Tanulásmódszertani tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Tanulásmódszertani tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A képzés hozzájárulhat a közoktatásban már régóta esedékes általános iskolai napközik és tanulószobák átalakításának folyamatához új szempontokkal és az átalakításban aktívan résztvevő pedagógusok szemléletformálásával.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
275.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<24 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Tanulásmódszertani tanácsadó (Learning-methodology Consultant)
Képzés célja

Az élethosszig tartó tanulás egyre elterjedtebbé és szükségesebbé válásával, a munkaerőpiac gyors változásával egyre inkább a tanulás képessége válik az alkalmazkodás és sikeresség zálogává. Ez a tanulás felfogásában és segítésében egy olyan változást eredményez, ahol a hangsúly a tartalmi elemekről (hard skills; megtanulni valamit) egyre inkább a folyamatelemekre (soft skills; pl. megtanulni tanulni) tevődik át. Ezzel párhuzamosan a tanulással kapcsolatos pszichológiai és pedagógiai elméletek és gyakorlatok is változnak.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik járatosak a tanulás biopszichoszociális természetében és ebből a tudásukból fakadóan képesek hatékony, egyéni tanulási stratégiák és hálózatos gondolkodás kialakításában támogatni klienseiket. Élményszerű, önismereti tudás birtokában képesek átformálni a tanulással kapcsolatos attitűdöt és képesek tudományosan megalapozott, hatékony eszközökkel támogatni a tanulást. 

A megszerezhető végzettség birtokában a tanulásmódszertani szakemberek életkortól (iskoláskortól időskorig), demográfiai és pszichológiai jellemzőktől függetlenül tudják segíteni klienseiket abban, hogy önállóbb és hatékonyabb tanulóvá vagy a hatékony tanulást lehetővé tévő facilitátorokká váljanak. 

A képzés szükségessége

Az élethosszig tartó tanulás egyre elterjedtebbé és szükségesebbé válásával, a munkaerőpiac gyors változásával egyre inkább a tanulás képessége válik az alkalmazkodás és sikeresség zálogává. Ez a tanulás felfogásában és segítésében egy olyan változást eredményez, ahol a hangsúly a tartalmi elemekről (hard skills; megtanulni valamit) egyre inkább a folyamatelemekre (soft skills; pl. megtanulni tanulni) tevődik át. Ezzel párhuzamosan a tanulással kapcsolatos pszichológiai és pedagógiai elméletek és gyakorlatok is változnak. Újra teret hódít az az egészleges megközelítés, ahol a tanulást befolyásoló rendszerek közül a biológiai, a pszichológiai és a társas-társadalmi hatások együttesen kerülnek figyelembe vételre és az általános érvényű tudományos elméletek mellett azok személyre szabott megvalósítása is egyre nagyobb hangsúlyt kap. 

A képzés által megjelenő szakemberek hatása a felsőoktatási lemorzsolódás prevenciójaként is tekinthető, mivel az alacsonyabb oktatási szinteken való intervenció eredményeképpen az egyetemeknek már jelentősen felkészültebb és a tanulással kapcsolatos hozzáállás szempontjából tudatosabb hallgatókkal lesz lehetősége foglalkozni. 

A képzés hozzájárulhat a közoktatásban már régóta esedékes általános iskolai napközik és tanulószobák átalakításának folyamatához új szempontokkal és az átalakításban aktívan résztvevő pedagógusok szemléletformálásával. 

A jelenlegi szakértői gyakorlat egyik kimeneteként egyre nagyobb mértékben jelen van  javaslatként a tanulásmódszertani megsegítés, amely teljesülését akadályozza az ilyen irányú végzettséggel és/vagy ismeretekkel rendelkező szakemberek teljes hiánya. A képzés ezen a területen is hiánypótló ismeretanyaggal és jogosultsággal ruházza fel a végzett hallgatókat. 

A képzés elvégzésével a hallgatók képessé válnak arra, hogy a közoktatási rendszer különböző helyszínein a rendszer által le nem fedett szükségletekre válaszokat ajánljanak, az egyéni tanulási folyamatokat megtámogatják, az egyéni erősségek és nehézségek feltárásával és a kompenzációs lehetőségek kialakításával közbe tudnak avatkozni. 

Képzési jellemzők

A szakirányú továbbképzés megnevezése angol nyelven 

 • Learning-methodology Consultant Training

  A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angol nyelven

 • Learning-methodology Consultant

A szakirányú továbbképzés besorolása 

 • képzési terület szerint
  • bölcsészettudomány képzési terület
 • a végzettségi szint szerinti besorolás
  • ISCED 1997
   • alapképzési és mesterképzési szint esetén egyaránt 5A
  • ISCED 2011
   • alapképzési szint esetén 6, mesterképzési szint esetén 7
  •  az európai keretrendszer (EKKR)
   • alapképzési szint esetén 6, mesterképzési szint esetén 7
  • a magyar képesítési keretrendszer (MKKR)
   • alapképzési szint esetén 6, mesterképzési szint esetén 7
 • a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása
  • ISCED 1997
   • 312
  • ISCED-F 2013
   • 312

Képzési idő

 • 2 félév, 60 kredit

Konzultációs gyakoriság

 • tantermi órák kéthetente egy napon (összesen 8 alkalommal mindkét félév során péntek vagy szombati napokon)
 • az első és utolsó konzultációs alkalommal péntek és szombati napokon, az egyik ezek körül terepgyakorlat, melyre mindkét félévben sor kerül

A SZAKMAI KOMPETENCIÁK

Tudás

 • ismeri, érti és saját szakterületén alkalmazza a tanuláselméleti és kommunikációs modelleket és a tapasztalati tanulás folyamatát
 • ismeri, érti és saját szakterületén alkalmazza a reflexív és önreflexív gondolkodást
 • ismeri és érti a tanulási hatékonyságnövelés lehetőségeit és tengelyeit. 
 • ismeri és érti a kreatív gondolkodás és a rendszergondolkodás jellemzőit és folyamatát
 • ismeri és érti a szövegfeldolgozás és a szövegalkotás folyamatát. 
 • ismeri és érti a számítógéppel segített szövegértés és szövegfeldolgozásban rejlő lehetőséget, annak felhasználását és eszközeit. 
 • ismeri, érti és saját szakterületén alkalmazza a pályaorientációs modelleket
 • tisztában van a kliensei korosztályos, tanulással összefüggő pszichológiai jellemzőivel, alkalmazza az alapvető csoportdinamikai elképzeléseket
 • ismeri és érti a szerep fogalmát és működését, felhasználási lehetőségeit
 • korszerű és alapos interdiszciplináris (pszichológiai, pedagógiai,) tudással rendelkezik az iskolában előforduló atipikus működésekről, a beavatkozás lehetőségeiről
 • ismeri a tudományos írásmű elkészítéséhez szükséges kutatómunka sajátosságait
 • ismeri a tudományos írásmű műfajait, típusait, felépítését, szerkezetét

Képesség

 • képes komplex módon látni és kezelni a tanulás jelenségét
 • képes hatékony kommunikációs technikákat alkalmazni
 • képes egy szöveg feldolgozásának teljes folyamatát átlátni és tanítani
 • képes felmérni, hogy adott keretek milyen változást tesznek reálisan tervezhetővé, ez alapján tervezni és támogatni a tanulás folyamatát
 • képes változatos, korszerű, egyéni igények alapján átgondolt tanulásmódszertani eszköztár adekvát használatára
 •  képes az idegrendszeri működés és személyes motivációk alapján való kompenzatórikus lehetőségek feltérképezésére és kialakítására, a hálózatos gondolkodás és a problémamegoldó gondolkodás támogatására
 • képes céljai eléréséhez mozgásos, dramatikus tevékenységeket alkalmazni
 • képes csoportdinamika differenciált észlelésére és a helyzetek hatékony felismerésére
 • képes adekvátan alkalmazni a különböző tanárszerepeket az adott helyzetben
 • képes a jó gyakorlatok értelmezésén és elemzésén keresztül hatékony és méltányos oktatási és nevelési környezet és folyamat megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére

Attitűd

 • a fejlesztési célokhoz használt tartalmakra eszközként tekint a készségek és attitűdök formálásához
 • értéknek vallja, hogy az általa választott módszerekkel példát ad, ami az egyik leglényegesebb eszköze is egyben
 • fontosnak tartja az autonómiát és az önmotivációt mint a tanulás motorjait
 • tisztában van azzal, hogy az élmények a tanulás legfontosabb eszközei és hordozói
 • szakmailag nyitott az új megközelítésekre és eszközökre, jelen van benne a folytonos szakmai megújulás igénye
 • jellemző rá a kooperáció, aktívan keresi a szinergiák kiépítésének lehetőségeit
 • a jó gyakorlatokon és az azokra adott reflexiókon keresztül aktívan építi attitűdjét

Autonómia és felelősség

 • innovatív szakmai facilitátor a saját közösségében
 • rendszerszinten látja és kezeli a tanulással kapcsolatos problémákat
 • felelősséget vállal cselekvési tervek felállításában és megvalósításában
 • szinergikus módon működteti a tanulásszervezés folyamatát
 • képviseli az élethosszig tartó tanulás fontosságát
 • értékként és erőforrásként tekint az emberi sokszínűségre
Főbb témakörök

Oktatott tárgyak

 • csoportdinamika, kurzustervezés, tanácsadás alapjai 12 kredit
  • csapatépítés, önismeret
  • tanácsadói szerep és szemlélet
 • tanulás biológiai, pszichológiai, pedagógia és gyógypedagógiai alapjai 15 kredit
  • koncentrációfejlesztés
  • atipikus a tipikus tanulás
  • gondolkodási módok
  • tanulási technikák, tartományok
 • tanulásmódszertani szaktanácsadó szakmai törzsanyag 15 kredit
 • a tanulás feltételei
  • idő- és energiamenedzsment
  • tanulástámogatás- és szervezés
  • szövegekkel való komplex munka és ennek eszközei
 • terepgyakorlatok 8 kredit
  • egy-egy Projektnap múzeumi környezetben
  • terepgyakorlati nap speciális pedagógiai igényű gyermekek között.
  • önálló foglalkozások megtervezése és megtartása szakmai támogatás és reflexiós feldolgozás mellett
 • szakdolgozat 10 kredit
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A jelentkezés határideje
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél
 • felvételi elbeszélgetés a jelentkezési számok függvényében

A felvétel módja

 • jelentkezni a honlapunkról nyíló jelentkezési lappal (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és CV

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 12 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

10<24 fő

Elhelyezkedési területek

A képzés/szolgáltatás célcsoportja

Mindezek alapján egy újszerű szerepkör hiánya körvonalazódik, amely az alábbi színtereken tevékenykedő szakemberek számára nyújt segítséget, s így az alábbi csoportok számára lehet releváns és keresett a képzés

Olyan közoktatásban tevékenykedő tanárok, pedagógiai szakemberek, akik az alábbi diákcsoportok számára folyamatos tanulásmódszertani és szemléletformáló támogatást nyújtanak

 • nehezítettséggel küzdők 
 • szociális hátrányból indulók 
 • tehetséges diákok 

a körülöttük dolgozó Tanárok számára képesek 

 • módszertani konzultáció és látótér tágításban
 • szemléletformálásban
 • fejlődési úton való kísérésben segítséget nyújtani

a munkahelyük Iskolavezetése felé képesek 

 • valóságra való rálátásban, a helyzetfelmérésben
 • rendszer szintű változtatások megtervezésében, ennek támogatásában
 • aktuális folyamatot kísérésében és azok pillanatnyi helyzetéről való visszacsatolásában értő módon részt venni

az általuk tanított diákok szülei felé képesek az 

 • otthoni tanulás megtervezésében, problémakeresésben 
 • a diák iskolai működésének optimalizálásában
 • a tudatos tanulás felé való elmozdulásban és 
 • a szülői szerep "otthoni fejlesztő" felé való kiterjesztésében közreműködn

A képzés által megszerezhető tudás és képességek jelentős értéket képviselnek a Piaci szférában, így célcsoport lehetnek még mindazok, akik 

 • Piaci alapú egyéni tanácsadást nyújtanak a fenti csoportoknak 
 • Céges tanulás kihívásai során 
 • tanulási folyamatok előkészítésében és utánkövetésében segítenek 
 • egyéni megtámogatást nyújtanak a cégen belüli tanulásban résztvevőknek 
 • céges folyamatok olyan módon való újragondolása, ahol a tanulás megjelenhet és organikus részévé válik a működésnek (pld. hibák post mortem elemzése) 

A fent felsorolt igényekre válaszként egy olyan szakember típus képzése indokolt, aki 

 • az adott szervezetben otthonosan mozog 
 • az összes stakeholderrel képes kompatibilisen működni 
 • képes különböző szerepeket aktiválni a feladatának sikeres elvégzése érdekében 
 • hiteles szereplője a tanítás/tanulás folyamatának 
 • ő maga is folyamatosan tanul, képzi magát 
 • bizonyított mások tanulásban való megsegítésében 
 • megvalósítja az általunk ideálisnak gondolt tanulásmódszertani tanácsadó szerepet (lásd fenn) 

A képzés több olyan segítő szakmát végző elhivatott szakember számára nyújt egyedi lehetőséget a saját szakmai kompetenciái fejlesztésére, mint amilyenek a pedagógusok, szociális munkások, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, közoktatási vezetők, de akár szülők számára is komoly elmélyülési lehetőséget rejthet, ha egyébként a meghatározott bemeneti feltételeknek megfelelnek. 

A képzés egyben lehetőséget ad a tanári életpálya modell keretében a munkahelyen belüli karrierváltásra. 

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Pszichológia Intézet

képzésfelelős: Hoffmann Judit | +36 30 4845910 | hoffmannjudit12@gmail.com
szakmai operatív koordinátor: Schauermann Tamás | +36 70 3819547 | tamas@schauermann.hu
adminisztrátor: Lévai Teodóra | levai.teodora@pte.hu

Élvezzék az egyetemi éveket, hogy tudással gazdagíthatják magukat és hasznos dolgokkal törödhetnek.
Volt BTK-s hallgatónktól