Biotechnológus mesterszak, angol nyelven

Általános Orvostudományi Kar

Biotechnológus mesterszak, angol nyelven

A képzés olyan szakemberek képzése, akik a biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek igényeinek megfelelően képesek a XXI. század színvonalának megfelelő tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek elvégzésére.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
2 év (4 szemeszter)

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:400.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Angol

Felvételi irányszámok
5<15

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 71, NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles biotechnológus
Képzés célja

 A képzés célja biotechnológusok képzése, akik elsősorban a regionális és magyarországi, biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek igényeinek megfelelően képesek a XXI. század színvonalának megfelelő tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek elvégzésére, illetve, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően, ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia területén. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A képzési idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 •   a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
 •   a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A mesterképzés szakmai jellemzői:

 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 

 • általános természettudományi ismeretek (alkalmazott matematika, anyagvizsgálati módszerek,
 • bioinformatika) 5-8 kredit;
 • bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi és közgazdaságtudományi ismeretek (biztonsági, biotechnológiai jogi ismeretek, etika, kommunikáció, minőségbiztosítás, vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek) 5-8 kredit;
 • biológiai ismeretek (bioanalitika, kémiai biológia, biokémia, produkcióbiológia és fenntartható fejlődés, sejtbiológia) 15-24 kredit;
 • biotechnológiai ismeretek (bioenergia, biotechnológia, génsebészet, gyógyszer- biotechnológia, környezet-biotechnológia, mezőgazdasági biotechnológia, ezen belül kiemelten élelmiszer-biotechnológia, orvosi biotechnológia, fermentációs technológia, toxikológia és ökotoxikológia, üzemlátogatások) 20-25 kredit.

A biotechnológusok - a várható specializációkat figyelembe véve - az alábbi szakterületekről kapnak speciális ismereteket. A specializáció kreditaránya a képzés egészén belül 30-40 kredit.

  a) gyógyszer-biotechnológia specializáció

  b) orvosi biotechnológia specializáció

A mesterfokozat megszerzéséhez az államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Amennyiben a középfokú (B2) nyelvvizsga nem angol nyelvből van, akkor angol nyelvből továbbá alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga szükséges.

Képzés helyszíne(i)
Pécs (7624, Pécs, Szigeti út 12.)
Szakirányok, specializációk

Specializálódás a képzés során:  gyógyszer-biotechnológia, orvosi biotechnológia

A gyógyszer-biotechnológia specializáción végzettek képessé válnak komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek inicializálására, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére, innovációs tevékenységek hatékony végzésére. Ezen túlmenően képesek lesznek gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására, diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására, valamint genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új gyógyszerek kifejlesztése érdekében. 

Az orvosi biotechnológia specializáción végzettek alkalmasak:

 • molekuláris interakciók leírására alkalmas, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai (systems biology) és genetikai ismeretek sejt és szövet-mérnöki fejlesztésében való alkalmazására;
 • molekuláris biotechnológiai és farmakogenetikai ismereteik nanotechnológia területén való alkalmazására;
 • sejt és molekuláris (szerológiai) immunológiai módszertan elsajátítása
 • molekuláris diagnosztikai ismeretek elsajátítására (array és real-time analizáló módszerek);
 • molekuláris támadáspontok ismeretének elsajátítására (extra- és intracelluláris és intranukleáris jeltovábbítás);
 • transzgenikus teszt állatok és az ehhez szükséges komplex vektorok létrehozására;
 • preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás- és fejlesztés fázisainak ismerete alapján biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre;
 • autológ transzplantációs szövetek előállítására;
 • génterápiában alkalmazott vektorok ismeretére és előállítására.
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmény

Felsőfokú szakirányú oklevél, megfelelő angol nyelvtudás

A.) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok:

 • biológia BSc alapszak 180 kredit értékben
 • biomérnök BSc alapszak 180 kredit értékben
 • környezettan BSc alapszak 180 kredit értékben
 • kémia BSc alapszak 180 kredit értékben
 • vegyész BSc alapszak 180 kredit értékben
 • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratorium) BSc alapszak 180 kredit értékbe

B.) A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások, az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben

 • természettudományos BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve
 • agrártudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel, a szükséges mértékben kiegészítve
 • orvostudományi osztatlan szakok és egészségtudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve
 • gyógyszerésztudományi osztatlan szakok a kritérium követelményekkel a szükséges mértékben kiegészítve.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia, matematika és informatika (és/vagy bioinformatika)
 • szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és molekuláris biológia, biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia, és/vagy biomérnöki műveletek, és/vagy ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika és sejtbiológia, mikrobiológia (és/vagy mikrobiális ökológia), növénybiológia, ökológia, természet- és környezetvédelem.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Felvételi irányszám

5<15

Felvételi követelmények
felsőfokú oklevél megfelelő szintű angol nyelvtudás sikeres szóbeli alkalmassági vizsga
Hallgatóink mondták

Karunkon jelenleg 3500 hallgató folytat tanulmányokat, magyar, német és angol programon, 64 országból. Hallgatóink, végzett hallgatóink kisfilmjei elérhetőek a honlapunkon.

Tudni szeretnéd milyen egyetemistának lenni a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán? Ismerd meg hallgatónkat, és kérdezz bátran tőlük: kollégiumokról, tárgyakról, hallgatói életről, külföldi cseregyakorlatokról, hallgatói szervezetekről, nyelvtanulási lehetőségekről, a városról, a hallgatói életről.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Marketing Osztály
Stratégiai Marketing és Toborzó Iroda

 

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tel: +36 72 536001/31129

      +36 72 536 206

E-mail: info@aok.pte.hu

felvi.aok.pte.hu

Facebook

Instagram

Youtube

Éld át minden egyes percét. Életed egyik legszebb időszaka lesz!
Volt ÁOK-os hallgatónktól