Balkán-tanulmányok mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Balkán-tanulmányok mesterszak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik nyitottak a nyelvtanulásra, és a diploma birtokában szeretnének a térség szakértőjévé válni.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK, LK: 375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
6<10 fő

Legutóbbi ponthatár
LK: 78

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész
Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a balkáni és a tágabb délkelet-európai régió történetét, mai helyzetét és Magyarországgal való kapcsolatrendszerét, ezért képesek a térséggel kapcsolatos önálló kutató- és oktatómunka megkezdésére. Gyakorlatias szakértői ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek elhelyezkedni a köz- és a versenyszférában, megállva helyüket a régióval kapcsolatos jól hasznosítható tudásuknak köszönhetően. Képesek arra, hogy ne csak a világnyelvek (elsősorban az angol) segítségével tudjanak kommunikálni a térségben, hanem a régió legalább két nyelvén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

  • szemeszterenként 6 alkalommal (csütörtök-péntek)

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

PTE-TTK Földtudományi Doktori Iskola Geopolitikai program

PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola / Politikatudomány Program

Főbb témakörök

 A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

  • történelem (a Balkán története, kultúrája, vallási és civilizációs tradíciói) 18-32 kredit
  • politikatudomány (országismeret, a régió politikai rendszerei és államközi kapcsolatai, interetnikus, szociális és gazdasági viszonyai) 18-32 kredit
  • nemzetközi tanulmányok (a térség a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, magyar-balkáni kapcsolatok) 18-32 kredit
  • nyelvismeret (legalább két élő délkelet-európai nyelvben való elmélyülés) legfeljebb 25 kredit
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területről a történelem alapképzési szak, a szlavisztika alapképzési szak bolgár, horvát, szerb és szlovén szakirányai, a romanisztika és az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak román szakiránya, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak újgörög és török szakirányai; a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok és politikatudományok alapképzési szak; a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető: a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok képzési területek további alapképzési szakjai; az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai; továbbá a jogi képzési terület osztatlan jogász szakja.

A nem teljes kreditbeszámításos diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.
 

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a korábbi tanulmányok alapján az alábbi diszciplínák délkelet-európai vonatkozású ismeretanyagából: történelem, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szlavisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák. 

 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.
 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga elbeszélgetésből áll, ennek során a bizottság meghallgatja a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, motivációját, esetleges korábbi tapasztalatait a Balkány-tanulmányok tárgykörében.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.

Felvételi irányszám

6<10 fő

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


A képzés tartalmával kapcsolatban dr. Pap Norbert egy. tanár úr kereshető. | pnorbert@gamma.ttk.pte.hu

Jó döntést hoztak, mikor Pécset választották.
Volt BTK-s hallgatónktól