Anglisztika mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Anglisztika mesterszak

Téged várunk, ha szeretnél az „írástudók” szellemiségével és felkészültségével rendelkezve otthonosan mozogni az angol nyelv, az angolszász magas- és populáris kultúra, történelem és politika világában, s ha részleteiben szeretnéd átlátni az anglisztika elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 50, NK: 50

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles anglisztika szakos bölcsész
Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit. Képesek arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A képzés angol nyelven folyik.


Foglalkozások gyakorisága 

 • nappali munkarendben hétfő-keddi napok
 • levelező munkarendben félévenként ötször két nap (hétfő-kedd)

Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy – az angolon kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 féléves angol nyelv és kultúra tanára mesterképzés


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program
Web: http://irodalomdoktori.btk.pte.hu/


EGYÉB KÉPZÉS

Angol-magyar bölcsészettudományi szakirányú továbbképzési szak

Főbb témakörök

Az angol nyelv társadalmi és kulturális kontextusban 10-20 kredit

 • a modern brit társadalom és annak történelmi gyökerei
 • nyelv-, irodalom- és kultúratudományi alapfogalmak és elméleti hátterük
 • kutatásmódszertan; az angol értekező stílus és formátum

Angol alkalmazott nyelvészet, angol elméleti nyelvészet, angol irodalom, angol kultúra és társadalom, angol nyelvű irodalmak és kultúrák (ír, skót, kanadai, ausztrál, stb.) specializációkhoz tartozó ismeretek; a választott specializációhoz kapcsolódó angol nyelvészeti, irodalomtudományi és kultúraelméleti irányzatok; az angol nyelv, irodalom és kultúra specializációtól függő történeti aspektusai 70-80 kredit.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Szakirányok, specializációk
 • angol irodalom szakirány
 • angol alkalmazott nyelvészet szakirány
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint anglisztika ismeretkörből. Szükséges még egy felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A felvételhez elegendő az 50-ből 38 kreditnyi ismeret. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. Az 50 kredit tartalma itt található.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsgán a jelölt egy kihúzott tétel alapján az anglisztika BA képzés egyes területei (angol irodalom és kultúra, nyelvészet, alkalmazott nyelvészet) tanulmányozása során szerzett ismereteiről ad számot.

A szóbeli vizsga tárgykörei itt találhatók. A vizsgáztatás nyelve az angol.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10) összege ad.

Felvételi irányszám

3<10 fő

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Üzleti élet,  média, az oktatás, könyvkiadás, diplomácia, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézmények, idegenforgalom, pályázati irodák, helyi regionális és országos önkormányzati hivatalok, kulturális közélet.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Anglisztika Intézet

Intézeti honlap

Remek tanárokkal, használható végzettseget szereznek egy megbecsült egyetemen
Volt BTK-s hallgatónktól