Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség azon szakemberek számára nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Jelenleg nem indul

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
8<20 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
komplex szociális szolgáltatások szakembere
Képzés célja

olyan speciális szakembereket képezzen,  akik megfelelő kompetenciával rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében.

A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatók; mégpedig bármelyik szektorhoz (állami, piaci, illetve civil) tartozó szolgáltató rendszerek és intézmények keretében. A szakembereket speciális kompetenciájuk alkalmassá teszi az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

Képzési jellemzők

Konzultációs gyakoriság

 • félévente 4 alkalom (csütörtök-péntek)

A képzésen végzettek ismerik

 • az emberi szükségleteket meghatározó tényezők komplex rendszerét és a szükségletek kielégítésének különféle módjait; a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igényeket meghatározó tényezőket, beleértve az életminőség, az akadályozottság, a társadalmi tagság szempontjait
 • a család, az állam, a piac, és más szereplők helyét a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igények kielégítésében, beleértve az informális támogatás működését, a kereslet és kínálat viszonyát, valamint a közösségi feladatellátást meghatározó tényezőket
 • a szolgáltatások tervezésének, fejlesztésének, működtetésének elveit és módszereit; valamint szakpolitikai, szervezeti, finanszírozási, szabályozási szempontjait, tekintettel a szolgáltatások közös, illetve specifikus jellemzőire (általános érdekű szolgáltatások közös jellemzői, illetve az általános érdekű szociális szolgáltatások, illetve más szolgáltatások sajátos jellemzői)
 • a komplex szolgáltatások létrehozását és működését meghatározó feltételeket, a területi és ágazati munkamegosztás jellemzőit, az interprofesszionális kooperáció szervezésének módjait
 • az általános érdekű szolgáltatások, azon belül különösen az általános érdekű szociális szolgáltatások Európai Uniós és nemzetközi kontextusát

A képzésen végzettek alkalmasak

 • a szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások biztosításában érintett szereplők azonosítására, együttműködésük szervezésére
 • aszociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások területi (helyi, regionális, nemzeti, közösségi) dimenzióinak elemzésére; a szolgáltató rendszerek komparatív elemzésére
 • a szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások iránti szükségletek azonosítására, a hozzáférést akadályozó tényezők elemzésére
 • a szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások létrejöttére és működésére irányuló szakpolitikák elemzésére, a szolgáltató rendszer tervezésére, az ezekkel kapcsolatos szakpolitikai döntés előkészítésére
 • a szolgáltató rendszer evaluációjára, minőségének biztosítására, fejlesztésére, hatástanulmányok elkészítésére, illetve ezen alapuló fejlesztési koncepciók kidolgozására
 • a szociális, illetve a komplex szolgáltatások terén a szolgáltató rendszer, illetve a szolgáltató intézmény folyamatos működésének biztosítására
 • a közösség szolgáltatásokra vonatkozó szabályainak és deklarált elveinek alkalmazására, ezeknek a hazai szolgáltatások körében, illetve az országhatáron átnyúló szolgáltatások keretében történő alkalmazására
 • a nemzetközi ellátórendszerek elemzésére, az úgynevezett módszertani „jó gyakorlatok" felismerésére és azok adaptálási lehetőségeinek kidolgozására

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek

 • a szolgáltatást igénybe vevők személyes autonómiájának tisztelete, problémáik és szociális helyzetük iránti érzékenység
 • önálló, kreatív munkavégzés képessége, ugyanakkor team munkára való képesség
 • képesség mások szakmai munkájának irányítására
 • szervezetekben, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre való képesség
 • racionális elemző készség
 • tervezés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képessége
Főbb témakörök

Alapozó képzés

 • a közfeladatok szervezésének modelljei, azok megvalósulási módjai.  A szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti szükségletet megalapozó (biológiai, pszichológiai, szociológiai, jogi stb.) tényezők 6 kredit
 • reflektív gondolkodás és gyakorlat 6 kredit

Törzsképzés

 • a szociális, valamint az ahhoz kapcsolódó más szolgáltatások szakpolitikai kérdései (tervezés; szakpolitikai döntéshozatal; szakpolitikai programok; társadalmi szükségletek és/vagy illetve piaci kereslet felmérése) 3 kredit
 • a szociális, valamint az ahhoz kapcsolódó más szolgáltatások rendszere (hazai és külföldi rendszerek, jogi, közigazgatási, szervezeti és más szempontok; a szolgáltató rendszer feladatai) 3 kredit
 • a szolgáltatások fejlesztése. Az általános érdekű szociális szolgáltatások ágazati, területi, nemzeti, illetve európai környezete (ágazati munkamegosztás és kooperáció, területi munkamegosztás modelljei, nemzeti rendszerek összehasonlítása, európai politikák és előírások) 6 kredit
 • a szociális szolgáltatások, valamint a komplex szolgáltatások szervezése és működtetése (szolgáltatási és szervezeti modellek, igénybevevők és szakemberek szerepe a szolgáltatásokban, a szolgáltatások standardizálása és minőségbiztosítása, szolgáltató rendszerek és szervezetek irányítása és vezetése, teljesítmény és hatás mérése, kooperáció és koordináció, egyéni szintű szolgáltatásmenedzsment) 3 kredit

A gyakorlatokra vonatkozó követelmény (a felsorolt ismeretkörök anyagából)

 • műhelymunka, kutatás, projektmunka 13 kredit
 • terepgyakorlat 10 kredit

Szakdolgozat 10 kredit

Képzés helyszíne(i)
Pécs
A képzés tanterve
Tanterv
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A szak felvételének feltétele

 • legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, jogi, orvos- és egészségtudomány vagy  pedagógusképzés képzési területen szerzett diploma. Az angol nyelvű képzés választása esetén felsőfokú angol nyelvtudás szükséges

A felvétel módja

 • jelentkezni a honlapunkról nyíló jelentkezési lappal (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot;valamint felvételi beszélgetés
 • a szóbeli felvételi idejéről külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 8 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

8<20 fő

Elhelyezkedési területek

A szakképzettség azon szakemberek számára nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatók; mégpedig bármelyik szektorhoz (állami, piaci, illetve civil) tartozó szolgáltató rendszerek és intézmények keretében. A szakembereket speciális kompetenciájuk alkalmassá teszi az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2.

Vojtek Éva | vojtek.eva@pte.hu

Örüljenek, hogy ott tanulhatnak, mert nagyon impulzív, jó környezet. Szakmailag és érzelmileg is jó bázis. Használjatok ki minél több lehetőséget!
Volt BTK-s hallgatónktól