Akadémikusok a PTE-n

A Magyar Tudományos Akadémia fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése, valamint a kutatások támogatása és a magyar tudomány képviselete. Büszkék vagyunk rá, hogy Egyetemünk több kiváló oktatója is az MTA tagja, így része a magyar tudományos élet kiemelkedő elismertségű kutatói közösségének.

 

Akadémikusok a PTE-n

 

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai

 

Dr. Bélyácz Iván

A Közgazdaságtudományi Kar emeritus professzora. 2004-től kezdve levelező, majd 2010 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete befektetések finanszírozási és hatékonysági problémáinak, valamint az amortizáció elméleti kérdéseinek vizsgálata. 

Dr. Borhidi Attila

A Természettudományi Kar emeritus professzora. 1993-tól kezdve levelező, majd 2010 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete a botanika, ökológia és a természetvédelem.

Dr. Dóczi Tamás Péter

Az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára.  2007-től kezdve levelező, majd 2013 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete az idegsebészet.

Dr. Felinger Attila

A PTE tudományos és innovációs rektorhelyettese, a Természettudományi Kar egyetemi tanára, az Általános Orvostudományi Kar igazgatója, MTA kutatócsoport vezető. 2022-től kezdve az MTA rendes tagja. Szakterülete az elválasztástudomány, folyadékkromatográfia.

Dr. Kecskés László

Az Állam és Jogtudományi Kar egyetemi tanára. 2013-tól kezdve az MTA levelező, majd 2019 óta rendes tagja. Szakterülete a polgári-, nemzetközi- és európai jog.

Dr. Kiss Görgy

A PTE egyetemi tanára. 1998-2012 között az Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszékének vezetője. Szakterülete az európai munkajog, a magánjog és a munkajog kapcsolata, továbbá az összehasonlító közszolgálati jog. Legújabb kutatási témája a munkaszerződés értelmezése az általános szerződési jog rendszerében.

Dr. Kollár László

2016 óta volt az MTA levelező tagja. A Természettudományi Kar Kémiai Intézet Szervetlen Kémia Tanszékének egyetemi tanára. Szakterülete a koordinációs kémia és a homogén katalízis.

Dr. Korinek László

Az Állam- és Jogtudományi Kar emeritus professzora. 2007-től kezdve levelező, majd 2013 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete állam- és jogtudomány, valamint a kriminológia.

Dr. Kosztolányi György 

Az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora. 2001-től kezdve levelező, majd 2007 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete a klinikai genetika.

Dr. Kovács L. Gábor

Az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora. 2004-től kezdve levelező, majd 2010 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete endokrinológia, laboratóriumi diagnosztika.

Dr. Lénárd László

Az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora. 2001-től kezdve levelező, majd 2007 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete neurobiológia, idegélettan, és a magatartástudomány.

Pálné dr. Kovács Ilona

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára. 2013-tól kezdve az MTA levelező, majd 2019 óta rendes tagja. Szakterülete a regionális tudományok, közigazgatási jog és a politikatudomány.

Dr. Vörös József

A Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára. 2013-tól kezdve az MTA levelező, majd 2019 óta rendes tagja. Szakterülete a vállalati gazdálkodás matematikai modellezése és elemzése.

 

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai

 

Dr. Reglődi Dóra

2011 óta az MTA doktora. Orvos, az Általános Orvostudományi Kar Anatómiai Intézetének egyetemi tanára, az ÁOK tudományos dékánhelyettese, az Anatómiai Intézet igazgatója. Tudományterülete az elméleti orvostudomány és az idegtudomány.

Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna

Az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára,  a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke. 2019-től az MTA levelező tagja. Szakterülete a neurofarmakológia.

Dr. Varga Attila

A Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, MTA kutatócsoport vezető. 2019-től az MTA levelező tagja. Szakterülete  a regionális közgazdaságtan.

 

A Szent István Tudományos Akadémia 1915/1916 fordulóján alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia mintájára. Az Akadémia tudományos testület, hivatalos egyházi társulás.

 

A Szent István Tudományos Akadémia tagjai

 

Dr. Andrásfalvy Bertalan

Szakterülete a néprajz-folklór.
Kutatási témája a magyarság képe Európában, szomszédainknál és történelmi tudatunkban. Népköltészet, népművészet szerepe a hagyományos társadalomban, néprajzi csoportok, falvak életformájának történeti változása.

Dr. Borhidi Attila

Szakterülete a botanika, ökológia és a természetvédelem.

Dr. Boros János

Szakterülete a filozófiatörténet, filozófiai rendszerek. Kutatási témái az etika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, analitikus filozófia, Kant,npolitikafilozófia, demokrácia, pragmatizmus.

Dr. Fodor István

Szakterülete az éghajlattan és környezetvédelem.
Kutatási témája a barlangok bioklímája, a környezetvédelem regionális aspektusai, a települések környezetvédelme.

Dr. Heidl György

Szakterülete az ókeresztény filozófia és teológia.
Kutatási témái:
PATRISZTIKA: Órigenész és nyugati órigenizmus; latin egyházatyák; Ambrus, Jeromos, Ágoston munkássága. FILOZÓFIA: Újplatonizmus, keresztény filozófia ESZTÉTIKA: Antik és középkori művészet- és szépségelméletek.

Dr. Kellermayer Miklós 

Szakterülete a sejtbiológia, sejtélettan, klinikai biokémia.

Dr. Kosztolányi György

Szakterülete a klinikai genetika.

Dr. Kovács Teréz

Szakterülete a vidékfejlesztés. Kutatási témái a falusias térségek differenciálódása, mezőgazdaság privatizációja, vidékfejlesztés.

Dr. Schweitzer Ferenc

Szakterülete a geomorfológia, geokronológia, környezet- és természetvédelem.
Kutatási témái a Centrális-Paratethys későkainozoós domborzatfejlődése, geokronológiája, mérnökgeomorfológiai térképezés módszereinek továbbfejlesztése, neotektonika.

Dr. Stirling János

Szakterülete a művelődéstörténet, tudománytörténet.
Kutatási témája az antik római természettudományok és humanistakori továbbélésük különös tekintettel az élettudományokra, Pannonia pénzforgalma a császárság idején, történeti ökológia, ethnobotanika.

Dr. Szabó László Gyula

Szakterülete a növénynemesítés, agrobotanika, farmakobotanika.
Kutatási témái az allelopátia, csírázásélettan, fitokémia.

Dr. Visegrády Antal

Szakterülete az állam- és jogelmélet.
Kutatási témája az angolszász politika és jog, európajog és jogelmélet, posztmodern jogbölcselet.

Dr. Visy Zsolt

Szakterülete az ókortörténet, régészet.
Kutatási témája a Római Birodalom határvédelme, az antik technikatörténet, az ókeresztény régészet, a római epigrafika és katonai diplomák, a római hadtörténet.

Dr. Wittmann István

Szakterülete a belgyógyászat, nephrológia, diabetológia.
Kutatási témája a krónikus vesebetegség, diabeteses nephropathia, diabetes mellitus, inzulin-rezisztencia.

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!