international

Prof. Dr. Gilbert-Hanno Michael Gornig

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2003. március 15.

 

Prof. Dr. Gilbert-Hanno Michael Gornig 1950 október 9-én született Deggendorfban. Egyetemi tanulmányait a regensburgi egyetemen végezte. 1977-1979-ig Nürnbergben bírósági fogalmazó, majd tudományos munkatárs a würzburgi Julius-Maximilians egyetem Nemzetközi jogi, Európai jogi és Nemzetközi gazdasági jogi Intézetének Nemzetközi jogi, Általános Államtani, Német és Bajor Államjogi, valamint politikatudományi Tanszékén.

1986-ban habilitált, majd 1989-ig tudományos főmunkatárs a fent említett tanszéken. Ezt követően számos egyetemen kap oktatási feladatokat, közöttük a Nanjingi Egyetem Jogi Fakultásán.

1994-ben megválasztják a göttingeni egyetem Jogi Fakultása dékánjává. 1995 februárjában kap egyetemi tanári kinevezést a marburgi Philipps-Egyetemre, ahol a Közjogi Tanszék vezetője. 1996-ban bírói kinevezést kap a hesseni Közigazgatási Bíróságon.

Gornig professzor számos nemzetközi és német tudományos társaságnak, egyesületnek az elnöke, illetőleg tagja. Szak- és jogirodalmi munkássága rendkívül gazdag és változatos témakörű. 113 könyve és tanulmánya, 48 könyvismertetése jelent meg. Munkásságában meghatározó helyet foglalnak el az emberi jogok védelmével, az alapjogvédelemmel és a kisebbségek védelmével kapcsolatos publikációi.

A PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékével az 1990-es évek elejétől rendszeres kapcsolatot tart. Minden esztendőben vendége, előadója a Karnak, az ott folyó PhD képzés egyik legmegbízhatóbb előadója. Évente külön kurzust vezet a Jogi Kar Doktori Iskolájának felkérésére.

Gornig professzor az említetteken túlmenően is motorja a marburgi és a pécsi jogi kar közötti tudományos és emberi kapcsolatok fejlesztésének. Rendszeresen hívja és előadóként várja a kar oktatóit (Dr. Kiss Lászlót és Dr. Petrétei Józsefet több alkalommal hívta előadóként Marburga és Bonnba).