Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs / Budapest)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs / Budapest)

A biblioterápia fogalma a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, elsősorban csoportterápiás struktúrájú alkalmazása, amely a pedagógiai, könyvtári és szociális ellátás területén ugyanúgy nemzetközileg elterjedt módszer, mint klinikai területen, betegek gyógyításának, rehabilitációjának a kiegészítőjeként.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<35 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
biblioterapeuta
Képzés célja

Képzési programunk kiforrott, koherens tartalmat kínál. 2013 augusztusában újítottuk meg a Hász Erzsébet által kidolgozott, akkreditált biblioterápia szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009) tartalmát. Nálunk jelent meg az országban elsőként több nélkülözhetetlen tárgy pl. a 100 óra önismereti sajátélmény csoport; Csoportdinamika, csoportvezetés; Pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatok; Biblioterápia speciális célcsoportoknak; A biblioterápia klinikai alkalmazása; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportos szupervízió. Az országban egyedül nálunk van 100 óra önismereti sajátélmény a képzésbe beépítve, ami a terapeutaképzés legfontosabb eleme, s amelyet irodalomterápiás módszerrel és személyközpontú szemléletben kapnak a hallgatók.

A PTE budapesti és pécsi tagozata köztudottan magas szakmai színvonalat képvisel, amit az irodalomterápia területén országosan ismert és elismert, hiteles, tapasztalt gyakorló szakemberek oktatói és mentori munkája garantál. Hospitálásainknak a Magyar Irodalomterápiás Társaság irodalomterapeutáinak vezetésével működő csoportok adnak helyet. A tagok részt vesznek az oktatásban és a szakdolgozatok témavezetéseiben is.

Képzésünk kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt a pedagógiai, pszichológiai, irodalmi, könyvtári, szociális, gazdasági, jogi, HR, orvosi és pasztorációs területeken dolgozó szakemberek, valamint e szakokon már legalább BA szintű oklevelet szerzett hallgatók számára is.

A képzés csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít fel.

Képzési jellemzők

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek

 • a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése,
 • a biblioterápia egyéni és csoportos formájának megismerése,
 • irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése,
 • irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése,
 • biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák,
 • szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven,
 • ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe,
 • a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése,
 • rendszeres szupervízión való részvétel
 • korszerű, fejlesztő hangsúlyú pedagógiai és mentálhigiénés ismeretek és ezek készségszintű alkalmazása
 • szakmai felkészültség a kezdődő vagy kialakult patológiás folyamatok felismerésére
 • a szakmai kompetenciahatárok ismerete

Személyes adottságok, készségek

 • magas szintű kommunikációs készség,
 • nyelvi kreativitás,
 • magas szintű stressztűrő képesség,
 • fejlett empatikus készség,
 • jó szervezőkészség,
 • segítői attitűd megléte

A PTE BTK képzésének felépítése, moduljai

A modulok tematikus blokkokat ölelnek föl, nem féléveket. Egyes tárgyak, amelyek több modulhoz is kapcsolódnak, több félévben is megjelenhetnek (lásd a későbbi bontást).

Önismereti sajátélmény modul

A hallgatók intenzív sajátélményű önismereti csoportokon vesznek részt, az első két félév során 50-50, összesen 100 órában. A program elvégzésével a hallgatók képessé válnak a pszichoterápiás folyamatban a saját lélektani működés és a fejlődési-változási folyamat megértésére, átélésére.

Alapozó modul

A hallgatók a modul elvégzésével olyan irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai és művészetterápiás alapismereteket szereznek, amelyek biztosítják a biblioterápiás gyakorlat végzéséhez szükséges alapvető elméleti felkészültséget, a helyzetek, problémák, hatások, reakciók helyes felismeréséhez, kezeléséhez, értékeléséhez szükséges háttértudást.

Módszerspecifikus modul

A modulban a hallgatók elméleti előadások és módszertani szemináriumok során megismerik a biblioterápiás foglalkozásaikon hasznosítható elméleteket és gyakorlati személyiség- és közösségfejlesztő technikákat. Előadásokat hallgatnak a különböző terepeken és célcsoportokkal végzett biblioterápiás munka sajátosságairól, lehetőségeiről, eredményeiről, s lehetőségük nyílik helyzetgyakorlatok, valamint hospitálás során saját benyomásokat is szerezni minderről.

Gyakorlati modul

A tanultak gyakorlására a hallgatók először védett közegben, egymásnak tartanak csoportfoglalkozásokat oktatói részvétel mellett. A foglalkozásokat esetmegbeszélés követi, amikor a csoporton történtek megbeszélésével, elemzésével a hallgatók közvetlen értékelő visszajelzéseket kapnak csoportvezetésük minőségéről és hatásairól, ami segíti őket egy hatékony csoportvezetési gyakorlat kialakításában.

Végül a hallgatók egy alapvégzettségüknek, kompetenciájuknak megfelelő, szabadon választott terepen és célcsoporttal, mentorálás és kötelező szupervízió mellett önálló csoportvezetési gyakorlatot végeznek.

A gyakorlat tapasztalatait, felmerülő nehézségeit és mindenkit érintő, széles körben tanulságul szolgáló kérdéseit a hallgatók és a vezető oktató csoportos szupervízión tárgyalja meg.

A gyakorlat tapasztalatairól, valamint a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásról tanúskodik a képzés zárásaként benyújtott záródolgozat.


Oktatók és tantárgyak

- dr. Árkovits Amaryl Eszter (pszichiáter, pszichoterapeuta, családterapeuta): Pszichoterápiás helyzetgyakorlatok I – II. Pszichoanalízis – pszichoterápia – filmművészet

- dr. habil. Béres Judit (komplex irodalomterapeuta, magyar szakos bölcsész, személyközpontú tanácsadó, habilitált egyetemi docens, biblioterápia szakfelelős, PTE BTK): Irodalomterápiás önismereti sajátélmény csoport I-II. (100 óra); A biblioterápia elméleti alapjai; Biblioterápia speciális célcsoportoknak I – II.; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportos szupervízió

- Dorn Krisztina (gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, család-pszichoterapeuta, PTE Gyermekgyógyászati Klinikáján és a Bizalom Magán Pszichoterápiás Központ): Bevezetés a klinikai pszichológiába

- dr. habil. V. Gilbert Edit (habilitált egyetemi docens, irodalomtörténész, PTE BTK): Alkalmazott irodalomelmélet I – II.; Befogadáselméletek, recepcióesztétika

- Hunya Csilla (pszichológus, pszichodráma vezető, alkotó-fejlesztő meseterapeuta, mentálhigiénés szakember): Egészségpszichológia; Bevezetés a meseterápiába

- dr. Kucserka Zsófia (egyetemi adjunktus, PTE BTK): Olvasásszociológia, olvasáspedagógia, olvasáspszichológia

- Major Ágnes (irodalomterapeuta, magyartanár, doktori hallgató, PTE BTK): Biblioterápiás kutatások; Biblioterápiás helyzetgyakorlat I-II.; Hospitálás I – IV.

- Siegler Anna (pszichológus, egyetemi tanársegéd, PTE BTK): Csopordinamika, csoportvezetés

- dr. habil. Z. Varga Zoltán (habilitált egyetemi docens, irodalomtörténész, PTE BTK): Kreatív írás, önéletírás- és versírásterápia; A mai olvasmányműveltség tendenciái és vitái (kortárs irodalom)

- dr. G. Tóth Anita (pszichiáter, irodalomterapeuta, magyar szakos bölcsész): A biblioterápia klinikai alkalmazása

+ a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagjai, gyakorló irodalomterapeuták: Hospitálás I – IV.; szakdolgozati témavezetés és opponencia

Főbb témakörök

A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek

 • Más művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek: 4 kredit
 • Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek: 44 kredit
 • Biblioterápia szakmai tárgyai: 21 kredit
 • Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek speciális biblioterápiás szakterületen való alkalmazása: 27 kredit
 • Sajátélmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat: 14 kredit
 • A szakdolgozat és a szakdolgozati szeminárium kreditértéke: összesen 10 kredit

Értékelési és ellenőrzési módszerek

Az elméleti tanegységek kollokviummal, ötfokozatú érdemjeggyel záródnak. A számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A szemináriumok valamint, a gyakorlatok ötfokozatú gyakorlati jeggyel záródnak. Az ellenőrzés lehet szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A formális módon nem értékelhető teljesítések (pl. önismereti sajátélmény csoport, csoportos szupervízió) esetében az aktív részvétel minősül gyakorlati teljesítésnek. E kurzusok esetében a teljesítés szempontjából még elfogadható hiányzások mértékét a tantárgyfelelős oktatók határozzák meg és közlik a hallgatókkal a félév kezdetekor. Ennek túllépése esetén a kurzus az adott tanulmányi félévben nem teljesíthető.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az óra- és vizsgatervben előírt 120 kredit megszerzése, valamint a tanegység-leírásokban részletezett tanulmányi és képzési követelmények teljesítése;
 • záródolgozat benyújtása;

A szakképzettség megszerzésének feltétele: a záródolgozat sikeres megvédése a róla szóló 15 perces ppt-prezentáció keretében, amelyhez a jelölt kérdéseket kap a záróvizsgabizottság tagjaitól; a záróvizsga keretében a jelölt számot ad a képzés során megszerzett tudásáról.

A szakképzettség akkor szerezhető meg, ha a záródolgozat és a záróvizsga ötfokozatú összesített érdemjegye legalább elégséges (2).

Képzés helyszíne(i)
Pécs és Budapest
A képzés tanterve
Tanterv
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

Jelentkezési feltételek

 • motivációs levél beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre
 • Europass szakmai önéletrajz beadása
 • egységes jelentkezési lap kitöltése (lsd. szakleírás Jelentkezés fül), a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre
 • legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, andragógusképzés, művészeti képzés, művészet- és kultúraközvetítés, orvostudomány, egészségtudomány, hitéleti, jogi és igazgatási képzés.
 • Szóbeli felvételi beszélgetésen való részvétel, mely a jelentkező szakmai tapasztalataira,  szakmai orientációira és motivációira fókuszál. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden résztvevőt írásban tájékoztatunk.

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

10<35 fő

Elhelyezkedési területek

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben 

 • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett:
 • pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén),
 • egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában,
 • gyermekgyógyászatban,
 • geriátriában,
 • hospice és palliatív medicinában,
 • onkológiai kiegészítő terápiában,
 • krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként,
 • szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén,
 • pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciens-edukáció   egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmód      váltás-tanácsadásában),
  • oktatásban:
 • normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében),
 • gyógypedagógiában,
 • tehetség-pedagógiában,
 • óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában,
 • összehasonlító irodalomtudományi munkában,
 • az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában,
 • hitoktatásban,
 • szociális területen:
  • mentálhigiénés tevékenységben,
  • szociális munkában,
 • pasztorációban:
  • gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban,
 • jogi és igazgatási területen:
  • büntetésvégrehajtási intézményekben a fogvatartottak szocio-kulturális animációs tevékenységeiben,
  • nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában,
  • börtönpszichológiában,
 • könyvtáros-informatikus szakterületen:
  • közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban,
  • gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában,
 • tudományos kutatásban a felsorolt területeken,
 • könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében,
 • humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére,
 • nonprofit szférában:
  • önsegítő betegcsoportok programjaiban,
  • gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában,
  • karitatív szervezetek programjainak működtetésében
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Dr. Gilbert Edit, egyetemi docens | btk-biblioterapia@pte.hu
Facebook

Használják ki a Pécs adta lehetőségeket, ismerjék meg a várost, szerezzenek barátokat, valamint már az első szemesztertől kezdve próbáljanak szakmai gyakorlatot szerezni, hogy minél könnyebb legyen a későbbi munkakeresés.
Volt BTK-s hallgatónktól