Dokumentumok

Adatvédelmi tájékoztatók és nyereményjáték szabályzatok 

 

Időszakos nyereményjátékok

Bike Weekend x PEN nyereményjáték - 2024

Részvételi és játékszabályzat: Bike Weekend x PEN nyereményjáték

1. Az „Bike Weekend x PEN” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) (”Főszervező”).  

2. A játékon való részvétel időtartama: 2024. május 11. 11:00-15:00 

3. A Játékról bővebb információ a PTE Facebook eseményénél érhető el: https://www.facebook.com/events/412464761680995  Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá. 

4. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá. 

5. A játékban történő részvétel feltételei:  

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

5/b) A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2024. május 11.-én 11:00 és 15:00 között a Főszervező által szervezett „BikeWeekend x PEN” játéban részt vesz és nevét, telefonos, valamint email-es elérhetőségét megadja a helyszínen kihelyezett sorsolási urnába. 

5/c) A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot. 

5/d) A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Főszervező a játékban való azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a Játékos által - hozzájárulás alapján - önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, felhasználását figyelemmel a 6/d) pontban foglaltakra is. Rögzítésre kerülő adatok: név, e-mail cím, telefonszám. 

6. Sorsolás és a nyeremény átadása  

6/a) A Játék nyereménye: 2 db PEN belépő a 05.11. (szombat) napra, melyet egy személy nyerhet el. 

6/b) A nyeremény átadása: a Főszervező a nyerteseket véletlenszerű sorolással (urnából történő kihúzással) dönti el, majd ezt követően 10 percen belül külön értesíti a nyertest a nyeremény átadásának időpontjáról és módjáról. A sorsolásról videófelvétel készül, melyet a Pécsi Tudományegyetem Instagram oldalán közzétesz (Irány a PTE (@irany_a_pte) • Instagram-fényképek és -videók). A nyertes válasz üzenetben köteles az értesítés kézhezvételét 1 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló üzenetet, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 3 órán belül sikertelen marad, úgy a nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.  

6/c) A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a nyeremény átvételekor a Főszervező kérésére felmutatni. A Főszervező nem kötelezhető a nyeremény átadására, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Főszervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul. 

6/d) A Szervezők a nyeremény nyertesének a nevét és a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapjukon, közösségi média oldalaikon és vállalati videóanyagaikban teszik közzé, amelyért a nyertesnek külön díjazást nem fizetnek. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a nyertes neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.  

6/e) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban: A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  

7.) Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény - ide nem értve a Főszervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények - érvényesítésének lehetőségét. A Főszervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse. 

8.) Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás 

8/a) Tájékoztatás a Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6/b) pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 

8/b) Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után megsemmisíti, legkésőbb 2024. május 11-én 20:00-kor. 

8/c) Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 

A Rendezvényen résztvevő személyekről készült képi és videós felvételek az Egyetem különféle offline és online felületein is közzétételre kerülhetnek, így adatfeldolgozóként jogosultak az adatok megismerésére: 

Az adatfeldolgozók adatai: 

Neve: Meta Platforms Inc., 

Székhelye:1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország,  

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Kapcsolatfelvétel: https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ 

9.) A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

10.) A játék lebonyolításával, további információért vagy panasz bejelentéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen érdeklődjön: 

Dr. Hegedüs Réka 

+36308933475 

hegedus.reka@pte.hu 

  

Kelt: Pécs, 2024. május 08.  

Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság  

„Főszervező”  

PTE x Mecsekfitness TikTok nyereményjáték - 2024

Részvételi és játékszabályzat: PTE x Mecsekfitness TikTok nyereményjáték

1. A játék és a szervező

Y-shift Kft. (7636 Pécs, Neumann J. u. 24.) a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca. 4.) nevében, továbbiakban: Szervező

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. § A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Kommunikációs Ügynökség és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2024. május 06. – 2024. május  12. 23:59

Nyertesek száma: 2

Nyeremény:

2 db havi bérlet a Mecsekfitness konditerembe (Pécs, Ybl Miklós u. 10, 7633)

Sorsolás:2024. május 13. 11:00 óra, véletlenszám generátor segítségével.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 3 órán belül.

A játék menete:

Egy Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, amennyiben saját profilján beköveti a nyereményjátékot megosztó TikTok oldalt (@pte1367) és megjegyzésben/hozzászólásban megjelöl kettő valós személyt a nyereményjáték bejegyzése alatt. 

A kritériumokat  teljesítő játékosok közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra egy nyertes, akit a szabályzatban meghatározott  ajándékcsomagban részesítünk. 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a Instagram privát üzenetben

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ha nem követi a PTE (@pte1367) TikTok oldalát

§ha nem kommentel a nyereményjátékot bejelentő videó alá

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertes TikTok üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot, miután hozzászólásban és privát üzenetben kihirdetésre került az eredmény és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kétféleképp juthat el a nyerteshez, személyes átvétel során, vagy postázással. A nyeremény átvételére a nyertesnek 5 munkanap áll rendelkezésre. A személyes átvétel helyszíne: 7622 Pécs, Siklósi út 3, 2. emelet, 8-9-es iroda (YCO digitális ügynökség). Postázás esetén, a nyertes 5 napon belül köteles megadni a postázáshoz szükséges adatokat, úgy mint a lakcím, telefonszám, email cím. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből / átvételről, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a változtatás jogát fenntartja!

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a TikTok semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

11. Kapcsolattartás

A játék lebonyolításával, további információért vagy panasz bejelentéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen érdeklődjön:

Gellén Elizabeth

+36 20 515 7111

gellen.elizabeth@yco.hu 

2024.04.16

PTE Szemeszterindító nyereményjáték - 2023

Részvételi és játékszabályzat: PTE Szemeszterindító nyereményjáték 

1. A játék és a szervező

Y-shift Kft. (7636 Pécs, Neumann J. u. 24.) a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca. 4.) nevében, továbbiakban: Szervező 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el...

§ A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Kommunikációs Ügynökség és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023. augusztus 23. – 2023. augusztus 30. 23:59 

Nyertesek száma: 3

Nyeremény: 3 x 1 db havi Mecsek Fitness bérlet

Sorsolás: A nyeremény 2023. augusztus 31. 11:00 órakor kerül kisorsolásra véletlenszám generátor segítségével.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 3 órán belül.

A játék menete: Egy Játékos egy kommenttel vehet részt a játékban, melyet a saját profiljáról tesz közzé a PTE (@irany_a_pte) nyereményjátékot hirdető posztja alatt Instagramon. A kommentben pedig megjelöl egy másik valós Instagram profilt.

A kritériumokat teljesítő játékosok közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra három nyertes, akit a szabályzatban meghatározott nyereményben részesítünk. 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

§ ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a Instagram privát üzenetben 

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; 

§ha nem kommenttel a nyereményjátékot bejelentő Instagram poszt alá 

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

5. Nyertesek értesítése

A nyertes Instagram üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot, miután hozzászólásban és privát üzenetben kihirdetésre került az eredmény és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére. 

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételére a nyertesnek 10 munkanap áll rendelkezésre. Az átvétel helyszíne: 7621 Pécs, Király utca 42, YCO iroda. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a változtatás jogát fenntartja! 

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály. 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

11. Kapcsolattartás

A játék lebonyolításával, további információért vagy panasz bejelentéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen érdeklődjön: 

Papp Krisztina 

+36 30 966 3436 

papp.krisztina@yco.hu 

2023.08.22.

PTE TikTok filter nyereményjáték - 2023

Részvételi és játékszabályzat: PTE TikTok filter nyereményjáték

1. A játék és a szervező

Y-shift Kft. (7636 Pécs, Neumann J. u. 24.) a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca. 4.) nevében, továbbiakban: Szervező

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. § A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Kommunikációs Ügynökség és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023. július 26. - 2023. július 30.

Nyertesek száma: 1 

Nyeremény:

1 db PTE ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db bambusz étkészlet, 1 db kulacs, 1 db buborékfújó, 2 db Imagine ajándékutalvány az Imagine.hu felajánlásából, 2 db lemosható tetkó

Sorsolás: A nyeremény  2023. július 31. 11:00 óra kerül kisorsolásra véletlenszám generátor segítségével.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 3 órán belül.

A játék menete:

Egy Játékos egy videóval vehet részt a játékban, melyet a saját profilján tesz közzé a játék időtartama alatt és alkalmaznia kell a játékot meghirdető oldal (@pte1367) által létrehozott pte1367 filtert. Továbbá szükséges követnie a posztot megosztó TikTok oldalt (@pte1367). 

A kritériumokat teljesítő játékosok közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra egy nyertes, akit a szabályzatban meghatározott  ajándékcsomagban részesítünk. 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a Instagram privát üzenetben

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ha nem posztol videót a filter használatával  a személyes TikTok oldalára

§ha nem követi a PTE (@pte1367) TikTok oldalát

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertes TikTok üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot, miután hozzászólásban és privát üzenetben kihirdetésre került az eredmény és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételére a nyertesnek 10 munkanap áll rendelkezésre. Az átvétel helyszíne: 7621 Pécs, Király utca 42, YCO iroda. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a változtatás jogát fenntartja!

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a TikTok semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

11. Kapcsolattartás

A játék lebonyolításával, további információért vagy panasz bejelentéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen érdeklődjön:

Papp Krisztina

+36 30 966 3436

papp.krisztina@yco.hu 

2023.07.26.

Részvételi és játékszabályzat: PTE „Kincskereső” nyereményjáték (2023.04.10-12.)

1. A játék és a szervező

Y-shift Kft. (7636 Pécs, Neumann J. u. 24.) a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca. 4.) nevében, továbbiakban: Szervező

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. § A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Kommunikációs Ügynökség és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023. április 10. – 2023. április  12. 23:59

Nyertesek száma: 13 fő, amiből 10 fő a játék részvétele közben nyer, 3 fő pedig kisorsolásra kerül az összes játékos közül.

Nyeremény:

1 db PEN bérlet, a PTE EHÖK felajánlásával

3 db családi belépő, a Harkányi Gyógyfürdő felajánlásával

1 db 2 havi kondibérlet a Fitness Five-ba

5 db PTE 1. ajándékcsomag, melynek tartalma: 1db bambusz étkészlet, 1 db kulacs, 1 db buborékfújó

3 db PTE 2. ajándékcsomag 2, melynek tartalma: 1 db pokróc, 1 db pohár, 1 db legyező

 

Sorsolás: A nyeremények egy időpontban 2023. április 13. 11:00 óra kerülnek kisorsolásra véletlenszám generátor segítségével.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 3 órán belül.

A játék menete: 

A játékosok 2023. 04.10 és 04.12 között egy kincskereső játékban vesznek részt. A Játék kizárólag ebben az időszakban történik, visszamenőleg pecsétet nem lehet gyűjteni, csak az adott naphoz tartozó helyszínen szerzett pecsét érvényes.

Az első nap (2023.04.10.) a PTE Instagram oldalára (@iranyapte) kikerülő játékfelhívó posztban meg kell nézniük, hol tudják megkeresni az első jelszót. A poszt instrukciói alapján elmennek a megadott helyre, ahol az Instagramon leírt játékszabályok szerint megfejtik a rejtvényt és egy szót kapnak. Ezt a jelszót ezután a térkép megjelölt helyén be kell mondani, és a kerek részbe beírni ahhoz, hogy megkapják a pecsétfüzetet és az első pecsétet. 

Amint megvan az első pecsét, az első 5 játékos, aki posztol egy képet, amin tisztán látszik a pecsétfüzete, melyre felírta a nevét és megjelöli a PTE oldalát IG story-ban (@irany_a_pte) PTE 1. ajándékcsomagot nyer. 

A második nap (2023.04.11.) szintén a PTE Instagram oldalán (@irany_a_pte) kell megnézniük, a már kiegészült térkép következő helyszínét, ahol meg tudják keresni a második jelszót. A poszt instrukciói alapján elmennek a megadott helyre, ahol az Instagramon leírt játékszabályok szerint, megfejtik a rejtvényt. A jelszót ezután a térkép következő megjelölt helyén be kell mondani, és a kerek részbe beírni, hogy megkapják a pecsétfüzetbe a második pecsétet is.

Amint megvan 2 pecsét, az első 3 játékos, aki posztol egy képet, amin tisztán látszik a pecsétfüzete, melyre felírta a nevét és megjelöli a PTE oldalát IG story-ban (@irany_a_pte) PTE 2. ajándékcsomagot nyer.

A harmadik nap (2023.04.12.) szintén a PTE Instagram oldalán (@irany_a_pte) kell megnézniük, a már kiegészült, teljes térkép utolsó darabkáján jelölt helyszínt, ahol meg tudják keresni a harmadik jelszót. A poszt instrukciói alapján elmennek a megadott helyre, ahol az Instagramon leírt játékszabályok szerint, megfejtik a rejtvényt és egy szót kapnak. Ezt a jelszót ezután a térkép következő megjelölt helyén be kell mondaniuk és a kerek részbe beírni, hogy megkapják a pecsétfüzetbe a harmadik és egyben utolsó pecsétet is.

Amint megvan a 3 pecsét, az első játékos, aki posztol egy képet, amin tisztán látszik a pecsétfüzete, melyre felírta a nevét és megjelöli a PTE oldalát IG story-ban (@irany_a_pte) 2 havi kondibérletet nyer a Fitness Five-ba, aki pedig másodikként posztol, az 1 db Harkányi Gyógyfürdő belépőt nyer. 

Ahhoz, hogy “kvalifikálják” magukat a játékosok a főnyereményhez ( PEN BÉRLET) és még 2 értékes nyereményhez (belépő a Harkányi Gyógyfürdőbe), legalább kettő pecséttel rendelkezniük kell. 

A főnyereményért és két értékes nyereményért való sorsolásban való részvétel feltétele: A játékos posztol egy képet amin tisztán látszik a pecsétfüzete, melyre felírta a nevét és megjelöli a PTE oldalát IG story-ban (@irany_a_pte). 

Ezeket összesítjük és így fogunk sorsolni 1 főt, aki megnyeri a PEN bérletet, és 2 főt aki 1-1 db családi belépőt nyer Harkányi Gyógyfürdőbe. 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók. A nyertesek neveit a Szervező Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 3 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. Az ajándékutalványok 2023. december 31-ig felhasználhatók, készpénzre nem válthatók!

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a Instagram privát üzenetben

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ ha nem posztol képet, a PTE (@irany_a_pte) megjelölésével IG oldalra

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesek Instagram üzenetben veszik fel velünk a kapcsolatot, miután posztban kihirdettük a nyerteseket és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Instagram bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) és válaszhozzászólással segítjük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételére a nyerteseknek 7 munkanap áll rendelkezésre. Az átvétel helyszíne: 7621 Pécs, Király utca 42, YCO iroda. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a változtatás jogát fenntartja!

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

11. Kapcsolattartás

A játék lebonyolításával, további információért vagy panasz bejelentéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen érdeklődjön:

Papp Krisztina

+36 30 966 3436

papp.krisztina@yco.hu 

2023.03.31.

Nyereményjáték játékszabályzat a Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság által szervezett „Multigames E-sport centrum” elnevezésű promóciós nyereményjátékhoz - 2023

Nyereményjáték játékszabályzat a Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság által szervezett „Multigames E-sport centrum” elnevezésű promóciós nyereményjátékhoz. / Game rules for the promotional sweepstakes “Multigames E-sport Center” organized by the Public Relations Center of the University of Pécs 

1. Az „ Multigames E-sport centrum” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) (”Főszervező”). 

2. A játékon való részvétel időtartama: 2023. február 20–március 6. 

3. A Játékról bővebb információ a PTE Facebook oldalán érhető el. Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá. 

4. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook és a TikTok által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá. 

5. A játékban történő részvétel feltételei: 

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

5/b) A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2023. február 20–március 6. között a Főszervező által létrehozott bejegyzésben megjelöli azt a személyt, akivel szeretné megnyerni a felajánlott nyereményt, like-olja a bejegyzést, valamint Facebookon meg is osztja azt. 

5/c) A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot. 

5/d) A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Főszervező a játékban való azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos közösségi médiában nyilvánossá tett adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a Játékos által - hozzájárulás alapján - önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, felhasználását figyelemmel a 6/d) pontban foglaltakra is. 

6. Sorsolás és a nyeremény átadása 

6/a) A Játék nyereménye: 

          - 20db 5000Ft értékű Multigames ajándékutalvány 

6/b) A nyeremény átadása: a Főszervező a nyerteseket a sorolást követően 14 napon belül külön értesíti a nyeremények átadásának időpontjáról és módjáról. A nyertes válasz üzenetben köteles az értesítés kézhezvételét 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló üzenetet, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 14 napig sikertelen marad, úgy a nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor. 

6/c) A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a nyeremény átvételekor a Főszervező kérésére felmutatni. A Főszervező nem kötelezhető a nyeremény átadására, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Főszervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul. 

6/d) A Szervezők a nyeremény nyertesének a nevét és a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapjukon, közösségi média oldalaikon és vállalati videóanyagaikban teszik közzé, amelyért a nyertesnek külön díjazást nem fizetnek. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a nyertes neve és lakcímének városneve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. 

6/e) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban: A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

7.) Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény - ide nem értve a Főszervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények - érvényesítésének lehetőségét. A Főszervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse. 

Kelt: Pécs, 2023. február 20. 

Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság 

„Főszervező” 

 

Game rules for the promotional sweepstakes “Multigames E-sport Center” organized by the Public Relations Center of the University of Pécs 
1. The organizer of the sweepstakes “Multigames E-sport Center” (“Game”) is the Public Relations Center of the University of Pécs (seat: H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) (“Main Organizer”). 

2. Duration of participation: 20 February 2023 – 6 March 2023. 

3. More information about the Game can be found on the University’s Facebook page. This promotion is not subject to Act XXXIV of 1991 on Gambling Operations (Szjtv.). 

4. The Game is in no way sponsored or endorsed by, or affiliated with, Facebook and Tiktok. 

5. Conditions for participating in the Game: 

5/a) Any natural person ("Player") who is a Hungarian citizen with permanent residence in Hungary and has the capacity to act and who meets all the conditions of these Game Rules may participate in the Game. The owners, executives and employees of the Organizers, their employees, executives, employees and owners of other companies that may be directly involved in the operation of the Game, and their close relatives, pursuant to Subsection 1 of Section 1 (8:1) of the Civil Code, are not allowed to participate. 

5/b) The condition of participation in the Game is that between 20 February 2023 and 6 March 2023, the Player identifies the person with whom they would like to win the offered prize, likes the post and shares it. 

5/c) By participating in the game, the Player automatically accepts the Game Rules. 

5/d) By participating in the Game, the Player agrees that the Main Organizer may process their personal data for the purposes of identification in the game, participation verification and the drawing and delivery of prizes. The data management activity covers the recording of the Player's data made public on social media, its use in the draw, as well as the recording and use of the personal data voluntarily provided by the Player with consent for the purpose of prize distribution, subject to the provisions of point 6/d). 

6. Draw and prize delivery 

6/a) The prize of the Game: 

          - 20 Multigames gift vouchers worth HUF 5,000  

6/b) Prize delivery: the Main Organizer will notify the winners separately of the date and method of prize delivery within 14 days of the draw. The winner shall acknowledge receipt of the notification within 10 (ten) working days by sending a reply message. If the winner fails to send a confirmation message within the above deadline or if the winner's notification is unsuccessful for 14 days after the draw, the winner will be automatically disqualified. No alternate winner will be drawn. 

6/c) The winner is required to provide proof of identity with the appropriate personal documents at the time of prize delivery and to present such documents upon request by the Main Organizer at the time of prize collection. The Main Organizer shall not be obliged to deliver the prize should the Player fail to provide proof of identity. The winning Player shall cooperate in order to receive the prize in accordance with these Game Rules. The Main Organizer shall not be held liable in the event that the winner fails to comply with this obligation to cooperate and the delivery of the prize is consequently prevented. 

6/d) The Organizers will publish the name of the prize winner and images, audio and video footage recorded at the prize-giving event on their website, social media pages and corporate video materials, for which no additional remuneration will be paid to the winner. Publication will only include the name and city name of the winner, which all Players expressly consent to by entering the Game. 

6/e) Other conditions relating to the prize: the prize is not redeemable for cash and is not transferable. Any tax liability associated with the prize shall be borne by the Organizer. 

7.) In the event of a dispute arising in connection with the Game, the decision of the Organizer shall prevail and shall be binding on all Players participating in the Game. The Organizer expressly excludes the possibility of asserting any claim against the Organizer in connection with the operation of the Game, including any legitimate claims arising from the data management by the Main Organizer. The Main Organizer shall reserve the right to unilaterally modify the terms and conditions of the Game during its duration, or to suspend or terminate the Game by unilateral decision. 

Dated: Pécs, 20 February 2023 

Public Relations Center of the University of Pécs 

„Main Organizer” 

Részvételi és játékszabályzat: „Adventi” nyereményjáték az "Irány a PTE!" Instagram oldalon - 2022

1. A játék és a szervező

Y-shift Kft. (7636 Pécs, Neumann J. u. 24.) a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca. 4.) nevében, továbbiakban: Szervező

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. § A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Kommunikációs Ügynökség és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022. november 27. – 2022. december 24. 10:00

Nyertesek száma: 3

Nyeremény: A 3 véletlenszerűen kisorsolt nyertes fejenként 1 db PTE ajándékcsomagot nyer, melynek tartalma: 1 db puha polár takaró, 1 db környezetbarát bambusz evőeszközkészlet, 1 db repohár, 1 db matrica tetkó.

Sorsolás: 2022. december 24. 11:00 óra

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 3 órán belül.

A játék menete: A játékosok Advent vasárnaponként 1 db kérdést kapnak üzenőfali bejegyzés formájában, melyet a PTE Instagram oldalán (https://www.instagram.com/irany_a_pte/) teszünk közzé. A játék időtartama alatt összesen 4 db üzenőfali bejegyzés kerül ki. A poszt alatt kommentben várjuk a válaszokat. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. Minden játékos posztonként egy jó válasszal jogosult a sorsoláson való részvételre. Az összesen 3 darab nyertest a kérdésre válaszoló játékosok közül sorsoljuk ki véletlenszerűen.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyertesek neveit a Szervező Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 3 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a Instagram privát üzenetben

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése

A nyertesek Instagram üzenetben veszik fel velünk a kapcsolatot, miután posztban kihirdettük a nyerteseket és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Instagram bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) és válaszhozzászólással segítjük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Szervező 60 napon belül gondoskodik a Nyeremények kiszállításáról a Nyertes(ek) által megadott szállítási címre.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2022.11.25.

A Pécsi Tudományegyetem "Irány a PTE!" Instagram oldalán zajló online játék - 2022

Instagram nyereményjáték szabályzat 

1.    Szervezés és lebonyolítás 
A Pécsi Tudományegyetem “Irány a PTE!” Instagram oldalán zajló online játék (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Szervező), amelynek bejegyzett székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., adószáma: 19308681-2-02, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 
•    A Játék részvétele során megadott személyes adatok kezelője a PTE. 
•    A Játékra való jelentkezés során megadott személyes adatok feldolgozója a PTE. 

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a pte.hu/felveteli oldalon: https://pte.hu/hu/felveteli/dokumentumok 
 

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a résztvevő bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. 
 

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. A PTE fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni. 
A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Irány a PTE! Instagram oldalon. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

2.    Részvételi szabályzat 
A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. 
A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai. 
A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. 

3.    A Játék időtartama 
A promóciós játék teljes időtartama: 2022. augusztus 8 - szeptember 1., mely során három alkalommal lehet részt venni: 2022. 08-14.; 2022. 08.15-21.; 2022.08.22-28. között.
Nyeremények sorsolása: 2022. augusztus 14., augusztus 21., augusztus 28.  
 

4.    A játékban résztvevők köre és a játék menete 
A játékokban az az Instagram felhasználó vehet részt, aki a játékokban teljesíti a feltételeket. A kitöltők között játékonként 1 db PTE ajándékcsomag kerül kisorsolásra. A nyerteseket a Pécsi Tudományegyetem munkatársai véletlenszerűen sorsolják ki. 
Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói.  
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:  
- a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,  
- más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.  

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 

5.    Nyeremények 
A kitöltők között nyereményjátékonként 1 db PTE ajándékcsomag kerül kisorsolásra.  
A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési költségeket a Pécsi Tudományegyetem viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyeremények a sorsolás napját követő naptól kezdődően két hónapon belül vehetők át. A Szervező postai úton kézbesíti a nyereményeket, melynek részleteiről írásos formában, az Instagram oldal üzenetküldő funkcióján keresztül egyeztet a nyertesekkel. 

6.    Adatvédelem 
A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. 

 

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, a nyereményjáték során végzett (továbbiakban: Játék) résztvevő érintetteknek személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. 

6.1. Adatkezelő és Adatfeldolgozó 

Név: Pécsi Tudományegyetem 
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár 
Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda 
Képviselő: Győrffy Zoltán 
Kapcsolattartó neve: Dr. Hegedüs Réka 
Telefonszám: 0630/3704776 
E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely 
Elérhetősége: szoke.gergely@ajk.pte.hu ; +36-72-501 500/ 23321-es mellék 

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához külsős megbízottak - jelen esetben a nyeremény házhozszállítását teljesítő cégek - jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek vagy adatfeldolgozók az adatokat - előzetes felhatalmazás nélkül - nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. 

Az Egyetem a nyertes érintett nevét, az érinett és a nyilvánosság tájékoztatása céljából a Meta Platforms Ireland Limited számára továbbíthatja.

Meta Platforms Ireland Limited; 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland adatvédelmi tájékoztató: https://help.instagram.com/196883487377501 és https://www.facebook.com/privacy/policy/


A házhozszállítást teljesítő cégek: 

Név: Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Telefon: +36 1 767 8282 
Weboldal: posta.hu 
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#1

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 
Telefon: +36 29 886 700 
Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home 
E-mail: adatvedelem@gls-hungary.com 

Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/Privacy_policy_20211004_HU.pdf 

6.2. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama: 
Az adatkezelés célja: a játékon való részvétel és a nyeremény, nyerteshez való eljuttatása. 
A kezelt adatok köre: név, nyeremény elnyerése esetén: levelezési cím. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 
Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a játék bezárását követően a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. 
Az adattárolás módja: elektronikusan. 

6.3. Személyes adatok forrása: 

Közvetlenül az érintettől származik. 

6.4. Az érintettek jogai 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

6.4.1. Átlátható tájékoztatás 

Az érintett kérelmére az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen: 

•    az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről 
•    a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról 
•    a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről 
•    a személyes adatok címzettjeiről 
•    az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról 
•    az adatkezelés tervezett időtartamáról 
•    az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról 
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról 
•    arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása 
•    az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is. 

6.4.2. Hozzáférési jog 

a)    Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

b)    A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) a iranyapte@pte.hu vagy 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. címen vagy az adatvédelmi tisztviselő valamely elérhetőségén gyakorolható. 

c)    Az érintett részére kérésére - személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás. 

6.4.3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

6.4.4. A törléshez való jog 

a)    Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat: 

•    Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
•    Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
•    Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
•    A személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
•    A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
•    A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor. 

a)    Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez. 

6.4.5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

a)    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését 
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez. 
•    Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben. 

b)    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

6.4.6. Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

6.4.7. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

6.4.8. Eljárási jogszabályok 

a)    Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

b)    A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

c)    Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

d)    Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

e)    Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről. 

f)    Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

6.4.9. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

6.4.10. Adatvédelmi Hatósági eljárás 

Az érintett jogosult a jogsérelem esetén vagy amennyiben annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni. 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 1 391 1400 

A Pécsi Tudományegyetem Facebook oldalán zajló online játék - 2022

Facebook nyereményjáték szabályzat

1.    Szervezés és lebonyolítás
A Pécsi Tudományegyetem Facebook oldalán zajló online játék (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a FERLING Kft. (továbbiakban: Szervező), amelynek bejegyzett székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8., adószáma: 11018661202, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
•    A Játék részvétele során megadott személyes adatok kezelője a PTE.
•    A Játékra való jelentkezés során megadott személyes adatok feldolgozója a FERLING Kft.

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a pte.hu/felveteli oldalon: https://pte.hu/hu/felveteli/dokumentumok
A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a résztvevő bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.
Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. A FERLING Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.
A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Irány a PTE! Instagramon. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

2.    Részvételi szabályzat
A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem és a FERLING Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai.
A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

3.    A Játék időtartama
A promóciós játék teljes időtartama: 2022. április 21-29., május 2-16., május 16-30.
Nyeremény sorsolás: 2022. május 2., május 16., május 30. 
Eredményhirdetés: a nyerteseket e-mail formájában értesítjük ki

4.    A játékban résztvevők köre és a játék menete
A játékban az a Facebook felhasználó vehet részt, aki a nyereményjátékban megjelölt kérdőívet kitölti. A játékban kérdőívenként 1 személy csak 1 alkalommal vehet részt, függetlenül kitöltései számától. A kitöltők között kérdőívenként 3 db PTE ajándékcsomag kerül kisorsolásra. A nyerteseket a FERLING Kft. munkatársai véletlenszerűen sorsolják ki.
Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: 
- a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni, 
- más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. 
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

5.    Nyeremények
A kitöltők között kérdőívenként 3 db PTE ajándékcsomag kerül kisorsolásra. 
A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési költségeket a FERLING Kft. viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyeremények a sorsolás napját követő naptól kezdődően két hónapon belül vehetők át. A Szervező postai úton kézbesíti a nyereményeket, melynek részleteiről írásos formában, az Instagram oldal üzenetküldő funkcióján keresztül egyeztet a nyertesekkel.

6.    Adatvédelem
A FERLING Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.
Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a FERLING Kft. által szervezett, a nyereményjáték során végzett (továbbiakban: Játék) résztvevő érintetteknek személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

6.1.Adatkezelő és Adatfeldolgozó
•    Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Név: Pécsi Tudományegyetem
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár
Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda
Képviselő: Győrffy Zoltán
Kapcsolattartó neve: Dr. Hegedüs Réka
Telefonszám: 0630/3704776
E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely
Elérhetősége: szoke.gergely@ajk.pte.hu ; +36-72-501 500/ 23321-es mellék

•    Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Név: FERLING Kft.
Székhely: 7021 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.
Telefon: +36 72 512 370
E-mail: info@ferling.hu
Adószám: 11018661-2-02

Az adatfeldolgozó korlátai:
•    az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,
•    a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel,
•    saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá
•    a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni.

6.2.Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama:
Az adatkezelés célja: a játékon való részvétel és a nyeremény, nyerteshez való eljuttatása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, nyeremény elnyerése esetén: levelezési cím.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a játék bezárását követően a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.
Az adattárolás módja: elektronikusan.

6.3.Személyes adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől származik.

6.4. Alvállalkozók igénybevétele

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához külsős megbízottak - jelen esetben a nyeremény házhozszállítását teljesítő cégek - jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat - előzetes felhatalmazás nélkül - nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át.
A házhozszállítást teljesítő cégek:

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36 1 767 8282
Weboldal: posta.hu
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#1.

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Telefon: +36 29 886 700
Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home
E-mail: adatvedelem@gls-hungary.com

Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/Privacy_policy_20211004_HU.pdf

6.5. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

6.5.1.Átlátható tájékoztatás

Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:

•    az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
•    a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
•    a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
•    a személyes adatok címzettjeiről
•    az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
•    az adatkezelés tervezett időtartamáról
•    az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
•    arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
•    az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

6.5.2. Hozzáférési jog

a)    Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

b)    A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) a info@ferling.hu vagy 7021 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3. címen gyakorolható.

c)    Az érintett részére kérésére - személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás.

6.5.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.5.4. A törléshez való jog

a)    Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat:

•    Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
•    Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
•    A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
•    A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
•    A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.

a)    Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.

6.5.5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

a)    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
•    Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben.

b)    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5.6.Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.5.7.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

a)    Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelés - ideértve a profilalkotást is - amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

b)    Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

c)    Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

6.5.8.Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.5.9. Eljárási jogszabályok

a)    Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

b)    A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

c)    Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

d)    A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

e)    Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.

f)    Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.5.10.Kártérítés és sérelemdíj

a)    Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért - az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól - kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

b)    Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő és adatfeldolgozó egyenlő felelősséggel tartozik a teljes kárért.

c)    Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6.5.11.Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.5.12.Adatvédelmi Hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Részletesebben az Szervező adatkezelési folyamatairól az alábbi linken tájékozódhat:
https://www.ferling.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

Rendezvények

Pont ott Parti nyereményjáték – Melitta Handmade ékszerkollekció - 2024

Részvételi és játékszabályzat: Pont ott Parti nyereményjáték – Melitta Handmade ékszerkollekció

1. A játék és a szervező

PTI Communications Kft.  (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/b., adószám: 22920614-2-02) a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca. 4., adószám:19308681-4-02) nevében (továbbiakban: Szervező).

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges (továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. § A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Kommunikációs Ügynökség és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2024. július 24. 20.00 után

Nyertesek száma: 3 fő

Nyeremény: Melitta Handmade felajánlásával a helyszínen megvásárolható ékszerkollekcióból 3 db ajándék.

Felvételt igazoló SMS felmutatása, sorsolás: 2024. július 24. 20.00 után

A játék menete:

Egy Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, amennyiben felmutatja a felvételt igazoló SMS-t a Melitta Handmade standjánál az ott dolgozó személynek.  

A kritériumokat teljesítő játékosok közül érkezési sorrendben kerülnek kisorsolásra a nyertesek, akik a helyszíni ékszerkollekciók egyikéből részesülnek nyereményként. 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ egyértelműen bizonyítható, hogy korábbi felvételt igazoló SMS-sel vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Melitta Handmade személyesen veszi fel a kapcsolatot, miután az első három hozzá érkező személy a felvételt igazoló SMS-t felmutatta. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremények személyes átvétel során kerülnek a nyertesekhez. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből / átvételről, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a változtatás jogát fenntartja!

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor - szükség esetén - a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

11. Kapcsolattartás

A játék lebonyolításával, további információért vagy panasz bejelentéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen érdeklődjön:

Mesztegnyei-Óbert Krisztina

+36 20 313 4990

obert.krisztina@pticom.hu 

2024.07.18.

PTE Pont Ott Parti 2024 nyereményjáték - 2024

Részvételi és játékszabályzat: PTE Pont Ott Parti 2024 nyereményjáték

1. A „PTE Pont Ott Parti 2024” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) (”Főszervező”).  

2. A játékon való részvétel időtartama: 2024. 07. 24. 18:00-20:30

3. A Játékról bővebb információ a PTE Facebook eseményénél érhető el: https://www.facebook.com/events/1816404855515341/?acontext=%7B%22event_…; Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá. 

4. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá. 

5. A játékban történő részvétel feltételei:  

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

5/b) A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2024. 07. 24-én 18:00 és 20:00 között a Főszervező által szervezett „PTE Pont Ott Parti 2024” játéban részt vesz és nevét, telefonos, valamint email-es elérhetőségét megadja a helyszínen kihelyezett sorsolási urnába. 

5/c) A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot. 

5/d) A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Főszervező a játékban való azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a Játékos által - hozzájárulás alapján - önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, felhasználását figyelemmel a 6/d) pontban foglaltakra is. Rögzítésre kerülő adatok: név, e-mail cím, telefonszám. 

6. Sorsolás és a nyeremény átadása  

6/a) A Játék nyereménye: 1 db Starbucks nyereménycsomag, 1 db MCC nyereménycsomag, 1 db Magyar Honvédség nyereménycsomag, 1 db PTEshop nyereménycsomag

6/b) A nyeremény átadása: a Főszervező a nyerteseket véletlenszerű sorolással (urnából történő kihúzással 20:30-kor) dönti el, majd ezt követően 10 percen belül külön értesíti a nyertest a nyeremény átadásának időpontjáról és módjáról. A sorsolásról videófelvétel készül, melyet a Pécsi Tudományegyetem Instagram oldalán közzétesz (Irány a PTE (@irany_a_pte) • Instagram-fényképek és -videók). A nyertes válasz üzenetben köteles az értesítés kézhezvételét 1 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló üzenetet, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 1 órán belül sikertelen marad, úgy a nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.  

6/c) A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a nyeremény átvételekor a Főszervező kérésére felmutatni. A Főszervező nem kötelezhető a nyeremény átadására, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Főszervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul. 

6/d) A Szervezők a nyeremény nyertesének a nevét és a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapjukon, közösségi média oldalaikon és vállalati videóanyagaikban teszik közzé, amelyért a nyertesnek külön díjazást nem fizetnek. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a nyertes neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.  

6/e) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban: A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  

7.) Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény - ide nem értve a Főszervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények - érvényesítésének lehetőségét. A Főszervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse. 

8.) Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás 

8/a) Tájékoztatás a Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6/b) pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 

8/b) Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után megsemmisíti, legkésőbb 2024. május 11-én 20:00-kor. 

8/c) Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 

A Rendezvényen résztvevő személyekről készült képi és videós felvételek az Egyetem különféle offline és online felületein is közzétételre kerülhetnek, így adatfeldolgozóként jogosultak az adatok megismerésére: 

Az adatfeldolgozók adatai: 

Neve: Meta Platforms Inc., 

Székhelye:1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország,  

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Kapcsolatfelvétel: https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ 

9.) A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

10.) A játék lebonyolításával, további információért vagy panasz bejelentéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen érdeklődjön: 

Dr. Hegedüs Réka 

+36308933475 

hegedus.reka@pte.hu 

  

Kelt: Pécs, 2024. 07. 19.  

Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság  

„Főszervező”  

PTE Pont Ott Parti 2024 rendezvény biztonsági és biztosítási terv - 2024

Biztonsági terv

Biztosítási terv

Adatvédelmi tájékoztató a PTE Pont Ott Parti 2024 rendezvény során megvalósuló adatkezelésről - 2024

Adatvédelmi tájékoztató 

A Pécsi Tudományegyetem „PTE Pont Ott Parti 2024” rendezvényekhez kapcsolódó adatkezeléséről 

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. 

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a „PTE Pont Ott Parti 2024” rendezvényeken résztvevők személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. A Rendezvényen képmás és hangfelvétel készítése történik. Az elkészült felvételek a Pécsi Tudományegyetem marketing kommunikációjának keretében felhasználásra kerülhetnek. 

1. Az adatkezelő megnevezése 

Név: Pécsi Tudományegyetem 

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár 

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság 

Képviselő: Győrffy Zoltán 

Kapcsolattartó neve: Dr. Hegedüs Réka 

Telefonszám: +36 30/9755692 

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet 

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 30/3854267 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása 

Az Egyetem a Rendezvény során képmás- és hangfelvételt, elsősorban tömegfelvételt készít. 

Az Egyetem megbízásából a Y-shift Kft. (7636 Pécs, Neumann J. u. 24.) a Rendezvény során képmás- és hangfelvételt, elsősorban tömegfelvételt készít. 

A Rendezvény során az InnoTeq Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. / InnoTeq Ltd. (7626 Pécs, Király utca 66.) Insta360 Pro VR kamerával rendezvényfelvételeket készít.

A tömegfelvételeken emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem, mint egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei láthatók, azonban a Rendezvényen részvevőkről készülhetnek egyénként azonosítást is lehetővé tevő felvételek. 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja 

3.1 Az Egyetem azon felvételek esetén, melyek az érintett egyénként azonosítható, az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a rendezvény dokumentálása, az eseményről készült felvételek megőrzése, a rendezvényről szóló tájékoztató tartalmak közzététele céljából kezeli az érintettről készült felvételt. A felvétel tekintetében az érintett a hozzájárulását ráutaló magatartással, a részvétel során a terület kamerával érintett részére történő belépéssel és ott tartózkodással adja meg. 

4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás 

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 

A Rendezvényen résztvevő személyekről készült képi és videós felvételek az Egyetem különféle offline és online felületein is közzétételre kerülhetnek, így adatfeldolgozóként jogosultak az adatok megismerésére: 

Az adatfeldolgozók adatai: 

Neve: TikTok Technology Limited 

Székhelye: Republic of Ireland, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland and company number 635755. 

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu  

Kapcsolatfelvétel: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO  

Neve: Meta Platforms Inc., 

Székhelye:1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország,  

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Kapcsolatfelvétel: https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/  

Neve: YouTube LLC,  

Székhelye: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA;  

Adatkezelési tájékoztatója:  https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/ourcommitments/protecting-user-data/  

Kapcsolatfelvétel: leg-al@support.youtube.com 

Neve: LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn Ireland”)  

Székhelye: Wilton Place, Dublin 2, Ireland  

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

6. Adatbiztonság 

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében. 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk 

7.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy 

- mely személyes adatait, 
- milyen célból és jogalappal, 
- milyen forrásból gyűjtve kezeli; 
- mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai; 
- az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
- valamint az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során. 

7.2 Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog). 

7.3 Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából; 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez; 
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést. 

7.4 Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
- az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e. 
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
- vagy az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.5 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

7.6 Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog). 

7.7 Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.8 Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap. 

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek 

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg. 

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat. 

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

Pécsi Tudományegyetem „Pécsi Hőerőmű Bike Weekend és Tour de Hongrie” rendezvényekhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatója - 2024

Adatvédelmi tájékoztató 

A Pécsi Tudományegyetem „Pécsi Hőerőmű Bike Weekend és Tour de Hongrie” rendezvényekhez kapcsolódó adatkezeléséről 

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. 

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a „PÉCSI HŐERŐMŰ BIKE WEEKEND ÉS TOUR DE HONGRIE” rendezvényeken résztvevők személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. A Rendezvényen képmás és hangfelvétel készítése történik. Az elkészült felvételek a Pécsi Tudományegyetem marketing kommunikációjának keretében felhasználásra kerülhetnek. 

1. Az adatkezelő megnevezése 

Név: Pécsi Tudományegyetem 

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár 

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság 

Képviselő: Győrffy Zoltán 

Kapcsolattartó neve: Dr. Hegedüs Réka 

Telefonszám: +36 30/9755692 

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet 

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 30/3854267 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása 

Az Egyetem a Rendezvény során képmás- és hangfelvételt, elsősorban tömegfelvételt készít.  

A tömegfelvételeken emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem, mint egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei láthatók, azonban a Rendezvényen részvevőkről készülhetnek egyénként azonosítást is lehetővé tevő felvételek. 

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja 

3.1 Az Egyetem azon felvételek esetén, melyek az érintett egyénként azonosítható, az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a rendezvény dokumentálása, az eseményről készült felvételek megőrzése, a rendezvényről szóló tájékoztató tartalmak közzététele céljából kezeli az érintettről készült felvételt. A felvétel tekintetében az érintett a hozzájárulását ráutaló magatartással, a részvétel során a terület kamerával érintett részére történő belépéssel és ott tartózkodással adja meg. 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás 

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 

A Rendezvényen résztvevő személyekről készült képi és videós felvételek az Egyetem különféle offline és online felületein is közzétételre kerülhetnek, így adatfeldolgozóként jogosultak az adatok megismerésére: 

Az adatfeldolgozók adatai: 

Neve: TikTok Technology Limited 

Székhelye: Republic of Ireland, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland and company number 635755. 

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu  

Kapcsolatfelvétel: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO  

Neve: Meta Platforms Inc., 

Székhelye:1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország,  

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

Kapcsolatfelvétel: https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/  

Neve: YouTube LLC,  

Székhelye: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA;  

Adatkezelési tájékoztatója:  https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/ourcommitments/protecting-user-data/  

Kapcsolatfelvétel: leg-al@support.youtube.com 

Neve: LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn Ireland”)  

Székhelye: Wilton Place, Dublin 2, Ireland  

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

6. Adatbiztonság 

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében. 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk 

7.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy 

- mely személyes adatait, 
- milyen célból és jogalappal, 
- milyen forrásból gyűjtve kezeli; 
- mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai; 
- az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
- valamint az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során. 

7.2 Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog). 

7.3 Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából; 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez; 
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést. 

7.4 Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
- az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e. 
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
- vagy az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.5 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

7.6 Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog). 

7.7 Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.8 Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap. 

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek 

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg. 

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat. 

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

Adatvédelmi tájékoztató a PTE Pont Ott Parti 2023 rendezvény során megvalósuló adatkezelésről - 2023

Adatvédelmi tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetemen „PTE PONT OTT PARTI 2023” rendezvényhez kapcsolódó adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a „PTE PONT OTT PARTI 2023” rendezvényen résztvevők személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. A Rendezvényen képmás és hangfelvétel készítése történik. Az elkészült felvételek a Pécsi Tudományegyetem marketing kommunikációjának keretében felhasználásra kerülhetnek.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve: Hegedüs Réka

Telefonszám: 06 30 975 5692

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

Az Egyetem a Rendezvény során képmás- és hangfelvételt, elsősorban tömegfelvételt készít. 

A tömegfelvételeken emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem, mint egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei láthatók, azonban a Rendezvényen részvevőkről készülhetnek egyénként azonosítást is lehetővé tevő felvételek.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1 Az Egyetem azon felvételek esetén, melyek az érintett egyénként azonosítható, az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a rendezvény dokumentálása, az eseményről készült felvételek megőrzése, a rendezvényről szóló tájékoztató tartalmak közzététele céljából kezeli az érintettről készült felvételt. A felvétel tekintetében az érintett a hozzájárulását ráutaló magatartással, a részvétel során a terület kamerával érintett részére történő belépéssel és ott tartózkodással adja meg.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Az Egyetem a Rendezvényről szóló tájékoztató tartalmak közzététele céljából a Meta számára továbbíthatja, mint adatfeldolgozót alkalmazhatja. Az adatfeldolgozók adatai: Meta, Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok, https://about.meta.com/

Az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el: https://about.meta.com/actions/protecting-privacy-and-security/

Az Egyetem emellett a fent megjelölt célból közzéteheti a képeket, videó- és hanganyagokat a PTE különböző offline és online felületein.

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében..

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

7.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

- mely személyes adatait,
- milyen célból és jogalappal,
- milyen forrásból gyűjtve kezeli;
- mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
- az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
- valamint
 az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

7.2 Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

7.3 Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

7.4 Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e.
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- vagy
 az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.6 Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7.7 Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatvédelmi tájékoztató a Pont Ott Parti 2022 rendezvény során megvalósuló adatkezelésről - 2022

Adatvédelmi tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetemen „PTE PONT OTT PARTI 2022” rendezvényhez kapcsolódó adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a „PTE PONT OTT PARTI 2022” rendezvényen résztvevők személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. A Rendezvényen képmás és hangfelvétel készítése történik. Az elkészült felvételek a Pécsi Tudományegyetem marketing kommunikációjának keretében felhasználásra kerülhetnek.

Az adatkezelő megnevezése

 

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve: Hegedüs Réka

Telefonszám: 06 30 975 5692

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

Az Egyetem a Rendezvény során képmás- és hangfelvételt, elsősorban tömegfelvételt készít. 

A tömegfelvételeken emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem, mint egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei láthatók, azonban a Rendezvényen részvevőkről készülhetnek egyénként azonosítást is lehetővé tevő felvételek.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1 Az Egyetem azon felvételek esetén, melyek az érintett egyénként azonosítható, az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a rendezvény dokumentálása, az eseményről készült felvételek megőrzése, a rendezvényről szóló tájékoztató tartalmak közzététele céljából kezeli az érintettről készült felvételt. A felvétel tekintetében az érintett a hozzájárulását ráutaló magatartással, a részvétel során a terület kamerával érintett részére történő belépéssel és ott tartózkodással adja meg.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Az Egyetem a Rendezvényről szóló tájékoztató tartalmak közzététele céljából a Facebook Ireland Limited számára továbbíthatja, mint adatfeldolgozót alkalmazhatja. Az adatfeldolgozók adatai: Ireland Limited; 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland; +353-16-5054-34800

Az  adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Az Egyetem emellett a fent megjelölt célból közzéteheti a képeket, videó- és hanganyagokat a PTE különböző offline és online felületein.

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében..

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

7.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

- mely személyes adatait,
milyen célból és jogalappal,
milyen forrásból gyűjtve kezeli;
mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
- valamint
az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

7.2 Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

7.3 Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

7.4 Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e.
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- vagy
az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.6 Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7.7 Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Irány a PTE! Kultúrfeszt

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt „Első 500 regisztráló” nyereményjáték - 2023

PTE Kultúrfeszt „Első 500 regisztráló” nyereményjáték részletek

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt „Első 1000 regisztráló” nyereményjáték - 2023

PTE Kultúrfeszt „Első 1000 regisztráló” nyereményjáték részletek

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt „Első 1500 regisztráló” nyereményjáték - 2023

PTE Kultúrfeszt „Első 1500 regisztráló” nyereményjáték részletek

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt „Nyerd meg a páros EFOTT bérletek egyikét! nyereményjáték” - 2023

PTE Kultúrfeszt „Nyerd meg a páros EFOTT bérletek egyikét! nyereményjáték”

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt „Jelöld meg a barátaidat! nyereményjáték” - Játékszabályzat - 2023

PTE Kultúrfeszt „Jelöld meg a barátaidat! nyereményjáték”

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt rendezvényhez kapcsolódó adatkezelésről - 2023

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt adatvédelmi szabályzat letöltése (pdf.) »

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt „Előregisztrációs nyereményjáték” - 2023

4. Irány a PTE! Kultúrfeszt „Előregisztrációs nyereményjáték” szabályzat letöltése »

A PTE-n megvalósuló 3. Irány a PTE! Kultúrfeszt rendezvényhez kapcsolódó adatkezelésről - 2022

Részletek »

3. Irány a PTE! Kultúrfeszt első regisztrálók - Nyereményjáték szabályzatok - 2022

3. Irány a PTE! Kultúrfeszt első 500 regisztráló Nyereményjáték szabályzat letöltése (pdf.) »

3. Irány a PTE! Kultúrfeszt első 1000 regisztráló Nyereményjáték szabályzat letöltése (pdf.) »

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetemen megvalósuló 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt rendezvényhez kapcsolódó adatkezelésről -2022

Az adatvédelmi tájékoztató megnyitása (pdf.) »

Az adatvédelmi tájékoztató megnyitása (pdf.) »

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt ÉLŐ napjához kapcsolódó adatkezelésről - 2022

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban Reklámtv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. A tájékoztató célja
Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt ÉLŐ napján Feliratkozók személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről a 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt ÉLŐ napján feliratkozás és Adatkezelő direktmarketing tevékenységéhez kapcsolódóan.

Valamint tájékoztatást nyújtson arról, hogy a 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt ÉLŐ napi rendezvényen képmás és hangfelvétel készítése történik és a felhasználásához a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.§ alapján jelen dokumentum aláírásával hozzájárul a feliratkozó ahhoz, hogy róla képmás (fotó, videó) és/vagy hangfelvétel készüljön a fent nevezett eseményen. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elkészült felvételek a Pécsi Tudományegyetem marketing kommunikációjának keretében felhasználásra kerülhetnek.

2. Az adatkezelő megnevezése
Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve: dr. Hegedüs Réka

Telefonszám: 06 30 975 5692

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

3. A kezelt személyes adatok köre
A kezelt adatok köre a 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt ÉLŐ nap feliratkozás során megadott adatokra terjed ki, azaz a Feliratkozó nevére és e-mail címére. Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 2. pontban megadott kapcsolattartó személy részére.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja
Adatkezelő adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap, azaz a feliratkozó előzetes hozzájárulása alapján, a Reklám tv. 6. § (1) bekezdéssel összhangban direktmarketing tevékenység céljából kezeli.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokhoz a Pécsi Tudományegyetem jogosultsággal rendelkező közalkalmazottjai férhetnek hozzá.

6. Adatbiztonság
Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Feliratkozó személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Egyetem Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

7. Feliratkozó jogai

7.1. Feliratkozó jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy

milyen személyes adatait,
milyen célból és jogalapon,
milyen forrásból gyűjtve,
mennyi ideig kezeli, illetve
az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
       hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy

a Feliratkozó milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

A kért adat:

név és e-mail cím: értesítést küldünk az eseménnyel kapcsolatos információkról.

A beküldött adatokat 2022. július 31-én megsemmisítjük.

7.2. A Feliratkozó jogosult rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján.

7.3. A Feliratkozó jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.4. A Feliratkozó az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve a Feliratkozó hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére), vagy a tiltakozási jog eredményeként Adatkezelő a tiltakozásnak helyt adott.

7.5. A Feliratkozó jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Feliratkozó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. A Feliratkozó, az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint, jogosult rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

7.7. A Feliratkozó az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

7.8. A Feliratkozó az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg.

8. A Feliratkozó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címén teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván az Feliratkozó panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári P. u. 4. címre, 2. pontban meghatározott kapcsolattartó vagy Dr. Szőke Gergely László részére címzetten teheti meg.

Az Feliratkozó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Feliratkozó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatvédelmi tájékoztató az Irány a PTE! Kultúrfeszt program során megvalósuló adatkezelésről - Teams/Zoom - 2021

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve: Hegedüs Réka

Telefonszám: +36 30 975 5692

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Résztvevő az „Irány a PTE! Kultúrfeszt” elnevezésű nyilvános rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) történő részvétele során az Adatkezelő rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket Résztvevő a rendezvénnyel kapcsolatban az Adatkezelő számára megküld, így különösen: a nevére, online előadáson részvételére, Teams/Zoom felhasználónevére, képmására, hozzászólására.

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjti személyes adatok különleges kategóriáit.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1. Adatkezelő a rendezvényen részvétel biztosítása céljából a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont ‐ alapján kezeli - amennyiben az előadáson a kamerát nem kapcsolja be, előadáshoz nem szól hozzá – Teams/Zoom felhasználónevét, előadáson részvételét.

Amennyiben a hozzájárulását az adatkezelés során visszavonja, a rendezvényen való részvételét nem áll módunkban biztosítani, azonban a részvételhez nem szükséges olyan felhasználónevet megadni, ami alapján azonosíthatóvá válik, a kamera bekapcsolása nem feltétele a részvételnek, az előadáshoz fűzött kérdéseit chat felületen is felteheti.

3.2. Adatkezelő a rendezvényen részvétel biztosítása céljából kezeli a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján kezeli -amennyiben az előadáson kamerakép bekapcsolásával vesz részt és/vagy a foglalkozáshoz hozzászól - Teams/Zoom felhasználónevét, foglakozáson részvételét, képmását, hozzászólását.

3.3. Az Egyetem az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap – azaz az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása – alapján az előadás későbbi időpontban való visszanézhetősége céljából az előadásról - kép – és hangfelvétel rögzítésével - kezeli az érintett képmását, hozzászólását, Teams/Zoom felhasználónevét. A kép- és hangfelvétele tekintetében a hozzájárulást a kamera bekapcsolásával és a hozzászólással, mint ráutaló magatartással adható meg.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tart.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz a Pécsi Tudományegyetem jogosultsággal rendelkező közalkalmazottjai férhetnek hozzá.

Az Egyetem online előadáshoz szükséges platform biztosítása céljából a Microsoft-ot vagy a Zoom-ot mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Microsoft Ireland Operations Limited

Székhelye: Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

Elérhetőségek:

Levelezési cím: Microsoft Enterprise Service Privacy

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington 98052 USA

Adatvédelmi webes űrlap: http://go.microsoft.com/?linkid=9846224

Zoom Meeting:

Neve: Zoom Video Communications, Inc.

Székhelye: 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113

Elérhetőségek:

Levelezési cím: Lionheart Squared Ltd. (EU Representative)

Data Privacy

2 Pembroke House

Upper Pembroke Street 28-32

Dublin

DO2 EK84

Republic of lreland

Adatvédelmi webes űrlap: https://zoom.us/privacy

Adatkezelő a visszanézhetőséget az alábbi platformon biztosítja: https://felveteli.pte.hu/kulturfeszt

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

7.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

mely személyes adatait,
milyen célból és jogalappal,
milyen forrásból gyűjtve kezeli;
mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.
7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.
7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7.7 Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

PTE Osztálykirándulás

Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató - PTE Osztálykirándulás nyereményjáték (2023.05.01-2023.08.31.)

PTE Osztálykirándulás nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató

1. Szervezés és lebonyolítás 
A Pécsi Tudományegyetem weboldalán (https://pte.hu), a Pécsi Tudományegyetem Facebook oldalán, az irany_a_pte Instagram oldalán, a “pte1367” TikTok oldalán, valamint Google hirdetésben is meghirdetett online nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Szervező), amelynek székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., adószáma: 19308681-2-02, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató   hozzáférhető minden játékos számára a pte.hu/felveteli oldalon: Dokumentumok (pte.hu)

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a résztvevő bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni. 

A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a fent megjelölt oldalakon. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

2. Részvételi szabályzat
 
A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt, egy iskolai osztály nevében egy magánszemély nevezhet. A promóciós játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot.

A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem vezető tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai.
A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. 

3. A Játék időtartama 
A promóciós játék teljes időtartama: 2023. május 1. - augusztus 31.
Nyeremények sorsolása: 2023. szeptember 1.  
 
4. A játékban résztvevők köre és a játék menete 
A játékban az vehet részt, aki a játékban teljesíti a részvételi feltételeket. A játékban való részvétel feltétele, hogy a PTE Osztálykirándulásán (továbbiakban: Rendezvény) résztvevő osztály a kirándulás időtartama alatt Pécshez és a PTE-hez kötődő képeket és/vagy videókat készítsen, majd az elkészült anyagot elküldje az iranyapte@pte.hu e-mail címre. A kreatív anyagok nem sérthetnek semmilyen vallási, származási, politikai állásfoglalás kapcsán létező csoportot; tartalma az osztálykirándulás élményével összeköthető kell, hogy legyen. A kreatív anyagok formátumát tekintve képek esetén .jpg formátumú, videók esetén .mp4 formátumú anyagokat fogad be a Szervező.

A létrehozott tartalom beküldése során a részvevők az alábbi adatokat adják meg: oktatási intézmény nevét és címét, osztályát, kapcsolattartó/osztályfőnök nevét, elérhetőségét (email-cím).

A résztvevők között 3 db PTE ajándékcsomag kerül kisorsolásra. A nyerteseket a Pécsi Tudományegyetem munkatársai választják ki szubjektív szempontok (kreativitás, különlegesség, megvalósítás minősége) alapján. 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 

A Játékos jelentkező a Játékra való jelentkezésével engedélyezi, hogy a Szervező a benyújtott művét –a Játék promótálására és a PTE népszerűsítésére - területi korlátozás nélkül, a benyújtott művek elbírálásáról szóló értesítés kézbesítéséig harmadik személynek átengedhető módon, felhasználja, így többek között nyilvánosságra hozza. Amennyiben a beküldött mű nem kerül kiválasztásra, az elbírálását követően harmadik személy számára az e pontban rögzített felhasználási jog kizárólag az érintett engedélyével engedélyezhető.

5. Nyeremények 
A kitöltők között 3 db PTE ajándékcsomag kerül kisorsolásra.  
A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési költségeket a Pécsi Tudományegyetem viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A nyeremények a sorsolás napját követő naptól kezdődően két hónapon belül vehetők át. A Szervező postai úton kézbesíti a nyereményeket, melynek részleteiről írásos formában, az email-en keresztül egyeztet a nyertesekkel. 

6. Adatvédelem 
A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.
 
Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, a Játék során végzett résztvevő érintetteknek személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. 

6.1 Az Adatkezelő adatai 
Név: Pécsi Tudományegyetem 
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár 
Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda 
Képviselő: Győrffy Zoltán 
Kapcsolattartó neve: Dr. Hegedüs Réka 
Telefonszám: 0630/3704776 
E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely 
Elérhetősége: szoke.gergely@ajk.pte.hu ; +36-72-501 500/ 23321-es mellék 

6.2 Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama: 
1.    A Szervező az intézmény rendeltetésszerű működése [Nftv. 18. § (1) a) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján) a Játék megszervezése, kapcsolattartás céljából kezeli az érintett nevét, e-mail címét, oktatási intézményének nevét és címét, osztályát, kapcsolattartó/osztályfőnök nevét, elérhetőségét (email-cím).

2.    A Szervező az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a Játékban részvevők által feltöltött felvételek megosztása, a Rendezvény későbbi promóciós megjelenítése céljából kezeli a beküldött anyagban szereplő érintettek személyes képmását. A beküldött anyagokon a Szervező nem hajt végre tartalmi vagy szerkezeti változtatásokat, azokat a beküldési formájukban hasznosíthatja. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában a Szervezőnek nem áll módjában a Játékban való részvételt biztosítani. 

3.    A Szervező az intézmény rendeltetésszerű működése [Nftv. 18. § (1) a) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján) a nyertes érintett azonosítása, a nyeremények átadása céljából az érintett nevét adott esetben értesítési címét.

4.    Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a meghatározott cél fennállásáig, valamint a hozzájárulás visszavonásáig tart.
Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 6.1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

6.3 Személyes adatok forrása: 
Közvetlenül az résztvevő érintettől származik. 

6.4 Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás
Az Egyetem a nyertes érintett nyereményének átadása céljából az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe, a nyertes igénye szerint: 

A házhozszállítást teljesítő cégek: 
Név: Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Telefon: +36 1 767 8282 
Weboldal: posta.hu 
Adatvédelmi tájékoztató: Magyar Posta Zrt. - Adatkezelési tájékoztató

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 
Telefon: +36 29 886 700 
Weboldal: Futárszolgálat | A GLS gyorsan és biztonságban kiszállítja csomagját | GLS Hungary (gls-group.eu)
E-mail: adatvedelem@gls-hungary.com 
Adatvédelmi tájékoztató: Privacy_policy_20211004_HU.pdf (gls-group.eu)

Az Egyetem a nyertes érintett által készített nyertes művet, illetve a nem nyertes és engedélyezett művet a Facebook oldalán, az irany_a_pte Instagram oldalán, a “pte1367” TikTok oldalán teheti közzé.

Név: Meta
Székhely: Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok
Weboldal: https://about.meta.com/
Adatvédelmi tájékoztató: https://about.meta.com/actions/protecting-privacy-and-security/

Név: TikTok Technology Limited
Cím:10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország
Weboldal: https://www.tiktok.com
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU

6.5. Adatbiztonság
Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

6.6. Az érintettek jogai és gyakorlásuk
1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy
•    mely személyes adatait,
•    milyen célból és jogalappal,
•    milyen forrásból gyűjtve kezeli;
•    mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
•    az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
•    az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha
•    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
•    hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
•    a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges
•    jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
•    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
•    közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
•    Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
•    Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).
•    Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

6.7. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő részére címzetten teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.
Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Egyéb

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem Imázsfotózáshoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséről

Adatvédelmi tájékoztató - A Pécsi Tudományegyetem Imázsfotózásához kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. 

1. Az adatkezelő megnevezése 

Név: Pécsi Tudományegyetem 

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár 

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: PTE Kapcsolati Igazgatóság  

Képviselő: Győrffy Zoltán  

Kapcsolattartó neve: Hegedüs Réka 

Telefonszám: +36 30 893 3475 

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu  

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD 

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása 

A kezelt adatok köre kiterjed az valamennyi érintett imázsfotósáshoz megadott adataira, a személyes képmásra, hangjára.  

Az adatok forrása az érintett adatszolgáltatása.  

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek. 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja 

Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján az Egyetemi imázs frissítése és megjelenítése, az érinettről készült felvételeket internetes felületen történő megjelentetés, valamint további elektronikus és nyomdai termékek előállításához felhasználás céljából kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában az Egyetemnek nem áll módjában az érintett imázsfotózáson való részvételét biztosítani, a személyes képmásáról nem készít felvételeket.  

4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás 

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 

Az Egyetem a személyes képmásról készített felvételeket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.   

Az Egyetem az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

6. Adatbiztonság 

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében. 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk 

7.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy 

mely személyes adatait, 

milyen célból és jogalappal, 

milyen forrásból gyűjtve kezeli; 

mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai; 

az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint 

az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során. 

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog). 

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen; 

a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges 

jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából; 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez; 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést. 

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e. 

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy 

az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog). 

7.7. Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.8. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap. 

Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek 

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg. 

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat. 

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem szervezésében megvalósuló felvételi eljárásról szóló "Merre tovább? Ne pánikolj, kérdezz!" online fogadóórához kapcsolódó adatkezelésről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1.    AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Pécsi Tudományegyetem
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár
Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Rektori Kabinet, Kapcsolati Igazgatóság, Hazai Beiskolázási Marketing Iroda
Képviselő: Győrffy Zoltán
Kapcsolattartó neve: Szalai Gréta
Telefonszám: 06 30 3704776
E-mail cím: szalai.greta@pte.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD
Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 72 501500*23321 

2.    A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZOK FORRÁSA

A kezelt adatok köre kiterjed a „Merre tovább? Ne pánikolj, kérdezz!” online fogadóóra elnevezésű rendezvényre (továbbiakban: rendezvény) történő regisztráció céljából az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket Résztvevő a rendezvénnyel kapcsolatban az Adatkezelő számára megküld(így különösen az alábbi adatokra: Résztvevő neve, elektronikus elérhetősége, regisztráció dátuma, rendezvényen való részvétel ideje, középiskolája neve). 
Az adatok forrása az Ön által kitöltött regisztrációs lap. 
Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

3.    AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

3.1.    Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a rendezvényre történő regisztráció biztosítása és nyilvántartásacéljából kezeli a Résztvevő nevét, rendezvényen való  részvétele idejét, beosztását, elektronikus elérhetőségi adatait, középiskolája nevét, kérdőív kitöltése során megadott egyéb adatokat.

3.2.    Az Egyetem a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez [Nftv. 18. § (1) b) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (azaz általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján kapcsolattartás és a fogadóórán való részvétel biztosítása céljából kezeli a Résztvevő nevét, rendezvényen való részvétele idejét, beosztását, elérhetőségi adatait, középiskolája nevét.

3.3.    Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a fogadóórán való részvétel biztosítása céljából kezeli az érintett képmását. A kamera bekapcsolása a résztvevők szabad döntésén múlik, a foglalkozásról rögzített felvétel nem készül.

4.    AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, egyéb esetben rendezvény befejeződéséig tart. Az adatok a meghatározott időtartamot követően törlésre kerülnek, azokat az Egyetem adott esetben kizárólag statisztikai célra használja fel, az adatkezelés az anonimizálásig tart.

5.    AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.
Az Egyetem technikai lebonyolítás, a rendezvény online platformon történő megvalósítása céljából a Zoom Video Communications, Inc. -ot, mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Zoom Video Communications, Inc.
Székhelye: 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113
Elérhetőségek:
Levelezési cím: Lionheart Squared Ltd. (EU Representative)
Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Republic of lreland
Adatvédelmi tájékoztató: https://zoom.us/privacy

A fogadóórára való jelentkezés technikai lebonyolítása céljából a Google Ireland Limited adatfeldolgozót alkalmazza.
Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland. 
Telefonszám: +353 1 436 1000
Adatvédelmi tájékoztató: https://privacy.google.com/?hl=en#

6.    ADATBIZTONSÁG

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

7.    AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS GYAKORLÁSUK

7.1.    Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

7.2.    Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

7.3.    Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

7.4.    Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5.    Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.6.    Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7.7.    Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

8.    PANASZTÉTEL ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő részére címzetten teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem nyereményjátékok során végzett adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a Pécsi Tudományegyetem nyereményjáték során végzett (továbbiakban: Játék) résztvevő érintetteknek személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

 

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve: Hegedüs Réka

Telefonszám: 0630/3704776

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely

Elérhetősége: szoke.gergely@ajk.pte.hu ; +36-72-501 500/ 23321-es mellék

 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

 

A kezelt adatok köre kiterjed az érinett által a Játékon való részvétele során megadott valamennyi személyes adatra: különösen az Ön családi és utónevére, valamint e-mail címére. Amennyiben az érintett a nyereményjáték során a nyereményt elnyeri, úgy az Adatkezelő a nyeremény megküldése céljából az érintett levelezési címét kérheti. Ha az érintett az „Irány a PTE!” applikáción (továbbiakban: Applikáció) keresztül vesz részt a játékban, ezen adatok ismételt megadására nincs szükség.  Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása. Az adatok megadása nem kötelező, azonban hozzájárulás hiányában a Játékban nem tud részt venni, illetve nyertesség esetén a nyeremény nem postai úton kerül kiküldésre. A Játékon való részvétel önkéntes.

 

A Játékon való részvételt egyes esetekben kérdőív kitöltése előzheti meg, melyben a kezelt adatok köre kiterjed az érintett családi és utónevére, e-mail címére, valamint az érinett által megadott valamennyi további személyes adatra Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása. Az adatok megadása nem kötelező, azon személyek, akik nem adják meg a személyes adataikat, semmilyen hátrány nem éri, azonban hozzájárulás hiányában a kérdőívet nem tudják az Adatkezelő részére megküldeni, valamint a Játékon részt venni. Ezen esetek tekintetében a Játékon való részvétel függ a kérdőív kitöltésétől.

 

Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Játékban.

 

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

3.1. Az Egyetem a Játékban való részvétel biztosítása, valamint az érintett nyertessége esetén az érintett és a nyilvánosság erről való tájékoztatása céljából az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kezeli az érintett által megadott adatokat.

3.2 Az Egyetem közfeladata ellátása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján a nyertes érintett azonosítása céljából kezeli az érintett által megadott adatokat.

3.3 Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján a nyeremény kézbesítése céljából kezeli az érintett által megadott adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

Adatkezelés szakasza

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

jelentkezési szakasz

 

részvétel biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

az érintett családi és utóneve, e-mail címe, kérdőív esetén a résztvevő által megadott valamennyi további adat a kérdőív kitöltésekor

sorsolási szakasz

érintett azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

az érintett családi és utóneve, e-mail címe

nyertes tájékoztatása  és a nyeremény átadása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

a nyertes érintett, az érintett családi és utóneve, e-mail címe és levelezési címe

 

A nyereményjáték szabályzatát, a nyereményt és a játék időtartamát külön dokumentum tartalmazza. Kérjük a részvétel előtt figyelmesen olvassa el ezen dokumentumot is.

 

4. Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatok kezelése az érintett a hozzájárulásának visszavonásáig tart, ennek hiányban pedig az adatkezelési célhoz szükséges mértékben és ideig történik.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

 

Amennyiben az Játékban való részvételt kérdőív kitöltése előzi meg és az Applikáción belül történik, az Egyetem az adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe, applikáció üzemeltetése, marketing tevékenység végzése, közösségi média üzenetek küldése céljából.

 

Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: FERLING Kft.

Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 8., I. em. 3. a.

Telefonszám: +36 72 512 370

E-mail: info@ferling.hu

 

Amennyiben az Játékban való részvételt kérdőív kitöltése előzi meg és az nem az Applikáción belül történik, az Egyetem a kérdőív kitöltésekor az érintett által megadott személyes adatait a Játék technikai lebonyolítása céljából a Google Ireland Limited számára továbbítja.

 

Az Egyetem a nyertes érintett nevét, az érinett és a nyilvánosság tájékoztatása céljából a Facebook Ireland Limited számára továbbíthatja.

 

Az Apple / Google Play a nyereményjátékok szervezésében és lebonyolításában, a nyeremények biztosításában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben nem vesz részt, a nyereményjátékot nem szponzorálja és semmilyen formában nem támogatja, a játékban résztvevők adatait a nyereményjátékkal kapcsolatban nem kezeli, mindezekért a felelőssége semmilyen jogcímen nem áll fenn.

 

6. Adatbiztonság

 

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

 

7.1. A résztvevő jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

 

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

 

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

 

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e.

 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

 

7.7. Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett, valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

 

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

 

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

 

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatvédelmi tájékoztató az Irány a PTE! applikáció keretében végzett adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek (Reklám tv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság Hazai Beiskolázási Marketing Iroda

Képviselő: Győrffy Zoltán

Kapcsolattartó neve:  Hegedüs Réka

Telefonszám: 0630/3704776

E-mail cím: hegedus.reka@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

 

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre kiterjed az applikáció használata során megadott adatokra, így az Ön nevére, titulusára, e-mail címére, tudományterületre, ami iránt érdeklődik.

Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján regisztráció céljából kezeli az érintett nevét, titulusát, e-mail címét, a tudományterületet, ami iránt érdeklődik. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában nem áll módunkban regisztrálni az applikációban.

3.2. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján direktmarketing üzenetek (hírlevél, közösségi média hirdetések) küldése céljából kezeli az érintett nevét, titulusát, e-mail címét, a tudományterületet, ami iránt érdeklődik.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Regisztráció

Hozzájárulás

6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Név, titulus, e-mail cím, a tudományterület, ami iránt érdeklődik

Direktmarketing

Hozzájárulás

6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Név, titulus, e-mail cím, a tudományterület, ami iránt érdeklődik

 

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

 

Az Egyetem applikáció üzemeltetése, marketing tevékenység végzése céljából a FERLING Kft-t mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.

Elérhetőségek: info@ferling.hu, 0672/512-370

 

Az Egyetem közösségi média üzenetek küldése céljából FERLING Kft.-t mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.

Elérhetőségek: info@ferling.hu, 0672/512-370

Az Egyetem a személyes adatokat más címzett számára nem továbbítja vagy teszi megismerhetővé.

 

Az Apple / Google Play a nyereményjátékok szervezésében és lebonyolításában, a nyeremények biztosításában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben nem vesz részt, a nyereményjátékot nem szponzorálja és semmilyen formában nem támogatja, a játékban résztvevők adatait a nyereményjátékkal kapcsolatban nem kezeli, mindezekért a felelőssége semmilyen jogcímen nem áll fenn.

 

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

7.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

 

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

 

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

 

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

 

7.7. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

 

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


Kiadványainkat az alábbi linkeken érhetitek el: