pont
- vezénylési gyakorlat 0-20 pont
- pályaalkalmassági beszélgetés 0-10 pont

Felvételi irányszám

1-5 fő

Felvételi követelmények
Alkalmassági és gyakorlati vizsga
Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu

 

 

Tanulni mindig érdemes!
Egy volt MK-s hallgatónktól