Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Azokat a hallgatókat várjuk, akik képesek önálló, kreatív munkavégzésre és szervezetekben, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<20 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Városfejlesztési társadalmi tanácsadó
Képzés célja

A feladat az, hogy a városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészüljenek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez szükséges az, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé tudjanak helyezni egy olyant, amely a szubszidiaritás elvének megfelelően építkezik, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. A belátáson túl olyan kompetenciákra van szükség, amellyel a szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet mindvégig hangsúlyos volt a képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontba helyezve a szociálpolitikát, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsát. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

Képzési jellemzők

A képzés időtartama

 • 2 félév, 60 kredit

Konzultációs gyakoriság

 • félévente 4 alkalom (csütörtök du.-péntek)

Kompetenciák

 • A helyi/területi gazdasági fejlődést érintő környezeti és a szociális hatások és komplexitásuk megértése
 • A városi szövet átalakításában megnyilvánuló városfejlesztés megértése
 • A városfejlesztési kihívásokkal kapcsolatos politikai válaszok kritikai elemzése
 • A társadalmi viták különböző résztvevői érdekeinek megértése
 • A képviseleti és a participatív demokrácia lehetőségeinek és korlátainak megértése
 • A jó kormányzás helyi kihívásainak és lehetőségeinek megértése
 • A globális átalakulások új kihívásainak beazonosítása
 • Az európai és hazai városokra jellemző komplex térbeli (fizikai, társadalmi, gazdasági) fejlődési folyamatok jellemző társadalmi-gazdasági mozgatórugóinak megértése
 • A városi, illetve térségi szintű integrált területi szemléletű stratégiai tervezés lényegének és összefüggéseinek megértése
 • Az operatív városfejlesztés logikáinak és eszköztárának megértése
 • A komplex beavatkozások (építési és szociális) eszközeinek, összefüggéseinek és projekt-előkészítési logikájának megértése

Tudás

 • a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető szabályszerűségeit
 • a képviseleti demokrácia és a participatív demokrácia szerepét, lehetőségeit és korlátait a jó kormányzás városi és településközösségi, illetve területi szintű kialakításában az elmélet és az európai gyakorlat tükrében
 • azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyek gátolják fontos szükségletek kielégítését, az erőforrások méltányos és funkcionális elosztását városi, településközösségi, illetve területi szinten
 • az emberi és állampolgári jogok, valamint a társadalmi igazságosság érvényesülésének hatékony formáit városi és területi szinten
 • a szociális biztonság és a szociális védelem intézmény-, és ellátórendszereinek egymáshoz való viszonyát, arányait városi és területi szinten
 • a térség, a régió, a város társadalmi problémáit, jellegzetességeit, jellemző európai és hazai fejlődési paradigmáit
 • a témában releváns hazai, EU és egyéb nemzetközi fejlesztéspolitikai dokumentumokat
 • az urbanisztika másfél évszázados történetét és fő elméleti munkáit
 • az európai és hazai városokra jellemző komplex térbeli (fizikai, társadalmi, gazdasági) fejlődési folyamatok jellemző társadalmi-gazdasági mozgatórugóira vonatkozó elméleteket
 • a  városi, illetve térségi szintű integrált területi szemléletű stratégiai tervezés lényegét és összefüggéseit
 • az operatív városfejlesztés logikáit, szervezeti, jogi és finanszírozási eszköztárát
 • a  komplex (építési és szociális) beavatkozások összehangolható eszközeit, összefüggéseit és projekt-előkészítési logikáját
 • a szociális szempontból fenntartható városfejlesztés európai elméletét és eddigi eredményeit
 • a  szociális városrehabilitáció európai elméletét, gyakorlatát és eszköztárát
 • a globális társadalmi folyamatokat és problémákat
 • a társadalomelméleti, szociológiai és kutatás-módszertanokat
 • az alkalmazói szintű ismereteket a számítógépes kommunikációban és elemzésben
 • a természeti és az épített környezet védelmére vonatkozó, a szakmában releváns jogi szabályozás és a szakmai etika alapvető ismereteit

Alkalmasság

 • komplex, interdiszciplináris munkacsoportokba illeszkedve integrált városfejlesztési stratégiák, komplex városfejlesztési akciótervek készítése során a fenntartható városfejlesztés szociális dimenziójának kialakítására
 • a városok fejlődésével kapcsolatos problémák társadalmi-gazdasági hátterének megértésére és tudományos feltárására
 • a városok és térségek társadalmi folyamatainak interdiszciplináris elemzésére
 • a városfejlesztési tevékenység társadalmi-gazdasági hatékonyságának, társadalmi elfogadottságának mérésére és azoknak a tényezőknek az elemzésére, amelyek a fejlesztéspolitikára hatást gyakorolhatnak
 • társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok azonosítására és elemzésére
 • beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések szociális dimenziójának tervezésére, menedzselésére, megvalósítására
 • a participatív demokrácia eszközeinek strukturált és építő jellegű alkalmazására
 • szociális városrehabilitációs akciók, projektek szociális dimenziójának tervezésére, megvalósításának megszervezésére, irányítására
 • komplex városfejlesztési akciók szociális dimenziójának tervezésére, megvalósításának szakmai támogatására
 • közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére,
 • társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre
 • kutatási tervek kialakítására és menedzselésére
 • szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére
 • elméleti és gyakorlati kutatómunkára, valamint innovatív fejlesztési feladatok elvégzésére
 • új problémák, új jelenségek feldolgozására
 • integrált ismeretek széles körű alkalmazására a társadalomtudományok területén
 • a szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására

Adottságok és készségek

 • szociális helyzetek iránti érzékenység
 • értékek, érdekek azonosításának, továbbá a saját érdekek és értékek professzionális kezelésének képessége
 • empátia
 • alkalmasság team munkára
 • a társadalmi folyamatok térbeli vetületének érzékelési képessége
 • a társadalmi-gazdasági folyamatok fizikai és pénzügyi vetületei érzékelésének képessége
 • racionális elemzés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képessége,
 • képesség a sikeres kommunikációra különböző személyekkel, csoportokkal, illetve a nyilvánossággal különböző módokon és helyzetekben
 • prezentációk, dokumentumok, tervek kidolgozásának képessége
 • lényeglátás és kreativitás
 • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége
 • kritikai attitűd, problémacentrikus látásmód
 • eredményorientált problémamegoldó gondolkodás
Főbb témakörök

Alapozó képzés 15 kredit

 • városszociológia, projektmenedzsment, közpolitika elméleti valamint kutatás-módszertani alapok.

Törzsképzés 35 kredit

 •  a város, mint sajátságos szerveződés gazdasági, társadalmi és politikai mechanizmusainak ismeretelméleti bemutatása, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai célrendszerek globális és lokális aspektusaira (fenntartható városfejlődés, integrált városfejlesztés, városi társadalmi problémák, szakpolitikai válaszok)
 • a stratégia alkotáshoz, a nemzeti rendszerek komparatív elemzéséhez valamint a helyi társadalmi-gazdasági adottságok megismeréséhez és elemzéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése projekt - és műhelymunka keretében
 • a participatív demokrácia kihívásainak, lehetőségeinek és korlátainak megismertetése
 • az operatív városfejlesztés eszköztárának és a komplex projektelőkészítés logikájának bemutatása
 • a szociális városrehabilitációs projektek megvalósítását lehetővé tevő jogi, finanszírozási és szervezeti eszköztár megismertetése
 • a szociális városrehabilitációs projektek komplex projekt-előkészítési folyamatának megismertetése
 • az urbanisztika másfél évszázados történetének átfogó jellegű bemutatása
 • a törzsképzés részét képezi a 100 órás terepgyakorlat

A szakdolgozat 10 kredit.


A KÉPZÉS TANTERVE

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

 • legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészet- vagy társadalomtudomány, jogi, gazdaságtudományok, természettudomány vagy műszaki képzési területen szerzett diploma

A felvétel módja

 • pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni
 • felvételi elbeszélgetés

A szóbeli felvételi ideje

 • külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után
 • azok a pályázók, akik ebben a félévben  szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének várható idejét tüntessék fel a CV-n

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

10<20 fő

Elhelyezkedési területek
 • irányító hatóságok
 • közreműködő szervezetek
 • monitoring intézmények
 • kereskedelmi és iparkamarák
 • fejlesztési ügynökségek
 • önkormányzatok
 • városfejlesztő társaságok
 • kistérségi területfejlesztési társulások
 • pályázatíró irodák
Érdemes ezt az egyetemet választani!
Volt BTK-s hallgatónktól