Minőségirányítás

Minőségirányítás a Pécsi Tudományegyetemen

ALAPVETŐ ÉRTÉKEINK

 • Értékeink alapját az oktatás, a kutatás és a gyógyítás terén egyaránt az egyetem 650 éves hagyománya képezi, amely képes a folyamatos megújulásra.
 • Szakértelem abban, amit teszünk annak érdekében, hogy a munkatársak, hallgatóink és partnereink kibontakoztathassák a tehetségüket.
 • Elkötelezettek vagyunk az ambiciózus, inspiráló, pozitív élményt nyújtó és barátságos oktatási- és munkakörülmények tekintetében.
 • Megbecsüljük munkatársainkat, hallgatóinkat, betegeinket, partnereinket.
 • Folyamatosan törekszünk a hallgatói elégedettség növelésére.
 • Szoros összeköttetésben állunk a környezetünkkel, a kreativitás előmozdítása és az egyetem társadalmi hatásának növelése érdekében mind egyéni, mind szervezeti szinten szoros és fenntartható kapcsolat kialakítására törekszünk.
 • Értékeljük a változatosságot és ennek identitásban, hitben, világszemléletben történő megnyilvánulását, amely hozzájárul az egyedi, kreatív munka- és tanulási környezethez.
 • Hiszünk benne, hogy a modern technológia használata elősegíti céljaink elérését.
 • Az egyetem a helyi közösség szerves részét képezi, kapcsolatokat kialakítva egyénekkel, szervezetekkel a tudás és kreativitás kibontakoztatására.
 • Mindennapi tevékenységeinkbe integráljuk a teljesítményszemléletet és a vállalkozói mentalitást (az ötlettől egészen a megvalósításig).
 • Hisszük, hogy munkatársaink, hallgatóink és a velünk kapcsolatban álló partnereink képesek felelősségteljes és önálló döntéshozatalra.
 • Tevékenységünket környezettudatosan, fenntarthatóan végezzük.

 


 

ALAPVETŐ ÉRTÉKEINK ALAPJÁN CÉLJAINKAT AZ ALÁBBI HÉT CSOPORTBA SOROLJUK

HALLGATÓK

Célunk: Kiváló minőségű, a piaci igényeknek megfelelő képzés nyújtása minden képzési szinten, mely alapján a hallgatók egyetemünket választják első helyen, amikor továbbtanulásról döntenek.

Ennek érdekében: 

 • Mérjük és növeljük hallgatóink elégedettségét.
 • Arra törekszünk, hogy a végzett hallgatóink a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tudásra tegyenek szert.
 • Innovatív és gyakorlatorientált oktatási módszereket alkalmazunk.
 • Az oktatásmódszertan folyamatos fejlesztése révén fokozzuk hallgatóink tanulási élményét.
 • Hallgatóinkat bevonjuk az őket érintő döntésekbe.
 • Idegen nyelvű oktatási programjainkat folyamatosan fejlesztjük, törekszünk rangos nemzetközi akkreditációk megszerzésére.
  Ösztöndíjlehetőségeket biztosítunk hallgatóink számára, hogy elősegítsük a mintatanterv szerinti előrehaladásukat és csökkentsük a lemorzsolódást.
 • Erős kapcsolatot ápolunk végzett hallgatóinkkal.
MUNKATÁRSAK

Célunk: Biztosítjuk, hogy munkatársaink értéknek tekintsék az együttműködő innovatív közösséget, amelyben tevékenykednek. Előmozdítjuk az önfejlődést olyan környezet biztosításával, ahol az emberek rendelkeznek azokkal az eszközökkel, erőforrásokkal, visszajelzésekkel és vezetéssel, amire szükségük van karrierjük előmozdításához, a munkában való sikereik eléréséhez.

Ennek érdekében:

Gondot fordítunk az emberek fizikai és szellemi jóllétére; a kiváló munkatársak kiválasztására és fejlesztésére; a kiválóság felismerésére és jutalmazására; a világszínvonalú szakemberek képzésére a karok által képviselt tudományterületeken belül az oktatásban, kutatásban és a gyakorlatban egyaránt.

 • Hiszünk abban, hogy erősségünk a közösségünk sokszínűségében rejlik.
 • Kiváló eredmények elérésére törekszünk partnerségben a hallgatókkal és más külföldi egyetemekkel.
 • Olyan feltételeket és körülményeket alakítunk ki, amelyek támogatják a tudás és a technológia áramlását.
 • Munkatársaink teljesítményét értékeljük, törekszünk a professzionális emberi erőforrás menedzselésre.
 • A Pécsi Tudományegyetem brand segítségével támogatjuk munkatársaink törekvéseit a tanulás, tanítás, gyógyítás és kutatás szolgálatában.
 • Családbarát munkakörülményeket biztosítunk.
KUTATÁSI KIVÁLÓSÁG

Célunk: Multidiszciplináris és együttműködésen alapuló kutatási tevékenységet végzünk, amely releváns orvostudományi, társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti kihívásokat céloz meg. Magas színvonalú kutatási tevékenységünk mögött erős etikai normák nyugszanak. A diszciplínákat olyan újszerű módon igyekszünk összekötni, hogy az érdekeltek azonnal involválva érezzék magukat a kutatásban.

Ennek érdekében:

 • Innovatív ötleteket és folyamatokat ösztönző atmoszférát alakítunk ki.
 • Támogatjuk a nemzetközi kutatási együttműködéseket.
 • Rangos folyóiratokban történő publikációkra törekszünk.
 • Ösztönözzük más felsőoktatási intézményekkel, vállalkozásokkal, illetve más nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetekkel kialakított kutatási együttműködéseket.
 • Megfelelő kondíciókat alakítunk ki a kutatási együttműködésekben résztvevő felek számára, amelyek elősegítik a szakismeret és technológia zökkenőmentes áramlását, így például az innovatív ötletek piacosítását is.
 • Növeljük a média és más csatornák bevonásával a kutatási eredményeink ismertségét és társadalmi elfogadottságát.
 • Kutatás-intenzív munkakörnyezetet hozunk létre, amelyben az oktatás is aktív szerepet kap, illetve a kutatási eredmények folyamatosan integrálódnak az oktatásba.
 • Biztosítjuk a kutatási és publikációs tevékenységet támogató pénzügyi hátteret.
 • Meghatározzuk az intézmény erősségein alapuló kutatási témákat, valamint biztosítjuk azok összhangját a hosszú távú stratégiai célokkal.
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Célunk: Törekszünk arra, hogy professzionális kapcsolatokat alakítsunk ki az egyetem intézményén kívüli szervezetekkel, amelyek javítják végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit, elősegítik a kutatói tevékenységet, tanulást és tudásmegosztást.

Ennek érdekében:

 • Gondot fordítunk a nemzetközi partnerkapcsolatok fejlesztésére.
 • Javítjuk piaci pozícióinkat oly módon, hogy számos külföldi hallgató és oktató választása a Pécsi Tudományegyetem legyen, akár rövidebb, akár hosszabb távú tanulmányi célról, vagy szakmai látogatásról legyen is szó.
 • Erősítjük a globális perspektívát a tantervekben.
 • Bátorítjuk hazai és nemzetközi végzettjeinket, hogy segítsék hallgatóinkat tapasztalataikkal a munkaerőpiacra való integrálódás során.
 • Törekszünk arra, hogy megfelelő kutatási- és együttműködési kapcsolatokat alakítsunk ki más egyetemekkel, regionális, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel és vállalkozásokkal.
 • Szoros kapcsolatot tartunk fenn a fenntartó alapítvánnyal, a helyi önkormányzattal és a kormánnyal, szakmai szervezetekkel, vállalkozásokkal és a kulcsfontosságú véleményvezérekkel, hogy mindenki számára gyümölcsöző együttműködéseket teremtsünk.
TECHNOLÓGIA

Célunk: Fizikai korlátainkat kiterjesztve egy „határtalan” digitális egyetemmé váljunk.

Ennek érdekében:

 • Oktatásunk és kutatásunk során is a legkorszerűbb digitális technológiát alkalmazzuk.
 • Segítjük hallgatóinkat és munkatársainkat a globális digitális környezetbe való bekapcsolódásba.
 • A hatékony munkavégzést támogató digitális környezetet biztosítunk.
 • Infrastruktúránkat folyamatosan fejlesztjük.
 • Kiemelkedő online jelenlétre törekszünk.
MARKETING

Célunk: Marketingtevékenységünk révén megerősítjük hírnevünket és nemzetközi szinten is elismert márkanevet alakítunk ki. Hatékony kommunikációs tevékenységet folytatunk az egyetem és partnerei között. Az egyetem belső és külső marketingtevékenysége által kommunikáljuk az intézmény célcsoportjai felé, hogy a vállalkozói attitűd hatékony alkalmazása révén a tudásgenerálás mint elsődleges cél a kutatás és az oktatás során megvalósuljon.

Ennek érdekében:

 • A magas minőségű oktatás és a kiváló kutatási tevékenység következtében olyan társadalmi hatást váltunk ki, amely által növeljük hírnevünket a régióban, országszerte és nemzetközi szinten is.
 • Kiemelt értékeink folyamatos szem előtt tartásával kulcsfontosságú partnereink számára megerősítjük az intézménymárka imázsát. Marketingkommunikációs tevékenységünk során egyértelműen kihangsúlyozzuk megkülönböztető stratégiai üzeneteinket.
 • Egyértelmű, állandó és mindenkit érintő marketingkommunikáció segítségével ösztönözzük a hallgatók, a munkatársak és az alumni intézményünk iránti elkötelezettségét.
 • Sikereinket a helyi, regionális, országos és nemzetközi partnerekkel együtt ünnepeljük a közösségi médián keresztül, rendezvények keretében, illetve egyéb marketingaktivitások során.
 • Inspiráljuk az egyetem képviselőit és támogatóit (ideértve a hallgatókat, alkalmazottakat, alumnit, díszdoktorokat és támogatókat), hogy legyenek részesei az egyetemi életnek.
 • Munkatársaink felelősségteljes nyilatkozataikkal, viselkedésükkel járulnak hozzá a Pécsi Tudományegyetem brand értékének folyamatos erősítéséhez.
FENNTARTHATÓSÁG

Célunk: Működésünk minden szempontból fenntartható legyen és ezzel pozitív példát mutassunk környezetünk számára.

Ennek érdekében:

 • Döntéseink során figyelembe vesszük a fenntarthatóság alapelvét.
 • Pénzügyileg fenntarthatóan működünk, stabil finanszírozásra törekszünk.
 • Erőforrásainkat céljaink megvalósítására fordítjuk, tevékenységeinket üzletileg megfontoltan menedzseljük.
 • Munkatársainkat motiváló szervezeti fenntarthatóságra törekszünk.
 • Kutatásaink során megoldásokat keresünk a világot érintő környezeti, gazdasági és társadalmi problémákra.
 • Keressük és alkalmazzuk a környezetbarát megoldásokat.
 • Figyelünk az energiafelhasználásunkra, és a lehetőségekhez mérten csökkentjük azt.

 


 

DOKUMENTUMOK

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUMAI

 

A PTE minőségirányítási szabályzata

PTE Minőségpolitika

 

 

 

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!